هدر سایت
تبلیغات

fanfiction Adeux ep6

سلاااااااااااااام عشقاممم خوبید؟؟؟؟

به خاطر استقبال خوبتون از آدیوکس قسمت  6 رو رمزی نکردم 

منتها استقبال از د ادر وان واقعا داغونبود و قسمتاش رمزی میشه 

6

کریس شونه اش رو گرفت و گفت:

کمکم کن

سوهو یه نگاه به دست های روی شونه اش و یه نگاه به صورت کریس کرد

:

جان؟و توی دلش به خودش گفت:

جونمیونی گاومون زایید که…….

آب دهنشو صدادار قورت داد و طبق عادتش لبهای خشکشو با زبون خیس کرد

چشمهاش میلرزیدن و درد پاش کم کم داشت شروع میشد

شونه هاشو خیلی اروم از زیر دست کریس بیرون کشید و با یه لبخند مصنوعی گفت :

منظورت چیه جانم ؟

کریس اخم هاشو توی هم کشید و گفت :

کله اتم ضربه خورده ؟ میگم باید کمکم کنی

سوهو دست به سینه شد …. پس کمک میخواد هان ؟؟؟ این یعنی …. قدرت دست منههههه

 

احساسات درونیشو پنهان کرد و گفت :

اهم

اولندش که کله ام ضربه هم خورده باشه تقصیره توئه پس به سر نازنین من توهین نکن بچه آیدل!!! دومندش که باید؟؟؟ به من میگی باید ؟؟؟ من نخوام کارری کنم لیفتراکم بیاری نمیتونی بلندم کنی!!!

و در اخر!! انگشت اشاره دستش راستشو روی لپ خودش فشار  داد و با لحن سوالی پرسید :

چه کمکی میخوای مثلا ؟

کریس جواب داد :

تو تنها کسی هستی که اون مکالمه رو شنیدی …. میخوام کمک کنی یه سری آدمو بندازم زندان

سوهو پرسید :

به من چه هان ؟؟ به من چه ؟ منو قاطی این بازیا نکن …… ای خدا چه گوهی تناول کردم به این کمک کردما چقد سیریشه!

کریس کلافه شده بود … سوهو هیچی از حرفاشو گوش نمیداد

بلند شد و کلافه توی خونه یه چرخی زد

موهاشو بهم ریخت و بلد دوباره جلوی چشم های کنجکاو

سوهو روی تخت نشست

قافش خیلی بدبخت و بیچاره و درمونده و داغون !!! به نظر میرسید

بالاخره به حرف اومد :

ببین …

سوهو نگاش کرد :

جونمیون

کریس ادامه داد :

اره جونمیون ….. ببین من… قبل از اینکه تو یهو عین وروره جادو پرت بشی وسط زندگی من داشتم یه چیزایی میفهمیدم

سوهو کنجکاو شد:

چه چیزاایی؟؟؟؟

کریس :

انقدر وسط حرف من نپر ….. خیلیشو لازم نیست تو با این عقل ناقصت بدونی ….. فقط اینکه وقتی اومدی و یه مشت چرت و پرت تحویلم دادی با اون لباس….اوه خدا… کاری نداریم

وقتی اون  حرفا رو زدی من مطمئن شدم که یه خبراییه برای همین قبل از اینکه ماشین بهم بزنه خودمو عقب کشیم …. ببین ….الان برای من پاپوش دوختن تا غیبب شدنمو توجیه کنن…. مسلما دنبالمم هستن ….. من اول فکر میکردم فنی برای همین از ساسنگ هیترای چانیول و به هزار بدبختی و پارتی بازی خونتو پیدا کردم که متاسفانه فهمیدم نه تنها حتی آنتی فن منم نیستی یه کلاش دزد و جعالی!!

ولی از اونجا که تنها شاهدی متاسفانه و حرفامم شنیدی مجبوری کمکم کنی

وگرنه پای خودتم گیره

 

سوهو حق به جانب پرید وسط حرفش :

 

آ..آ…اشتباه کردی آیدول مشهور!!

اولا به خاطر بی احترامیای مکررت 5 امتیاز منفی میگیری!!…. دوما عمرا بزارم منو بکشی وسط این بازیای پیچیده و خطرناک و مزخرفت ….پاشو برو ببینم … برو از

دوستات کمک بگیر… دلیلت قانعم نکرده!تو یه چیزیت میشه…پاشو برو رد کارت

 

کریس با لحن تقریبا التماسی گفت:

نمیتونم احمق جون … فکر میکنی اگر میتونستم برم سراغشون حتی…

یه ثانیه تو ی…

کریس وقتی دید چشم های سوهو براش گشاد شد اصلاح کرد :

توی آقا….. توی اقا رو تو زحمت مینداختم اخه؟؟؟؟فکر کردی عقل من نرسید

برم پیش رفیقام اخه؟؟؟؟

سوهو :

احمق هفت پشت و پیشینته اولا ….. 5 امتیاز منفی دیگه خوردی بدبخت …… حالا گیریم کمکت کنم از کجا  معلوم منه بیچاره مفلوک گیر نیفتم هان ؟ اگر دشمنای کله خرت منه ضعیفو گیر بیارن که فاتحم خوندس … به چه دلیلی باید شاهد تو باشم ؟؟

کریس کمی نزدیک تر مشت و فکر کرد و گفت :

کمکم نکنی به پلیس لوت میدم!

سوهو انگار که براش مهم نیست با لحن طلبکارانه گفت :

گمشو بابا…. لوت میدم لوت میدم…برو بده …… این همه شماها از مردم پول درمیارید معروف میشید چشم نداری ببینی مردمم از شما پول دربیارن؟

کریس دربرابر حرف احمقانه سوهو انقدر شوکه شد که چند لحظه چیزی نگفت

سوهو لبخند پیروز مندانه ای زد :

دیدی؟؟ حرف حق که جواب نداره داداش من ….

کریس یهو گفت:

هرچقدر بخوای بهت پول میدم … هرچقدر که بخوای

سوهو :

چی؟

مریس:

نشنیدی؟  میگم پول میدم بهت …. هرچقدر که اراده کنی

 

سوهو اخم هاشو توی هم کشید

به سختی بلند شد و مقابل کریس ایستاد و با صدایی که از خشم میلرزید گفت:

پول میدی؟؟؟ صدقه میخوای بدی به من؟؟ در ازای کمکم فکر کردی انقدر پستم که پول بگیرم؟

کریس که دید سوهو ناراحت شده بند شد ایستاد و دستاشو به حالت تسلیم بالا برد :

غلط کردم …. هرچی بخوای بهت میدم

سوهو اروم گفت :

هرچی؟

کریس که امیدوار شده بود گفت :

هرچی

 

سوهو پشتشو بهش کرد و تا دم در ورودی رفت

کمی فکر کرد و دوباره لنگون لنگون برگشت :

خب…. اول اینکه تا وقتی درگیر ماجرای مزخرف و گانگستریتم همه خرج زندگیم با توئه ….. از خورد و خوراک گرفته تا باسام و اجارمو و همه چی

 کریس با تعجب گفت :

تو همین الان……

سوهو :

خفه شو دارم حر میزنم … امتیاز منفیات بالا بره پرتت میکنم بیرونا

وقتی دید کریس ساکت شده ادامه داد:

اره … این صدقه نیست … مسئولت پذیری تو دربرابر به چالش کشیدن زندگی اروم و بی دردسر منه!!!

 

کریس که مطمئن بود حریف زبون این پسر نمیشه خشمشو کنترل کرد

اون پسر لعنتی احمق خواه یا ناخواه وارد بازی شده بود

باید قبول میکرد

برای همینم تنفس محکمی کرد :

قبوله

 

سوهو گفت خب دومین مساله …. محصولات من چی میشن؟

کریس :

چی؟؟؟

سوهو با دست به ات و اشغالای کنار تخت اشاره کرد :

اینا رو نمیتونم بفروشم دیگه

و با چشم های منتظر به کریس نگاه کرد

کریس با بیچارگی نالید :

ای خداااااااا….. باشههه باشههههههه…. چقدر میشه همش؟؟؟؟

سوهو فکری کرد :

اگر مرده بودی همه شونو یه هفته ای با سه برابر قیمت میفروختم ولی حالا که دیگه چاره ای نیست و زنده موندی …..میکنه به حساب ………. 8 میلیون وون

کریس چشمهاش رو باز کرد و فریاد زد :

چییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سوهو :

گفتم 8 میلیون وون… چته؟ چرا داد میزنی؟؟ از خداتم باشه ادم در پیتی مثل تو امضاش انقدر خریدا داره … پرروی مغرور … همه ایدلا انقدر مغرورن یا تو انقدر خسیسی فقط؟؟!!! هه …. اگر امضای خودم انقدر خریدار داشت که نمیومدم ….. هایشششششششش …حالا یه دری به تخته خورده معروف شدی جونت درمیاد

-بسههههههههههه بببسسسههههه…. باشه باشهههه جهنمممم و ضرر

سوهو با ذوق پرسید:

8 میلیونو میدی؟؟؟؟؟

کریس :

اره میدم میدمممم تو فقط ساکت شو … حرف زدن درباره فروختن امضام اونم وقتی زل میزنی توچشمم و دوقورت و نیمتم باقیه از عذاب الهی بدترهه

 

نفس عمیقی کشید

یادش نمیومد اخرین بار کی انقدر عصصبی شده ….

فقط میدونست پشت ظاهر ایدل بودنش … کسایی که وویی فان رو میشناختن حتی جرات نمیکردن کمتر از چشم بهش بگن و الان این پسر زپرتی دزد انقدر به همش ریخته بود

سعی کرد به خودش مسلط شه

پرسید :

پس قبوله؟

سوهو:

قبوولههههه

حالا یه دور همه تعهداتو بگو صداتو ضبط کنم

کریس:

چی؟

سوهو:

ای باباااااااا هر چی من میگم هی چی چی چی….. خنگی چقدر

-قرارداد میبندم باهات خوبه؟؟؟؟؟؟؟؟

سوهو با ذوق:

اره اره اونم باید باشه :/

 

نتیجه مذاکرات این شد که دو ساعت بعد کریس 12 برگه قرارداد رو امضا کرد و هربار ازش به طور مستند فیلم گرفته شد!

اگر حتی جونمیون یک کلمه دیگه حرف میزد یا میزد زیر گریه و پاهاشو روی زمین میکوبید و موهاشو میکند!! یا خودشو میکشت و یا از انجام نقشه اش منصرف میشد

گزینه اخر هم قتل فجیع و دردناک جونمیون به حالت زجر کش بود!!!!!

خدارو شکر سوهو انقدددددددددددر سرگرم کپی گرفتن از فیلم هایی که از گوشیش به لب تابش منتقل کرده بود روی سی دی بود که توجهی به کریس نداشت

کریس کلافه از جاش بلند شد و اروم از خونه بیرون رفت

تلفنش رو بیرون اورد و شماره ای رو گرفت :

پسره رو گیر اوردم …….. اره قبول کرده….هووووووووف این چه موجودیه دقیقا؟؟؟؟

ولش کن……. حتی نمیخوام یادم بیاد… من این مدتو چجوری با این احمق سرکنم ؟ میدونستی این جعل میکنه؟؟؟

خدا… حتی نمیخام بهش فکر کنم … تو عمرم انقدر خودمو کنترل نکرده بودم

خواهش مکنم هرچه زودتر دنبال مدرک بگرد و منو از این جهنم نجات بده ….. این یه فرصته ….از دستش ندید …. فعلا

 

تلفنش رو قطع کرد

توی دلش از خدا عاجزانه تقاضا میکرد  اخر و اعاقبتش رو با این پسر عجیب و دیوونه بهخیر بگذرونه

با صدای فریاد بلند و گوش خراش سوهو از چا پرید و دستشو روی قلبش گذاشت :

 نههههههههههههههههههه یادم رفت خرج دوا درمون پامو بنویسممممممممممممممممممممممم

کریسسسسسسسسسسسسسسسس بیا قراردادو دوباره تنظیم کنیم

کریس با شنیدن این حرف اشکش درومد :

ای خدااااااااااا….. ننههههههههههههههههههههههه

The following two tabs change content below.

Admin ♛ Sumi

Real SUHO lover ♥AQUATICS♥☻and a real KaiSoo Shipper .... ☻ohsehunfans fiction =====> ADMIN ohsehunfanss =======> writer . suber. translator

Latest posts by Admin ♛ Sumi (see all)

Admin ♛ Sumi 106 نظر 26 مهر 1395
مرتب کردن بر اساس:   جدیدترین | قدیمی ترین | بیشترین امتیاز
niloofar
مهمان
Jrenstar
مهمان

وای خدا سوهو این مدلی رو خیلی دوسش دارم 😂

MINA139141
مهمان

خداییششش من خیلی با این فیک حال میکنم ولیاااااا
روزی هززززاااااااررررر مرتبه بهش فک میکنم
راسدی اونی این کامنتا باید ب چن تا برسه ک رمزی نشه؟
بعد قسمته بعدو کی میزاری؟؟؟؟؟!

Forough
مهمان

ووووای آخرش عالی بود خرج دوا درمون خخخخخ دمش گگگگرم ایههههه کریس بیچاره الهی بچم زجر کش شد مرسی

asal
مهمان

میگما فیک خیلی قشنگه ولی زودتر +18 کن اصلا حال نمیدهههه !! اکسوال است دیگر چه میشه کرد اکسوال مثبت مگه داریم مگه میشه ؟ خلاصه گفته باشم کسل کنندش نکن ویکمم واضح تر بنویس یکم گیج شدم سوهو خیلی حرف میزنه … مرسییییی لاو یو

Zara
مهمان

واقعا فیک متفاوتیه . یه جنبه ی جدید از شخصیت جونمیونه که اتفاقا خیلی بهش میاد. جالبیش اینه اصلا نمیشه قسمت بعدیو حدس زد. عالی بود ^^

sleep walker
مهمان

عالی بود منتظر قسمت بعد میباشم

نگین کریس لاور.;کایسوشیپر
مهمان

من عاشق این فیکه شدم توروخداادامههههههههههههههههه

Sogol
مهمان

وایییییی عالیههه عالیییی خیلی خوبن این دوتا مرسی از این قسمت خسته هم نباشی

ایدا
مهمان

وای عالیهههههههههههههه ادامه ترو خدا من عاشق کاپل کریسهو ام

ZariAtishpare
مهمان
MINA139141
مهمان

فقط بگم ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججییییییییییییییغغغغغغغغغغغغغ
نه بزار یه چی دیگه هم بگم:
کریس برا سوهو نقشه داره؟؟؟
ولی سوهو چه حساب گره هاااااا خوشم اومد-.-
خعلی بچه هایه خوبین در کل/:

کیانا
مهمان

باحالترین فیکی که خوندم همینه!کارت درسته اونی😏
یکم زود اپ کن تولوخدا🙇
اگه رمزیش کردی به منم رمز بده لطفا😢
مرسی بوچ بوچ😘😘

Armina
مهمان

مرررررررررررررررسی خییییییییلی خووووب بود
من سوهو مررررررررررررررگ
عالی بازم مرررسی

Heli
مهمان

پاچیدم خیلی خوب بود😂😂😂😂😂😂😂 فقط میگم خیلی خوب بود😂😄😍
حسش نمیاد بیشتر حرف بزنم😐
مرسی ایشالله قسمت بدی نظره درست و حسابی میزارم😂

r.r
مهمان

یعنی قشنگ سوهو لهم کرد با اینهمه محافظه کاری…رئیس جمهور دوتا کشورم اینهمه قرارداد امضا نمیکنن….
خخخخخ..خسته نباشی..لطفا تند تند فیک قشنگتو آپ کن

NeXo
مهمان

ای نویسنده ی کبیرررررررر…. اگه یه موقعی رمزیش کردی به منم رمزشو بده…. نمیخوام تنها فیک طنزی رو که میخونم از دست بدم!!!

wpDiscuz