fanfiction Adeux ep5

به خاطر اصرار زیاد دوستان این قسمت رو قبل ایام عزاداری اپ میکنم 

قسمت بعد میفته بعد محرم 

یا شایدم بعد محرم 

اگر نظرا بالا باشه رمزیش نمیکنم 

 

کریس وو …. با یه چسب زخم روی پیشونیش با چهره درهم رفته  روبه روش ایستاد بود و سرتاپاشو نگاه میکرد

 

وقتی نگاهش به چشمهای سوهو رسید گفت:

سلام بلد نیستی؟

سوهو به سختی گفت:

کیشته

کریس چهره اشو سوالی کرد:

ها؟

سوهو:

برو….روح…برو…………. مردنش به من مربوط نیس…برو خر هیونگشو بگیر!!!

 

کریس که کم کم داشت نگران میشد نگاهی به چای باند پیچی شده سوهو انداخت :

هی پسر… خوبی؟؟؟ چی میگی؟؟

 

سوهو که رنگش پریده بود با لکنت گفت:

به… به من……… کار….نداشته باش

 

بعد از اون چشم هاش سیاهی رفتن و به جز دردی که موقع برخورد به زمین حس کردی دیگه هیچی نفهمید

 

با سر سنگین و دردناک از خواب بیدار شد

وقتی به دنیای واقعیت برگشت حس میکرد درد پا و کمرش چندین برابر شده

از جس نرمی زیرش فهمید که روی تختش خوابیده

توی دلش هوفی کشید :

اخیییییییییییییش …. قاطی کردما …فازم چیه اصلا؟

 

اما با برگشت تمام حواسش از حرفش پشیمون شد

صدای زمزمه وار دو مرد رو  در جایی احتمالا رو به روی تختش میشنید

بدون اینکه چشم باز کنه ترس عجیبی تو دلش افتاد :

دزد؟؟؟؟؟؟؟ دزد اومده خونم؟؟ چه خبره اینجا؟؟ پاشم جیغ بزنم فرار کنم؟؟

چی میگی بابا با این پای علیل کجا برم اخه؟

 

به اروی لای چشم چپش رو کمی باز کرد

با دیدن یکی از اون دومرد  در عرض یک صدم ثانیه با صدای جیغ بلندی که کشید روی تختش نشست!!

فریاد زد:

کریییییییییییییییییییییییییییییییس

و با انگشت اشاره نشونش میداد :

تو……… تو…مگه من نگفتم نکشتمتت؟؟؟ هااان؟؟؟؟؟؟ دت از سرم بردار

 

و بعد زیر گریه زد و دستشو ولو کنارش انداخت:

به جون مادرامون! تقصیر خودت بود…. چقدر گفتم نرووو چقدر ضجه زدم….قر دادم….لباس اون… .. اون خانوم!! رو پوشیدم…..پام شیکست……… بازم میای سراغ من؟؟

 

کریس با چشم های گرد سمت مردی که رو به روش ایستاده بود و به ارومی میخندید برگشت :

دکتر….. این کی خوب میشه؟

 

سوهو تازه یاد مرد دیگه افتاده بود

برگشت سمتش :

دکتر؟؟؟ تو دکتری؟؟تو خونه من چیکار میکنید؟؟؟ توهم……..

و با دستش زیر گلوش کشید

دکتر این بار بلند خندید:

نه خیر اقا ….نه کسی مرده نه کسی با شما کاری داره خیالت راحت

 

سرش رو چند بار به نشونه تاسف تکون داد و با لبخند از کنار کریس گذشت

و دستشو روی شونه اش فشرد

سوهو که داشت موقعیت و حرفهای دکتر رو انالیز میکرد شنید که دکتر زیرلب گفت :

نگران نباش…. درست میشه

 

کریس هم سری تکون داد و دکتر از در خونه بیرون رفت

 

 کریس بعد از بسته شدن در دستهاشو توی جیب های شلوار جینش کرد و سمت سوهو برگشت

سوهو نگاهشو از در گرفت و با افتادن نگاهش به چشم های خیره کریس دو باره از جاش پرید :

آیی…. چیه؟ چرا اینجوری نگام میکنی؟

 

کریس چیزی نگفت و کمی جلوتر اومد

 سوهو روی تختش کمی خودشو عقب کشید و با لبخند مصنوعی ای گفت :

شما چرا نمردی عزیزم؟؟؟

 

بعد جدی شد و متعجب پرسید: من خودم دیدم ماشینه ترکوندت چرا سالمی؟

 

وقتی کریس دستاشو از جیبش بیرون کشیدو کنارش لبه تخت نشست

تونست به وضوح استرس ر و از بدن سوهو بگیره

 

سوهو لبه پتوی کهنه اش رو محکم با دوتا دستش گرفته بود و تا نزدیک دماغش بالا کشیده بود

کریس نگاه تاسف باری به سوهو کرد و بعد سرش رو اینور اونور گردوند تا خونه اش رو از نظر بگذرونه

سوهو زیر چشم نگاهش میکرد :

پس نمرده…. هووم…

 

از دیدن نگاه های کریس به خونه اش عصبی شد

کمی پتو رو شل تر گرفت  و پایین اورد و بهش توپید:

 

چرا اینجوری نگا میکنی ؟؟؟ خونه ندیدی؟؟

کریس دوباره توجهش رو به پسر درب و داغون!! و بی نهایت پرروی روی تخت داد

که با موهای اشفته و تیشرت گشاد و کهنه اش در کمال رو داری اخم کرده بود!

حتی از زیر اون اخمش هم میشد به راحتی فهمید ترسیده و درد داره

کریس بدون اینکه جواب سوالشو بده به ارومی مچ پای سوهو رو گرفت و کمی فشرد

داد سوهو هوا رفت:

اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااای……….چتههههههههههههههههه؟؟؟؟

 

کریس دستشو برداشت :

درد داری؟

 

سوهو با عصبانیت بیشتری که چهره اش رو سرخ کرده بود غرید:

نه درد ندارم که….یه طبقه رو مثل سوپر من فرود اومدم….. فقط نقص فنی داشتم چرخام باز نشد

 

کریس هیچی نگفت

فقط توی سکوت به گوشه ای از خونه خیره شد

سوهو برگشت و باتردید اون گوشه رو نگاه کرد

 

با دستهاش به ارومی خودشو کنار کریس کشید و وقتی دید خیلی متمرکزه صورتشو کنار صورتش قرار داد

به همون نقطه زل زد و بعد از چند ثانیه اروم پرسید:

 

چی دیدی؟

 

کریس به شدت برگشت و با دیدن صورت سوهو توی دو سانتی متریش فریادی زد و از تخت پایین افتاد

سوهو توی همون حالت روی دستهاش به کریس نگاه کرد:

 

چته؟؟؟ ماشین زده بهت چرا اینجوری شدی؟؟؟؟

 

و دوباره سرجاش برگشت

وقتی کریس نفس عمیقی کشید و با حرص بلند شد بالاخره سوهو حوصله اش سر رفت

 

دست به سینه نشست و حق به جانب پرسید :

 

حالا که زنده و سرو مر و گنده ای چرا تشریفتو اوردی خونه من؟؟ مگه من خالی بند و کلاش و شیاد و از این چرت و پرتا نبودم ؟

 

کریس توجهش به توپ پلاستیکی ابی رنگ کنار تخت جلب شد

 

بهتر میشه گفت …..

کریس نگاهش به امضا و نوشته روی توپ پلاستیکی ابی رنگ کنار تخت جلب شد!!

 

چشمهاشو باریک کرد و تخت رو دور زد

 

سوهو که تازه فهمید چه خبره با دستپاچگی گفت:

هوی..هوی…… توخونه یکی دیگه چرا بی اجازه میچرخی؟

 

زبونشو روی لبش کشید و تا خم شد تا توپو برداره کریس با فرزی توپ رو قاپید

 

سوهو با من و من ادامه داد :

 

اوی با تو اما ….. تصادف به جز مغزت رو گوشتم اثر گذاشته ؟ هووی…..اوهووووووووووووی

 

کریس بلند گفت :

یه دقیقه خفه شو

 

سوهو چشم هاشو گشاد کرد:

چی گفتی به من؟؟؟؟

 

کریس هم با چشمهای گشاد شده از تعجب توپ رو سمت سوهو گرفت :

این……… این امضای منه

 

سوهو یکم اینور و اونور رو نگاه کرد و روشو کرد یه طرف دیگه و زیر لب گفت :

 

میدونم

 

کریس یه قدم بهش نزدیک تر شد و توی هون حالت با همون لحن هشدار دهنده گفت:

اما من اینو امضا نکردم

 

سوهو هم با همون پوزیشن گفت :

میدونم

 

کریس داد زد :

ینی چی میدونم؟ من اینو امضا نکردم

 

سوهو هم عصبانی شد و سرشو برگردوند رو به کریس و گفت:

میدونم ……….. تو نکردی من کردم!!!!

 

کریس اروم گفت:

چی؟

سوهو :

من کرررررررررررررردممممممممممم…. من من من……….من امضاااش کردمممممممممم

فهمیدی الااان؟؟؟؟؟؟؟؟/ من کرررررررردممممممممم

 

کریس از خشم در حال انفجار بود:

جعل امضا میکنی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ تمضای منو… روی این اشغالا…. جعل…..وااااااه….تو…….

 

سوهو :

چیه داد و بیداد میکنی هان ؟چته لکنت گرفتی؟؟ اره خب…. خوبه واالااااا مردم چه عوضی شدن …. میمیری یه بدبختی از بغل تو نون بخوره؟؟؟؟؟؟؟ چی ازت کم شده هان؟؟؟

 

کریس چشماشو ریز کرد و با تعجب گفت:

دیوونه شدی؟؟؟؟؟ تو…….تو یه فن دیوونه ای؟؟ روانی ای چیزی هستی؟؟؟

از کجا در رفتی ؟؟؟ انقدر بدبختی که اشغال میخری با کلک میفروشی؟

 

سوهو با پای دردناکش بلند شد و به سختی ایستاد

توپ رو که روش عبارت :

فن قشنگم عاشقتم!!

 

رو نوشته بود رو محکم از دست کریس بیرون کشید

و به گوشه ای پرتاب کرد

با همون پای لنگون و قد کوتاه جلوی سینه کریس ایستاد و با قلدری گفت:

 

چیه؟؟ منتظری….. برو…برو پلیس بیار… بیا منو دستگیر کن دیگه … من خلافم…

چرا اومدی اینجا هان؟؟؟؟؟ برا چی اومدی؟؟ خونه بی صاحابه صاب مرده منو از کدوم جهنم دره ای پیدا کردی عوضی؟؟؟

اصن………..گمشو بیرون بببینمممممممممممممممم

 

کریس سوهو رو هل داد و سوهو به اسونی روی تخت پرت شد!!

تا خواست اعتراض کنه کریس جلوش نشست

 

قیافه اش کلافه بود……..خیلی کلافه

 

گفت :

ببین…. سر این دزدی کردنت بعدا بد حالی ازت میگیرم ….. ادرستم از طریق چانیول و گلکاری های قبلیت پیدا کردم

نفسی تازه کرد

انگار داشت درباره حرفی که باید بزنه فکر میکرد

سبک سنگینش میکرد

در اخر سرشو بالا اورد و رو به سوهو گفت:

ببین اون تصادف……….. من قصر در رفتم….. داستان داره ولی…الان ازت میخوام

…..ازت میخوام کمکم کنی

سوهو چششم هاشو تا اخرین درجه درشت کرد:

بله؟

 

کریس شونه اش رو گرفت و گفت:

کمکم کن

سوهو یه نگاه به دست های روی شونه اش و یه نگاه به صورت کریس کرد

:

جان؟و توی دلش به خودش گفت:

جونمیونی گاومون زایید که…….

Print Friendly

114 Responses

 1. من بهترین قسمت فیک تا اینجا رو پیدا کردم! اونجایی که سوهو کله اش رو به کله کریس چسبوند تا بفهمه به چه داره نیگا میکنه! اصن هر موقع کله این دو تا رو چسبیده به هم و با کلی تمرکز متصور میشم ها! نا خوداگاه یه لبخندی به چه گندگی از این گوشم تا اون گوشم پدیدار میشه!!!! تا اونجایی هم که به کریس گفت اره من امضا ککردم فک کردم الان میزنه کانال هندی و اه و ناله! ولی دیدم این بشر پر رو تر از این حرفاست و من حالا حالا ها باید برا شناختنش وقت بذارم!!!!

 2. از ســـــــــوهو یآرم این شخصیت تخس و پررو هرچند بعیده…..
  ولــــــــــــــــب بی انداره دوست داشتنیـــــــــه….. shout
  لیــــــــــــــــدرمون عشــــــــــــــــــــــــــقه kiss heart angel
  چقدر ناجور پیش کریس دستش رو شد laugh1 laugh
  به به همکاری جونمیون و کریس….چه شود…… declare
  من میخــــــام زود برسم به قسمت های عجقولانه اش……..
  فـــــــــــــایتینگ yu kiss

 3. خدا سوهوی واقعی اگه این مدلی حرف میزدا بنده ۳ کلمه اولی ک گفته بود خورده بودمش الانم خوردم فقط سرعتش بیشتر میشد خخخخخ مرسی عالی بود

 4. عررررر وااااای چرا نمردی عزیزم؟وااااای من چی بگگگم خدا پوکیدددم واییییییییییییییی اخرش از خنده میمیرم جیییییییییغ خیلی خوووووبه مرررسی

 5. Woooooooooooooow ایول عالی بود اجی جونم
  زود تَر بزارش دیگه
  هر دفه میام میبینم نیست گریم میگیره sad((((
  رمزم برام بفرست
  زودی بزار واگر نه قهر میکنم سایلنت میشم sad(((((((

 6. واهاااای ??? یعنی پوکیدم از دست سوهو ???
  هر پنج تا پارتشو خوندم همزر ???
  خیلی وقت بود انقد نخندیده بودم…
  روحمو شاد کرد…
  چه دیو…سیه این سوهو ???
  عررر عررر ساسنگ چان???
  پارت شش ?

  • ای جونمممممممممممممممم
   همزرم خوندش بالاخرهههههههههههههههههههههههههه
   خدا رو شکر که دوسش داشتییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
   اره خییلی
   چشممم♥♥

 7. دیووو/////////ث بقیششششششش کووووووووووووو اخهههههههههههههههههه کووووووو هااانننن کوووووووووووووو؟؟؟؟؟مى کشممتتتتتت مهفاااامممممممممممممممم تو منو با اى فیک کشششششتىىىىىىىى. عرررررررر عالیهههههههههههههه جیغغغغغغغغغغغغغغغغ بعد محرم ینننننى چىىىىى؟؟؟؟؟ینى یه ماهههههه کامل اپ نددداااارى؟؟؟؟؟ترووووخدا با رووووح و روان من بازى نککککککککککن مهفااااممممممممممم.
  اپ مى کنیااااااا جانه هر کى دوس دارى اپپپپ کننننن تروووخداااااا.

  • عرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر عشق مننننننننننننننننننننننننننننننننننن
   رو چشمم میزارم براااااااااااااااااااااااااااااااااااااات
   دور از جونتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
   مرسیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی
   چشم عشق منننننن

 8. عجب وعضی شده?? کریس ناموسا چجوری در رفت؟!?? آخرم ک دست سوهو رو شد?? طفلیییی? ولی خو حالا خوبه کریس کارش لنگه کاری نمیکنه? همم خیلی خوب بود واقعا عالی بود با اینکه حالم زیاد جالب نبود ولی کلی شاد شدم?? مرسی منتظر قسمت بعدی هستی? ^_^

 9. وااااااااااااااای خدا این سوهو خیلی باحال بووووووووووووووووووووود (ترکیدن از خنده )
  ممنون اونی خسته نبااااااااااااااااااااشی ♥3♥ ♥3♥ ♥3♥

 10. تنها داستان باحال و طنز و جیگر و بامزه این وب همین داستانه???
  کریسهو که توش محشررررررن?????
  لطفا بیشتر واس این داستان تبلیغ کن مثلا فقط یه قسمتشو توی کانال های تلگرام پخش کن بعد بگو ادامشو بیان توی وب بخونن و حتمااااا هم حداقل دو قسمت رو رمزی کن …..???
  عالی بود….این قسمت انرژی فوق العاده ای گذاشته بودی…کلی شاد شدمممم??
  سوهو خیلیییی کیوت و گوگولیههههه سفیدبرفییییی????
  تک تک رفتارها و اتفاق ها و حرفهاشون رو دوست داشتمممممممممممممممم
  هر کی این داستان رو نخونه نصف عمرش بر فناست

  • نگووووووو داستان خوب خیلی زیاد داریممممممممم
   مرسی عزیزممممممممممممم
   چشم حتمن روی چشمم

   خدارو شکر ک دوسش داشتی
   نظر لطفاهههههههه

 11. سلام اقا من یه مشکلی دارم اهم اهم???
  نظرای من کدوم گوریه اخه؟؟?????
  چرا نظرای من برای یکسری فیکا یکی درمیون میره خودمو جر بدم من اخه؟؟????
  پووووف بالب تاب اومدم امیدوارم این نظرم ثبت شه ینی دیگه اعصاب نزاشته برا من???
  دیگه همه چی رو خلاصه میگم دیگه بعله..
  سوهو خیلی باحاله خدایی اصن باعث میشه از شدت خنده کارم به دستشویی بکشه??
  داستان واقعن باحاله وادم دوست داره ببینه هرچی میگذره چی میشه خیلی ممنون واقن برا فیک❤❤❤
  اگه این نظرمم ثبت نشه میفهمم مشکل از سیستم من نیست دیگه فوقش به ایمیلت پیام میدم بازم متچکرات^^

 12. ایووووولللل دمت گرم که آپ کردی!خیلی عاشقتم!عاشق فیکتم هستممممم!عاشق کریسهو هم هستم.????.وای من کشته مرده ی سوهو ام .برا خودش سوژه ایه!???خدا شفا بده عشقمو داره از دست میره.?بازم میسی که آپ کردی!ی ملتو آزاد کردی!تو رو خدا دوباره نذاری همه بیایم التماست تا آپ کنیا !زود آپ کن !می لاومت??

  • ممنونم عزیزم
   منم عاشقتمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
   خخخخخخخخخخ
   التماس چیه عزیزمممممممممممممممم نگوو
   روی چشمم
   چشم

 13. جییسغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ …عررررررررررررر اخخخخ جوووووون…..یعنی سر قله قافم باشما خودمو واسه این فیک میرسونم….خیلییییییییی خوووووووبه0……یعنی با خوندنش دلم میخواد بالا پایین بپرم…..اخه چرا اینقد خووووبه؟؟؟؟ بهترین و عالی ترین و معرکه ترین فیک کریسهوایه که تا حالا خوندم……عرررررر جووون من یه ذره زود زود اپ کن…..خدایی میخونمش روحم شاد میشه…..من روانی شخصیت سوهو ام که……اوه اوه…کریس…..دارم قیافشو تصور میکنم وقتی توپرو دید…..ته خنده بود فک کنم…از گوشاش دود میزد بیرون……او مای گاد…..یعنی کریس چه کمکی میخواد از سوهو بگیره………ایشالا زودتر عاشق هم بشن…کییلیلیللللللییی……خووو عاچقتم…دوست دارم….بوس بوس بی صبرانه منتظر قسمت بعدم که احتمالا ظول میکشه تا اپ شه…چاکر شما پریسا….خداپس

  • ای جونممممممممممممممممممممممممممممممممم
   مرسی عزیزمممممممممممممم خیلی لطف داریییییییییییییییییی
   چشم حتمن
   هخخخخخخخخخخ اره سوهو د یو سه!!
   مخلصیم خانوم

 14. عاخخخخخ جیونننننننننننننننننننن اپ کردییییییییییی جییییییییغ
  دمت گرم مهفامی روحم شاد شد با قسمته جدید
  ینی واقعا سوهو سنگ پا قزوینه بچم =/
  موندم این دوتا تخس چجوری قراره عاشق هم شن
  واای اونجا که گفت قر دادم
  ینی نیش من تا بناگوشم باز بود
  اصطلاحاتی که استفاده میکنی خیییلی خوبن..با اینکه بعضیاش کاملا ایرانی هستن اما نمیدونم چرا عنقدر به متن و داستان میاد
  شخصیت سوهو وااقعا متفاوت و دوست داشتنیه و بشدت کنجکاو میشم که قسمتای بعدو بخونم
  واای اونجا که دستش پیش کرییس رو شدددد
  بچم به افق مینگریستتتت
  اووخی تازه ادا مظلومارم درمیورد
  ووج اونجا که گفتی پتو رو تا صورتش کشید بالا دلم میخواست برم گازش بگیرم این کیوتو*-*
  اوه اوه گاو جونمیونی زایید،بد هم زایید
  معلوم نی چه نقشه ای واسش داره
  و در عاخر:کریسهو عیز ریل*———-*
  مرسی اه

  • ممنووووووووون
   دم شما که میخونیدد گرمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
   اخ دقیقا
   میشن نگران نباش
   مرسیییییییی

   اصطلاحات خاستم ملموس باشن
   خخخخخخخخخ اره خیلی کیوت شده بوووووووووووووود
   خودم فکر میکنم میخام ببلعمش!
   مرسی_اه

 15. “قسمت بعد میفته بعد محرم….شایدم بعد محرم”
  میدونی مهفامی؟؟؟
  کاااااااملا درک کردم چی شد….
  کم بود کم بود کم بوووووووود……عیییییی خدااااااا….تازه بقیه شم بعد محرمممممممممم؟؟؟؟
  نمیخاااااااااممممممم….
  دارم می رم گریه کنم….خسیس…تشکرم نمیکنم تازهT_T

  • خخخخخخخخ اره تاکید دشه!!!!!!!!!
   ببخشید ب خدا sad(((((((((((((((((
   نههههههههه گریه نکنننننننننننننننننننننننننننن
   خسیس نستم ب خدا وقتم کم بود sad((

 16. جججججججججججججییییییییییییییییییییییییییغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغغ بابا چی بگم من اصن چی دارم بگم عالی عالی عشقتم

 17. من تازه به خواننده های داستانت اضافه شدم و باید بگم عالی…
  من و کشته این لفظ کلام سوهو.همش قیافه شو با این طرز حرف زدن تصور میکنم…وای مامان سر خوندن هر قسمت پوکیدم از خنده.سوهو خیلی سوژه است.
  موفق باشی

 18. وااااای. دمت گرم که اپ کردی. جوووونم. خییییلی خوووووب بووود. خسته نباشی.
  خخخخ. سوهو خیلی خنگه. عاشقشم. عزیییییزم.
  پس کریس از تصادف قصر در رفت. ولی الان سوهو چجوری باید کمکش کنه؟
  خخخخ. دکتره خیلی باحال بود.
  عالی یود. ممنون.
  منتظر ادامش هستم.
  فایتینگ

  • قربونت برم عزیزم ممنونم
   مرسییییییییییییییییییییییییییییییییییی
   اره در رفت
   همم میبینیم
   قربانتتتتتت
   فایتینگ

 19. وای که چقدر سوهو تو این فیک باحال و خوردنی این شخصیتش جدیده تخس و پررو بسی دوسش میدارم موضوع فیکم جالبه خیلی دوس دارم ببینم کریسهوی این فیک چطوری شکل میگیره اینا که عین سگ و گربن باهم منتظر پارتای بعدیم موفق باشی دوس جون

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *