fanfiction Adeux ep 4

سلااااااااااااااااااااااااااااااااام

اینم از قسمت 4

امیدوارم لذت ببرید

راستی با توجه به نظرات این قسمت قسمتای بعدو یا  رمزی میکنم یا نه 

بستگی به خودتون داره  ^^

  راستی نمیخواید واسه د ادر وان پوستر بزنید آیا؟؟؟؟

کریس…….کریس درو باز کن باید بریم دیرمون شده

چیکار میکنید اون تو شما؟

منیجر کریس پشت در بود …………….

کریس همونجوری که محکم مچ دست سوهو رو توی دستش

فشار میداد بدون اینکه نگاهشو از پسر عجیب غریب رو به

روش بگیره داد زد :

الان درو باز میکنم هیونگ

سوهو ملتمسانه گفت :

خیله خب باشه … باور نکن …. اصن من دروغگو

با دست آزادش انگشتهای محکم کریسو از دور مچش باز کرد و گفت :

اصلا من میرم … شما رو به خیر مارو به سلا مت

پشتشو کرد به کریس و با سرعت به سمت پنجره رفت

اما تا بازش کرد دوباره کریس گرفتش

و باز هم صدای منیجرش که میگفت  :

کرییییییییییییییییییییییییییییس… درو باز کن دیرمون شددد

سوهو باز با خواهش نگاهش کرد  و گفت:

بابا چی میخوای از جونم ؟ اصلا غلط کردم اومدم نجاتت بدم خوبه؟ برو برادرم…برو به تصادفت برس …… ضربه مغزی خوبی داشته باشی

کریس با پوزخند گفت :

امر دیگه ؟

اما بعد سریع جدی شد :

فکر کردی با چانیول اون کارو کردی و بی آبروش کردی آبا

از اسیاب میفته میری سراغ یکی دیگه آره ؟؟

منو طعمه کردی اسممو به لجن بکشی؟؟ فک کردی من کم کسی هستم ؟؟ب خیال خودت میزارم آدم داغونی مثل تو حیثیتمو به باد بده آره ؟

 واسه خودت سرتو انداختی پایین خودتو چپوندی اینجا حالا ولت کنم بری؟ نه اقا پسر … اینجوریام شهر هرت نیست .. شما با من از اون در بیرون میای و به پلیس التماس میکنی گرفتی ؟

سوهو با چشم های گشاد شده گفت:

جون مادرت….. به مرگ خودم راستشو گفتم …. تو باور نمیکنی ؟؟ خب نکن بابا…برو ببین من کاریت ندارم …ببین هیچیم همرام نیست…بزار برم این بی صاحابا رو دربیارم بوی اون زنیکه خفم کرد

کریس گفت :

نه خیر…. بیا ببینم

مچ سو هو رو گرفت و به سمت در کشید

سوهو دید هیچ راهی نداره سرشو پایین برد و گاز مجکمی از مچ دست کریس گرفت

تا کریس فریادی از درد کشید و دست سوهو رو ول کرد , دوید سمت پنچره ای که بازش کرده بود

ارتفاع طبقه اول تا زمین چیز زیادی نبود اما پرت کردن خودشم چندان عاقلانه به نظر نمیرسید اما انگار هیچ چاره دیگه ای نداشت

حالت گریه به خودش گرفت و قبل از اینکه کریس با قیافه خشمگینش

بهش برسه گفت :

خدایا…. نمیرم یوهو؟

و از لبه پنچره پایین پرید

با احساس درد شدید و غیرقابل تحمل توی پاهاش و کمرش روی چمنهای خیس و زمین سفت سقوط کرد

چشمهاشو باز کرد و کریس رو دید که متعجب سرشو از پنجره بیرون اورده و نگاهش میکنه

بلند گفت:

مرده شور خودتو منیجرتو ببرن……مرتیکه

با هزار بدبختی دستشو به زانوش زد و ایستاد و لنگون لنگون خودشو به سمتی که کوله اش رو پرت کرده بود کشید

مردم داشتن از هتل بیرون میرفتن و جمعیت زیادی جلوی در ورودی بود

یه بوته تقریبا بزرگ پشت حیاط پیدا کرد

با اخمهای درهم کشیده شده و چشمهای اشکبار از درد پشت بوته رفت

لباسهاشو از توی کوله اش بیرون کشید

لباسهای قرمزشو دراورد و همونجا انداخت

درد پای راستش داشت دیوونش میکرد

حتما یا در رفته بود یا مو برداشته بود … صورت سفیدش از درد قرمز و عرق کرده شده بود

زیرلب هرچی از دهنش درمیومد به کریس میگفت :

گنده بک خرس گنده خجالت نمیکشه…… مرده شور آیدلیتو ببرن…. گمشو بمیر بابا

لنگون لنگون به در فرعی هتل رسید

خواست بره بیرون که همزمان باهاش دو سه تا دکتر از امبولانسی پیاده شدن و به سرعت با برانکارد  به داخل هتل دویدن

برگشت پشت سرشو نگاه کرد که یکی از خدمه رو دید که با ترس به یکی از دکترا گفت :

فکر کنم خفه شدن… تو حموم پیداشون کردیم  

سوهو با شنیدن این حرف هینی کشید و لب پایینشو گاز گرفت

برگشت تا از در بیرون بره و گفت :

وای…آخر کار دست خودشون دادن ؟؟ دونفر چقدر توان دارن آخه ؟ ://

از کوچه فرعی درومد و به خیابون اصلی رسید

چون خیلی اهسته و با درد قدم برمیداشت تا به اون سمت خیابون برسه

دیگه تقریبا همه فن های کریس هتل رو ترک کرده بودن

باز غر زد :

اگر به خاطر اینکه کولمو پرت کردم دوربینم چیزیش بشه … چنان حالی ازت بگیرم ..

ادای کریس رو دراورد :

فکر کردی من چانیولم؟؟بی آبروم میخای بکنی؟

دوباره عصبی شد:

اخه تو آدمی که بی آبروت کنم ؟بدبخت لنگ دراز؟؟ سرندی پیتی؟ به خدا تمام خرج دوا درمونمو از حلقومش میکشم بیرون….. بزار اگر زنده موند…من میدونم و اون

یه لحظه ایستاد تا نفسی تازه کنه :

اگر مرد و خانوادش پول خرج دوا درمون پامو ندن چی؟؟اگر شل و پل بشم چی ؟

نزدیک بود بزنه زیر گریه:

اخه تورو سننه؟؟؟ به تو چه که دخالت کردی اخه بدبخت؟؟؟ زن که شدی…برا ملتی که قر دادی..اینم اخرش که شل و پل و بدبخت و داغون و زهوار دررفته شدی … ای جون میون بیچاره…ببین چجوری الکی الکی خودتو علیل کردی

لب پیاده رو نشست و داشت به حال خودش گریه میکرد که صدای

کشیده شدن خط ترمز بلند و وحشتناکی رو شنید

بلند شد و با تمام توانش ایستاد

قلبش شروع کرد به تپیدن

از دور دید که مردم جیغ میکشن و یه حلقه بزرگ از آدم تشکیل شد

و ماشین مشکی رنگی که به سرعت از کنارش گذشت

فریاد و جیغ اوپا اوپا گفتن مردم با صدای هوار و فریاد کسایی که

میخواستن به امبولانس زنگ بزنن با هم مخلوظ شده بود

دهنشو که باز مونده بود بست

اب دهانشو به سختی قورت داد

چشمهای گشاد شده اش رو چند بار به هم زد و رزیر لب گفت:

مرد؟؟؟

و دوباره لب پیاده رو نشست:

چقدر بهش گفتم…..

سرشو به اسمون گرفت:

خدایا…دیدی چقدر بهش گفتم نرو؟؟ فرار کن؟؟؟ دیدی یا نه؟؟؟

و بعد اهسته تر گفت:

حالا چه خاکی به سرم بریزم؟؟؟ با این وضعم…… از کجا دربیارم بخورم؟

نفهمید چه مدت اونجا نشست

نفهمید جمعیت کی پراکنده شدن

فقط فهمید که دیگه خورشید توی اسمون نیست

کلاه سویشرتشو بالاتر کشید و بلند شد

به سختی بعد از گرفتن تاکسی خودشو به یه درمونگاه رسوند

پرستار شکسته بند بهش گفت:

نگران نباشید اقا مو برداشته … چند روز بسته باشه خوب میشه

سرشو تکون داد و بعد از رفتن پرستار کمی اینور اونورشو نگاه کرد

دختر جوانی روی تخت کناری خوابیده بود و پاشو گچ گرفته بودن

کنار تختش یه ویلچر و یه جفت عصا بود

کمی اینور اونورو نگاه کرد

با زبونش لبهاشو تر کرد

دستشو توی جیبش کرد و هرچی پول داشت بیرون اورد و روی عسلی

کنار تخت دختر گذاشت

عصاهاشو برداشت و بیرون اومد

با کمک عصا بهتر راه میرفت

ساعت تقریبا 10 شب شده بود که به خونه رسید

بی حال و خسته لباسهاشو از تنش بیرون اورد

یه چیز حاضری از تو یخچال کوچیکش برداشت و خورد

تلویزیونو روشن نکرد

میدونست شنیدن خبر مرگ کریس براش خوشایند نیست

روی تختش دراز کشید و به وسیله های کنار تختش که تقریبا نصف فضای خونشو گرفته بودن نگاه کرد

با خودش گفت:

تا وقتی شغل جدید!!!! پیدا کنم میتونم اینارو با امضای کریس مرحوم گرون تر بفروشم؟؟نمیخرن ینی؟

کمی با خودش حرف زد و با سردرد شدید و درد پای کشنده اش بالاخره با ضرب و زور مسکن به خواب رفت

توی خواب خودشو میدید که همون لباس قرمزو پوشیده

توی یه جایی که نمیشناخت داشت برای کریس میر .قصید!!

اما کریس خودش نبود

در حالی که روی مبل نشسته بود و پاهاشو روی هم انداخته بود از سوهو میخواست اس. تری.پ .تیز کنه!

خودشو میدید که مشغول کندن دونه دونه لباسهاش شده!

بلند داد میزد:

نکن…عه نکنشون بابا….. ناموسمو چرا حراج کردی؟؟؟ بپوشون عه

همونجوری که داد و بیداد میکرد

کریس روی مبل سمتش برگشت

صورت عین همون محافظه شد که داشت ترتیب دیر کردن کریس رو میداد

بلند شد سمتش اومد و پشت سرهم میگفت : کریسو تو کشتی

جیغ بنفشی کشید و از خواب پرید

با دست توی صورت خودش زد و گفت:

این چی بود دیگه ؟؟؟ وای……….. روانی شدم……. به من چه؟؟؟؟ …. به من چه؟؟؟؟

میخواست مث ادم حرف گوش بده……

دستشو تند تند اطراف خودش تکون میداد و میگفت:

کریس….برو….. چخه…. روحتو ببر…. میخاستی ادم باشی…… هی تو ساسنگی تو ساسنگی…خوب شد مردی؟؟؟؟ حقته اصن…. گمشو میخام بخابم…….ولم کن…دس از سرم ور دار

با اخم های درهم کشیده بعد از دور کردن روح خیالی کریس سر عرق کرده اش رو روی بالشتش گذاشت و پتوشو تا زیر چونش بالا کشید

انکار نمیکرد….. برای اولین بار توی خونش ترسیده بود ………… از تنهایی….. از تاریکی….. از صدایی که هراز گاهی از دیوار میومد

خودشو مقصر میدونست……..توی عمق قلبش…. خودشو مقصر مرگ کریس میدونست

//////////////////////////////////////////////////////

بوم………بوم………بوم……………بوم…………بوم

یه نفر با مشت داشت در خونشو از جا درمیاورد

یکی از چشمهاشو باز کرد

با پیرهنی که دیشب دراورده بود آب دهنشو پاک کرد و دستشو بالای تختش برد

با ساعت مچیش ساعت رو چک کرد

6:10 صبح بود

بوم………بوم ………..بوم

عصبی شد

از جاش بیرون اومد و با همون قیافه عصاشو از کنار تخت برداشت و داد زد:

ای مرض…….ای کوفت……درد بیدرمون……… سرمرده شور خونه ببرنت…. آخ بولدوزر من که اجارتو دادم… چی میخوای دی…..

درو باز کرد و حرف توی دهنش خشکید

چشمهاش رو تا جایی که میتونست باز کرده بود

چیزی که میدید رو بارو نمیکرد

مطمئنا توهم زده بود

کریس وو …. با یه چسب زخم روی پیشونیش با چهره درهم رفته  روبه

روش ایستاد بود و سرتاپاشو نگاه میکرد

وقتی نگاهش به چشمهای سوهو رسید گفت:

سلام بلد نیستی؟

سوهو به سختی گفت:

کیشته

کریس چهره اشو سوالی کرد:

ها؟

سوهو:

برو….روح…برو…………. مردنش به من مربوط نیس…برو خر هیونگشو بگیر!!!

کریس که کم کم داشت نگران میشد نگاهی به پای باند پیچی شده سوهو انداخت :

هی پسر… خوبی؟؟؟ چی میگی؟؟

سوهو که رنگش پریده بود با لکنت گفت:

به… به من……… کار….نداشته باش

بعد از اون چشم هاش سیاهی رفتن و به جز دردی که موقع برخورد به زمین حس کردی دیگه هیچی نفهمید

Print Friendly

115 Responses

 1. عررررررر دلم به حال سوهو کبااااااااب شد! اونجایی که خودش رو پرت کرد اشک تو چشمام حلقه زد! پسر بیچاره! تازه وقتی اون دو تا کارکنان هتل رو با امبولانس بردن با خودم گفتم الان با این همه مشکلاتی که داره عذاب وجدان هم میگیره! بالاخره هر چی نباشه اون بود که زندانیشون کرد! اما دیدم انگار نه انگار! بعد فهمیدم که بیخودی اشک تو چشمام حلقه زده بوده …. دلم هم از حالت کباب شدگی خارج کردم!

 2. laugh laugh1 laugh1 laugh1
  از عکس العمل کـــــــــریس متعجب شدم بسیــــــــــــــــار…..
  اصلن انتظارش رو نداشتم اون حرفا رو به سوهو بزنه…….
  ای جان و کریسهو شکل میگیرد dance
  مردم از خنده…ریاکشن سوهو عالی بود……روح کریسهـــــــــــو….
  من نمیتونم هیچ کدم از پوسترا رو ببینم….برام باز نمیشه….
  چکارکنم؟؟؟؟؟؟خیلی دوسش دارم sad shout

 3. ووووواى این فوووووق االعاددسسسسسسسسس کریس از کجا خونشو پیدددا کرررردهههههههه عررررررر اخ جوووووووووووون برم بعدددددىىىىىىى.عااااشقتمممممممم.

 4. واییییب هورااااا عالییه بابا تو چه خوب مینویسی
  راستی کی بقیه my master رو میزاری
  بد جور تو خماریش موندم
  تورو جد کایسو بزارش

 5. عاغا ناموسن فیکت محشره?جان هرکی دوس داری آپ کن .ی ملتو گذاشتی تو خماری.عاشق اونجاشم که سوهو کریسو میبینه میگه کیشته????یعنیا من مرگ این قسمتشم.دمت گرم فقط آپ کن.به خدا سر کلاس ریاضی همه فکرم این فیک بود .یعنی خوماری در این حد!

 6. خیلی عالی بود ?عاغا جان هرکی دوس داری بیا در راه رضای خدا آپ کن!ی ملت و تو خوماری گذاشتی?ولی ناموسن فیکت خیلی باحاله.دمت گرم!من عاشق کریسهوام.کریس مغرور و ی دنده ،سوهو مظلوم ??

 7. سلااااام یه تششششششششششکرررررر ویژه برای پوستر میشه ک هر بار بهتر از قبله ووو عرررررررررررر جیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییغ خو اخهههههه مگه سوهو با تو شوخی داره بررررادر اصا دلتم بخخخخخوووووواد بیااااااد ساسنگ توام بششششششششششششششه والا واااااااااااااااااااااااااااای پوکیییییییییییییییدم سووووووووووووووووووووهووووویییم میگه کیششته کیییشته
  مررررسی منتظر پارت بعدیم

 8. عررررررررررر من ادیوکس میخاممممم
  ناموسا قبل عاشورا تاسوعا یه اپ بکن روحمون شاد شهههه
  عرررررررررررررررررررر *———————-*
  تازه قرصامم پشت و رو خوردم*-*

 9. ای خدا ک من پوکیدم ا این خل مشنگ??❤❤ یعنی عاشق اون تیکم ک سوهو گفت “برو ب تصادفت برس ضربه مغزی خوبی داشته باشی?????????? یعنی اصلا کله این قسمت ی طرف این تیکشم ی طرف??? ولی حالا میگم کریس چجوری زندس؟ :| روحه عایا؟ :| ک قطعا نیس :| اصن خونه سوهورو ا کجا گیر آورده؟ :| میدونم باید تا قسمت بعدی صب کنم :| همم اون خواب سوهو توهماتشم خیلی باحال بود??? الآنم ک خل شده رسما? :|
  همم تشکر متنظر قسمت بعدی هستم? smile

 10. الان من هلیکوپتری بزنم؟نه هلیکوپتری بزنم؟خیلی خوب بود داستانت عاشقش شدم منتظر قسمت بعدیت هستم والا شانسی که سوهو تو اوت یه روز داشت من داشتم الان سوار هواپیمای کره میشدم?

 11. میگمــــ …
  روح بود مطمئنمــ
  اصن مگهـ داریمــ؟
  مگر اینکهـ کریسـ یک عدد جن هم باشهـ علاوهـ بر آیدول
  میگمــ
  نمیدونمـ…
  اگه جای سوهو بودم من مرده بودم …
  حقـ داش غش کنهـ
  آخهـ کریسـ اینـ چهـ کاریهـ؟

  و فقط میتونمـ بگمـ:
  ععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 12. خیلی خووووووب بود
  کریس چه جوری پیداش کرد؟؟؟؟؟
  میشه یکم اصطلاحات عجیب قریب کمتر استفاده کنی از کیفیت داستانت کم میکنه مثه سرندیپیتی و تو رو سننه
  البته باز فیک خودته هرجور صلاح میدونی اما به نظرم اگه اینا توش نباشه جالب تره
  داستانشم که گفتم خیلی جالبه و جدید این سبک کریس که قرار نیست شخصیت مزخرفی داشته باشه رو دوست دارم

 13. وایییییی عالیهههه خیلی زیادی خوبه این داستان واییی ینی تمام لحظه هاش عالین وایی خیلی باحاله سوهو اخ تنها بدیش اینه که کی میخواد تا قسمت بعد صبر کنه وایی خوابش عالی بود

 14. عرررررر…عالی بود….کیشته؟؟؟ مگه مرغه؟؟؟؟ هخخخخخخ خیلی خوب بود که…شر خوابش پاچیدم…..ای درد ای مرض….حرفای سوهو عالیه…به جرعت میتونم بگم بهترین فیک کریسهو ایه که تو عمرم خوندم…خسته نباشی عاااااااااالی بووووود…منتظر قسمت بعدم.

 15. چخه…….خخخخخخخخخخخخخخخ….یعنی من مردماااااااااا….
  من تازه خواننده شدم !!!!….امیدوارم من را به عنوان یه خواننده بپذیرید ای نویسنده ی کبیرررررر

 16. آه کریس چخه اول صبحی فقط اومدی این بدبختو سکته بدی ؟! -_-
  اونی تچکرات بی پایان ♥3♥
  دوسش دارم خیلی زیاد *_*
  کریسهو رم خیلی دوست دارم ~_~
  تو رم خیلی دوس دارم ^_^
  اصن من همه رو خیلی دوس دارم @_@

 17. عررررر عشقم چه کولیهههه??
  لامصبببب??
  مهی فک کنم اینجوری بخوای پیش بری خواننده هارو به چیز میدی??
  اینجا بچه هی حالا نمیشه گف?
  درهرحال ?
  چرا این طو بشر انقده بهم میان عاخهههههههه؟؟??
  وای من عاخرش روانی میشممم?
  چقده میخندم امروز:|?
  میگن خندیدن زیاد از زر زدن زیاد است:/?
  از بس که چرت میگم من?^^
  تنکس بیبی^^
  وقخت کردی یه پی امم به ای .بنده ى حقیر بده?
  بای هانی*-*

  • خخخخخخخخخخخخ ارهه اششله از بس
   خخخخخخخخ نه نگران نباش
   واقن خیلی ب هم میان
   ایشالله همیشه بخندی عزیزم
   نگو عزیم
   قربانت
   بای عزیزم
   چشم

 18. وااااااااااای ینی وقتی دیدم تو چنلت گفتی ادیوکس اپ شد جییغ میزدمممم فقططط جییییییییییییییغ
  ینی من روانیه این داستانتمممم
  ینی روح و جسمم شاد میشه با خوندنش
  این شخصیت سوهو رو در حددده مررررررررررررگ دوست دارممم
  اون اصطلاحای وطنی ای که استفاده میکنیی عاااللللییییییییییین
  اینکه کریسه واقعیه تو فیک اخلاقش چجوریه هنوز مشخص نشدع و واسش خیلی کنجکاوممم
  ایی خداا ترکیب این دوتا چرررا عنقدد عالیهه؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  ببین خرگوشی بخاطره دو لقمه نون چیکارا که نکرد =/ زد چلاق کرد خودشووو
  جووووووووووووووووووووون بالاخره رفت خونه سوهووووو….ادرسو ا کجا پیدا کررددد شیطووووووون *—-*
  واای خدددا فک میکرررددد روووحهه
  ینی موقع خوندنش خودمو میکوبیدم تو دیوارررر
  عنقد که این سوهو دیوثه فک کنم وسط قسمتای رمزی هم بجا جقیدن بشینیم بخندیم =/
  ولی عاشقه سوهوئم که کریسه مرحومم میخاس پول دربیارهه
  ووویییج پوستررررر چقددد خفنههه*—*
  ناموسا چجوری ترکیبش میکنی؟؟
  اون پوستره اولیه هم که ترکیبه صورتشون بود منو هلاک کرددد
  خدایی هر کی این داستانو نخونه ضرر کردهههه
  تجربه هام ثابت کرده کریسهو کم طرفدار نداره*–*کاش بشه با فیک اشنا بشن
  منکه خودم همه دوستامو به ذاهه راسته ادیوکس هدایت کردم +-+
  عر از همین الان دلم قسمت بعدو میخاد..عایم کریزی سوریس شیپر
  عااح مرسی اه خخخخخخ
  این قالب جدید چرا اموجی ندااارهه عررررر؟؟؟من اموجی میغامم
  مرسی بابت این قسمت عاللی بود*-*

  • برام هیچی بیشتر از این ارزش نداره که میبینم خوشت اومده
   خیلی خوشحالم امیدوارم تا اخر دوسش داشته باشی عزیز دلم
   خخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
   پوسترامو خودم میزنم چون هیشکی حال نداره برا من پوستر بزنه خخخخخخخخخخخخ از خلاقیت نصفه نیمه ام استفاده میکنم
   واقن دوست داری؟

   کسی تا حالا به پوسترا توج نکرده بود
   ممنونم عزیزم
   خخخخخخخخخخ خوبه ک کامنتا

   فدات عزیزم

 19. وای عالی بود
  خیلی دوس دارم زود تر بفهمم که کریس چطوری در رفته و در کل چی شدی و جی جوری خونه ی سوهو رو پیدا کرده و کلی سوال دیگه
  کارت عالیه
  زودتر قسمت بعد رو بزار

 20. جیییغغغغغ معرکه بود عالی بوددددد محشر بوددد مثل همیشهههههه
  ای جونمممم سوهو رو باید خوردشششش کیوتیییییییی خرگوشیییی
  کریس مردونه دوسسس دارمممم امیدوارم طاقت نیاره خرگوش بخوره یعنی سوهو رو قورت بدههههه خخخخخخخخ …..الان مدرسه و دانشگاه باز شده آمار نظرات بدتر نشه شانس بیاریم ولی اگه داستان روز خاص داشته باشه به نظرم خواننده ها راحت تر سر می زنن و زودتر نظر میدن….در کل هر طور تو راحتی مهمه…..لطفاااا با شوق و شور به این داستان ادامه بده خیلی قشنگه…..توی مقدمه مثلا بالای پوستر میتونی جملات خاص بگی تا بقیه تحریک بشن بخونن تعداد بیشتر شه…کریسهو طرفدار زیاد داره …بخصوص داستان طنز باشه…..اگه تغییری نکرد رمزی کن چون یکهو یه عالم خواننده پیدا میشن خخخ راستی اون داستانت چی بود هونهو داشت یعنی سوهو و سهون گفته بودم هنوز نخوندم….والا همش گرفتاری پیش میاد نمیشه ولی بخونم برات نظر میذارم شاید توی تل اومدم نظر دادم …..ممنون از داستان….این قسمت دلم برای سوهو سوخید طفلکی پاش داغون شد

  • جییییییییییییییییییغ مرسییییییییییییییییی
   اخ ارههههههههه خوردنو خوب اومدی

   نه
   به نظر من تو مدرسه ها بیشتر از همیشه کامنت میدن خخخخخخخخخخخخخ
   اره چه فکر خوبی
   حتما پیشنهادتو انجام میدم عزیزم ممنونم
   مرسیییییییی
   اره ولی خوب میشه نگران نباش

  • به خدا بچه ها روز مشخصی نداره … چون من گاهی خیلی سرم شلوغ میشه اونوقت نتونم اپ کنم تو اون روز شرمندتون میشم

 21. خخخ خدایا سوهو چرا دری وری میگه!!!!؟؟؟ چخه کیشته برو ای روح خبیث خخخخ….دردم به فداش چرا همچین شد…
  کریس وو با سوهو چیکار داره….میخواد بادیگارد مخفیش کنه؟؟؟؟جاسوس؟؟؟؟پول بده؟؟؟بکشتش؟؟؟؟تحویل پلیس بدتش؟؟؟؟؟????

 22. کریس فقط یه چسب زخم زده ? مگه میشه تصادف چسب زخم? شایدم شدید نیوده یا نکرده فعلا تو خماریه اینم?
  توهم سوهو هم نابودم کرد???
  بازم مثل همیشه عالی
  خسته هم نباشی

 23. وااااااااااااای مامان عالی بود…اینکه من کریسهو شیپ می نمایم ب کنار…شخصیت سوهو اینجا عاااااالیه….
  فقط کاش یکم تندتر آپ میکردی….
  مرسییییی عزیزدل

 24. خداییی نه جون من خدایی چرا کاری میکنی ادم از خوندن غش کنه?!چخه?!کیشته? !
  جون من خیلی خوب بود! هوووف اصن ادم بودن به سوهوی این داستان نمیاد! فک میکردم کریس خیلی ادمه ولی اونم داره خر میشه!
  مررررررررسی اجی.خسته نباشید❤❤❤

 25. واهااااای. خیلی خووووب بود. مرررررسی. الهی. دلم واسه سوهو سوخت. بیچاره تنهایی میترسه. خخخخ. خوابش خیلی خفن بود. ???
  خسته نباشی. عالی بووووووود.
  کریس چطوری خونه ی سوهو رو پیدا کرد؟ یعنی واقعا تصادف کرده بود که صورتش زخمی بود‌؟
  منتظر ادامش هستم.
  فایتینگ?

 26. واااااااااای من عاشق شخصیت سوهو شدم یه گوله نمکه خل و چل من دیالوگاش آدمو میپوکونه امیدوارم هر چه سریعتر کریسهوش شکل بگیره چه کریسهویی بشه کریسهوی این فیک(ببخشید خیلی کریسهو رو تکرار کردم چه کنم ذوق مرگ شدم)

 27. چرا سایت این شکلی شده !!
  حالا مهم نیست
  عزیزم کارت معرکست من عاشق این فیکتم عاشقششششششششم
  واقعا لحنش عالیه
  سوهو فوق العادست
  منتظرشم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *