fanfiction Adeux ep6

سلاااااااااااااام عشقاممم خوبید؟؟؟؟

به خاطر استقبال خوبتون از آدیوکس قسمت  6 رو رمزی نکردم 

منتها استقبال از د ادر وان واقعا داغونبود و قسمتاش رمزی میشه 

6

کریس شونه اش رو گرفت و گفت:

کمکم کن

سوهو یه نگاه به دست های روی شونه اش و یه نگاه به صورت کریس کرد

:

جان؟و توی دلش به خودش گفت:

جونمیونی گاومون زایید که…….

آب دهنشو صدادار قورت داد و طبق عادتش لبهای خشکشو با زبون خیس کرد

چشمهاش میلرزیدن و درد پاش کم کم داشت شروع میشد

شونه هاشو خیلی اروم از زیر دست کریس بیرون کشید و با یه لبخند مصنوعی گفت :

منظورت چیه جانم ؟

کریس اخم هاشو توی هم کشید و گفت :

کله اتم ضربه خورده ؟ میگم باید کمکم کنی

سوهو دست به سینه شد …. پس کمک میخواد هان ؟؟؟ این یعنی …. قدرت دست منههههه

 

احساسات درونیشو پنهان کرد و گفت :

اهم

اولندش که کله ام ضربه هم خورده باشه تقصیره توئه پس به سر نازنین من توهین نکن بچه آیدل!!! دومندش که باید؟؟؟ به من میگی باید ؟؟؟ من نخوام کارری کنم لیفتراکم بیاری نمیتونی بلندم کنی!!!

و در اخر!! انگشت اشاره دستش راستشو روی لپ خودش فشار  داد و با لحن سوالی پرسید :

چه کمکی میخوای مثلا ؟

کریس جواب داد :

تو تنها کسی هستی که اون مکالمه رو شنیدی …. میخوام کمک کنی یه سری آدمو بندازم زندان

سوهو پرسید :

به من چه هان ؟؟ به من چه ؟ منو قاطی این بازیا نکن …… ای خدا چه گوهی تناول کردم به این کمک کردما چقد سیریشه!

کریس کلافه شده بود … سوهو هیچی از حرفاشو گوش نمیداد

بلند شد و کلافه توی خونه یه چرخی زد

موهاشو بهم ریخت و بلد دوباره جلوی چشم های کنجکاو

سوهو روی تخت نشست

قافش خیلی بدبخت و بیچاره و درمونده و داغون !!! به نظر میرسید

بالاخره به حرف اومد :

ببین …

سوهو نگاش کرد :

جونمیون

کریس ادامه داد :

اره جونمیون ….. ببین من… قبل از اینکه تو یهو عین وروره جادو پرت بشی وسط زندگی من داشتم یه چیزایی میفهمیدم

سوهو کنجکاو شد:

چه چیزاایی؟؟؟؟

کریس :

انقدر وسط حرف من نپر ….. خیلیشو لازم نیست تو با این عقل ناقصت بدونی ….. فقط اینکه وقتی اومدی و یه مشت چرت و پرت تحویلم دادی با اون لباس….اوه خدا… کاری نداریم

وقتی اون  حرفا رو زدی من مطمئن شدم که یه خبراییه برای همین قبل از اینکه ماشین بهم بزنه خودمو عقب کشیم …. ببین ….الان برای من پاپوش دوختن تا غیبب شدنمو توجیه کنن…. مسلما دنبالمم هستن ….. من اول فکر میکردم فنی برای همین از ساسنگ هیترای چانیول و به هزار بدبختی و پارتی بازی خونتو پیدا کردم که متاسفانه فهمیدم نه تنها حتی آنتی فن منم نیستی یه کلاش دزد و جعالی!!

ولی از اونجا که تنها شاهدی متاسفانه و حرفامم شنیدی مجبوری کمکم کنی

وگرنه پای خودتم گیره

 

سوهو حق به جانب پرید وسط حرفش :

 

آ..آ…اشتباه کردی آیدول مشهور!!

اولا به خاطر بی احترامیای مکررت 5 امتیاز منفی میگیری!!…. دوما عمرا بزارم منو بکشی وسط این بازیای پیچیده و خطرناک و مزخرفت ….پاشو برو ببینم … برو از

دوستات کمک بگیر… دلیلت قانعم نکرده!تو یه چیزیت میشه…پاشو برو رد کارت

 

کریس با لحن تقریبا التماسی گفت:

نمیتونم احمق جون … فکر میکنی اگر میتونستم برم سراغشون حتی…

یه ثانیه تو ی…

کریس وقتی دید چشم های سوهو براش گشاد شد اصلاح کرد :

توی آقا….. توی اقا رو تو زحمت مینداختم اخه؟؟؟؟فکر کردی عقل من نرسید

برم پیش رفیقام اخه؟؟؟؟

سوهو :

احمق هفت پشت و پیشینته اولا ….. 5 امتیاز منفی دیگه خوردی بدبخت …… حالا گیریم کمکت کنم از کجا  معلوم منه بیچاره مفلوک گیر نیفتم هان ؟ اگر دشمنای کله خرت منه ضعیفو گیر بیارن که فاتحم خوندس … به چه دلیلی باید شاهد تو باشم ؟؟

کریس کمی نزدیک تر مشت و فکر کرد و گفت :

کمکم نکنی به پلیس لوت میدم!

سوهو انگار که براش مهم نیست با لحن طلبکارانه گفت :

گمشو بابا…. لوت میدم لوت میدم…برو بده …… این همه شماها از مردم پول درمیارید معروف میشید چشم نداری ببینی مردمم از شما پول دربیارن؟

کریس دربرابر حرف احمقانه سوهو انقدر شوکه شد که چند لحظه چیزی نگفت

سوهو لبخند پیروز مندانه ای زد :

دیدی؟؟ حرف حق که جواب نداره داداش من ….

کریس یهو گفت:

هرچقدر بخوای بهت پول میدم … هرچقدر که بخوای

سوهو :

چی؟

مریس:

نشنیدی؟  میگم پول میدم بهت …. هرچقدر که اراده کنی

 

سوهو اخم هاشو توی هم کشید

به سختی بلند شد و مقابل کریس ایستاد و با صدایی که از خشم میلرزید گفت:

پول میدی؟؟؟ صدقه میخوای بدی به من؟؟ در ازای کمکم فکر کردی انقدر پستم که پول بگیرم؟

کریس که دید سوهو ناراحت شده بند شد ایستاد و دستاشو به حالت تسلیم بالا برد :

غلط کردم …. هرچی بخوای بهت میدم

سوهو اروم گفت :

هرچی؟

کریس که امیدوار شده بود گفت :

هرچی

 

سوهو پشتشو بهش کرد و تا دم در ورودی رفت

کمی فکر کرد و دوباره لنگون لنگون برگشت :

خب…. اول اینکه تا وقتی درگیر ماجرای مزخرف و گانگستریتم همه خرج زندگیم با توئه ….. از خورد و خوراک گرفته تا باسام و اجارمو و همه چی

 کریس با تعجب گفت :

تو همین الان……

سوهو :

خفه شو دارم حر میزنم … امتیاز منفیات بالا بره پرتت میکنم بیرونا

وقتی دید کریس ساکت شده ادامه داد:

اره … این صدقه نیست … مسئولت پذیری تو دربرابر به چالش کشیدن زندگی اروم و بی دردسر منه!!!

 

کریس که مطمئن بود حریف زبون این پسر نمیشه خشمشو کنترل کرد

اون پسر لعنتی احمق خواه یا ناخواه وارد بازی شده بود

باید قبول میکرد

برای همینم تنفس محکمی کرد :

قبوله

 

سوهو گفت خب دومین مساله …. محصولات من چی میشن؟

کریس :

چی؟؟؟

سوهو با دست به ات و اشغالای کنار تخت اشاره کرد :

اینا رو نمیتونم بفروشم دیگه

و با چشم های منتظر به کریس نگاه کرد

کریس با بیچارگی نالید :

ای خداااااااا….. باشههه باشههههههه…. چقدر میشه همش؟؟؟؟

سوهو فکری کرد :

اگر مرده بودی همه شونو یه هفته ای با سه برابر قیمت میفروختم ولی حالا که دیگه چاره ای نیست و زنده موندی …..میکنه به حساب ………. 8 میلیون وون

کریس چشمهاش رو باز کرد و فریاد زد :

چییییییی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

سوهو :

گفتم 8 میلیون وون… چته؟ چرا داد میزنی؟؟ از خداتم باشه ادم در پیتی مثل تو امضاش انقدر خریدا داره … پرروی مغرور … همه ایدلا انقدر مغرورن یا تو انقدر خسیسی فقط؟؟!!! هه …. اگر امضای خودم انقدر خریدار داشت که نمیومدم ….. هایشششششششش …حالا یه دری به تخته خورده معروف شدی جونت درمیاد

-بسههههههههههه بببسسسههههه…. باشه باشهههه جهنمممم و ضرر

سوهو با ذوق پرسید:

8 میلیونو میدی؟؟؟؟؟

کریس :

اره میدم میدمممم تو فقط ساکت شو … حرف زدن درباره فروختن امضام اونم وقتی زل میزنی توچشمم و دوقورت و نیمتم باقیه از عذاب الهی بدترهه

 

نفس عمیقی کشید

یادش نمیومد اخرین بار کی انقدر عصصبی شده ….

فقط میدونست پشت ظاهر ایدل بودنش … کسایی که وویی فان رو میشناختن حتی جرات نمیکردن کمتر از چشم بهش بگن و الان این پسر زپرتی دزد انقدر به همش ریخته بود

سعی کرد به خودش مسلط شه

پرسید :

پس قبوله؟

سوهو:

قبوولههههه

حالا یه دور همه تعهداتو بگو صداتو ضبط کنم

کریس:

چی؟

سوهو:

ای باباااااااا هر چی من میگم هی چی چی چی….. خنگی چقدر

-قرارداد میبندم باهات خوبه؟؟؟؟؟؟؟؟

سوهو با ذوق:

اره اره اونم باید باشه :/

 

نتیجه مذاکرات این شد که دو ساعت بعد کریس 12 برگه قرارداد رو امضا کرد و هربار ازش به طور مستند فیلم گرفته شد!

اگر حتی جونمیون یک کلمه دیگه حرف میزد یا میزد زیر گریه و پاهاشو روی زمین میکوبید و موهاشو میکند!! یا خودشو میکشت و یا از انجام نقشه اش منصرف میشد

گزینه اخر هم قتل فجیع و دردناک جونمیون به حالت زجر کش بود!!!!!

خدارو شکر سوهو انقدددددددددددر سرگرم کپی گرفتن از فیلم هایی که از گوشیش به لب تابش منتقل کرده بود روی سی دی بود که توجهی به کریس نداشت

کریس کلافه از جاش بلند شد و اروم از خونه بیرون رفت

تلفنش رو بیرون اورد و شماره ای رو گرفت :

پسره رو گیر اوردم …….. اره قبول کرده….هووووووووف این چه موجودیه دقیقا؟؟؟؟

ولش کن……. حتی نمیخوام یادم بیاد… من این مدتو چجوری با این احمق سرکنم ؟ میدونستی این جعل میکنه؟؟؟

خدا… حتی نمیخام بهش فکر کنم … تو عمرم انقدر خودمو کنترل نکرده بودم

خواهش مکنم هرچه زودتر دنبال مدرک بگرد و منو از این جهنم نجات بده ….. این یه فرصته ….از دستش ندید …. فعلا

 

تلفنش رو قطع کرد

توی دلش از خدا عاجزانه تقاضا میکرد  اخر و اعاقبتش رو با این پسر عجیب و دیوونه بهخیر بگذرونه

با صدای فریاد بلند و گوش خراش سوهو از چا پرید و دستشو روی قلبش گذاشت :

 نههههههههههههههههههه یادم رفت خرج دوا درمون پامو بنویسممممممممممممممممممممممم

کریسسسسسسسسسسسسسسسس بیا قراردادو دوباره تنظیم کنیم

کریس با شنیدن این حرف اشکش درومد :

ای خدااااااااااا….. ننههههههههههههههههههههههه

Print Friendly

109 Responses

 1. بچه مگه خرج پات چه قدر شد؟!؟!؟! خوبه نوص پلاتین نذاشتن برات! خسیس قراره ازش هشت میلیون وون نقد بگیری خوب با همون حسابش کن دیگه!!!! بعد به کریس میگه خسیس!!!!! O_0

 2. چقدر من عـــــــــــآشق این سوهو ی حاضـــر جوابی و پـــــــــــــرروام…. laugh sarcastic laugh1
  الهی بمیرم واســـــــــــه کریسم….مظللوم واقع شده……
  این حجم خوب بودن فیک بی سابقســـــــــــــــت shout
  نیشم تا بناگوش از اول تا آخرش بازهsmile
  مرسی بابت این قسمت ……. heart
  امیدوارم جوری حـــــــــال منیجر گلکسی اعظم رو بگیرن که تا عمر داره فراموش نکنه……
  کریسهو عیز ریل…….. music

 3. خداییششش من خیلی با این فیک حال میکنم ولیاااااا
  روزی هززززاااااااررررر مرتبه بهش فک میکنم
  راسدی اونی این کامنتا باید ب چن تا برسه ک رمزی نشه؟
  بعد قسمته بعدو کی میزاری؟؟؟؟؟!

 4. میگما فیک خیلی قشنگه ولی زودتر +18 کن اصلا حال نمیدهههه !! اکسوال است دیگر چه میشه کرد اکسوال مثبت مگه داریم مگه میشه ؟ خلاصه گفته باشم کسل کنندش نکن ویکمم واضح تر بنویس یکم گیج شدم سوهو خیلی حرف میزنه … مرسییییی لاو یو

 5. واقعا فیک متفاوتیه . یه جنبه ی جدید از شخصیت جونمیونه که اتفاقا خیلی بهش میاد. جالبیش اینه اصلا نمیشه قسمت بعدیو حدس زد. عالی بود ^^

 6. فقط بگم ججججججججججججججججججججججججججججججججججججججییییییییییییییغغغغغغغغغغغغغ
  نه بزار یه چی دیگه هم بگم:
  کریس برا سوهو نقشه داره؟؟؟
  ولی سوهو چه حساب گره هاااااا خوشم اومد-.-
  خعلی بچه هایه خوبین در کل/:

 7. باحالترین فیکی که خوندم همینه!کارت درسته اونی?
  یکم زود اپ کن تولوخدا?
  اگه رمزیش کردی به منم رمز بده لطفا?
  مرسی بوچ بوچ??

 8. پاچیدم خیلی خوب بود??????? فقط میگم خیلی خوب بود???
  حسش نمیاد بیشتر حرف بزنم?
  مرسی ایشالله قسمت بدی نظره درست و حسابی میزارم?

 9. یعنی قشنگ سوهو لهم کرد با اینهمه محافظه کاری…رئیس جمهور دوتا کشورم اینهمه قرارداد امضا نمیکنن….
  خخخخخ..خسته نباشی..لطفا تند تند فیک قشنگتو آپ کن

 10. ای نویسنده ی کبیرررررررر…. اگه یه موقعی رمزیش کردی به منم رمزشو بده…. نمیخوام تنها فیک طنزی رو که میخونم از دست بدم!!!

 11. محشرههههههه
  سوهو کیوتی خوردنیییی سفیدبرفیییی???
  الهیییی کریس از خداشم باشه باید سوهو رو یه لقمه کنههههه????
  کریسهووووو جیگرنننننن

 12. خُببب اینم از فیک مورد علاقَم ×_____×
  نمیدونیی من چه حسی دارم به این فیک… میدونیی چیه؟! تو کل فیکای فندام شاید یکی دو تا فیک طنز باشه که ارزش خوندن دارن و این بهترینِشونه ♡
  وااایییی محشره! من کلا کریسهو زیاد نخوندممم ولی شخصیت سوهوی احمققق :|
  پسره خنگ حق به جانب خل وضع smile)))
  واااییی تو نمیدونی این فیک چقدر احساس خوبی به من میده…
  دیالوگا حرررف ندارن! روند فیک‌ عالیههه ~
  شخصیت متفاوتی که از سوهو نشون دادی بی نظیره…
  نمیدونیی چقددد من این فیک رو دوس دارممم ㅠㅠ
  اصلا صحنه پردازیا بی نقصن! هیچ ایرادی به این فیک طنز محشر نمیشه گرفت!
  عالیی هستیی عالیی ♡
  بزار برم سراغ چانبک خوشگلممم sad
  سیی یو دِر :دی

  • خبببببببببببببببب اینم از عشق مورد علاقممممممممممممممم *……………………………..*
   نمیدونی من چقدر عاشق توام اخهههههههههههههههههههههه
   مرسی عشق مننننننننننننننننننننن
   خخخخخخخ اقا این خل وض شومله منه ها!!!!!!!! عررررررررررررررررررررررررررررررررررر
   خدارو شکر عزیز دلم ک حالتو خوب مبکنه
   همین برای من کافیه
   عررررررررررررررررررر خجالتم ندههههههههههههههههههههههههه
   مرسی عشق منننننننننننننننننننننننننننننننننن
   باچه برو
   لاب یو

 13. واااااااااااااااااااااای خدااااااا من عاااااشققققشمممممممم واااای ک چقد خندیدم …وااااای سوهو واااااای خدددا نمیددددونم چی بگگگم… خو راس میگه ادم اینقد خسیس خو سوهویم باید خرجه زندگیشو یجوری در بیاره ها اههههه نمیشه ک و مورد بعدی خووو سوووهو مثه سوپر من از پنره خودشو امداخت پایین پاش پیچید داغون شد قربونش برم من حالا همه اینا بخاطره کی بودش کریس خان دیگه حتماا نمیخوووااد دوباره قراردادو بنویسن؟واقعاااا؟؟
  مرررسی عزیزم عااالی بود

  • مرسی عزیزممممممممممممممممممم خدارو شکر که خوشت اومدههههههههههههههههههه
   خخخ والاااااااااااا با اون پا نمیتونه کار کنه که!
   باید بنویسهههههههههه
   فداتتت ♥

 14. واااای خدا…..مردم آن قد خندیدم. خیلی خوب بود. عاشق منطق و تجزیه تحلیل سوهو ام ?
  از کریس کلی امضا گرفته، تازه فیلمش هم گرفته….مامان داشت ازشون کپی هم میگرفت….آخر سری میگه هزینه دوا درمونم یادم رفت،بیا دوباره تنظیم کنیم…..پوکیدم خدایی خخخخخخ??????
  خدایی داستانت روح و روان آدم و شاد میکنه…??

 15. من خواننده جدیدم وای ک سر این ۶قسمت ک خوندم اینقد خندیدم ک نگو سوهو پررو ایز مای استایل مطمئن ام استایل کریس هم میشه
  اونی فایتینگ

 16. …خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ…..مردم….بیچاره کریس….داداشمون رد داد کلا از دست این موجود…داش خدا صبرت بده..خخ..خسته نباشی

 17. عرررررررررررررررر من عاشقتم که…هر بار سر این فیک میپاچم…نیشم تا بنا گوشم بازه…..ااخه یه نویسنده ایننقد خوب؟؟؟؟ معرکه ای معرکه…من روانی این فیک شدم…واسه قسمتای جدیدش لحظه شماری میکنم…معرکه ای….حالا خوبه سوهو پول نمیخواست…….تیکه اخرش منو پاچوند تو دیوار…..کریس بچه بدبخت شد…اصن من روانی شخصیت سوهو تو این فیکم…قشنگ دهن همرو سروایو میکنه….خعلیییی خوبههه.من جای کریس بودم تک تک موهای سرمو میکندم….بعدم سوهو رو خفه میکردم….عررر عاشقتم…منتظر قسمت بعدم…تروخدا …..تیری خیدا…..زودتر اپ کن…من جز جیگر میزنم تا قسمت جدید اپ میشه…….فدات بوس بوس smile

  • منم عاشقتمممممممممممممممممممممممممممم ای جانممممممممممم نه بابا من اصلا خوب نیستممممممممممم
   لطف داری عزیزمممممممممممممممممممممممم
   الهی چشم عزیزم ♥
   لاو یو

 18. وای مرررررسی. دمت گرم. خیلی خووووب بود
  سوهو دیووونه. کریس مفلووووووک بدبخت. گنات داره. دلم واسش سوخت. سوهو چقد خره، زبون نفهم. خیلی باحاله. یعنی از این ادماییه که از آب کره میگیرن! خخخخخ.
  کریس میخواد بمونه پیش سوهو؟ حلوای من.
  خسته نباشی.
  منتظر ادامش هستم.
  فایتینگ

  • ممنونم عزیزمممممممممممممممممممممممممم
   خخخخخخخ کریس مفلوک خخخخخخخخخخخخخخ
   خدا نکنه حلوا چیه
   مرسی عزیزم که خوندی وپدوسش داشتی

 19. وای خیلی خوب بود .خسته نباشی.
  قسمت اخرش خیلی باحال بودولی اگه یکی اینجوری رو اعصاب من راه میرفت حتما یه بلایی سرش میاوردم.

 20. ووووووج ووووج جییییییییغ ادیوکسسس و اپیدددیییی???????
  دمتتتتت گررررم بسی ذوقمرگگگگ شدمم کع??❤❤
  وووای ینی روانیه شخصیت سوهوام
  قدرت الان دستشه مثلا??
  عین قارچ خور شده منتها ورژن پول خور اونم پولای کریس???
  خیلی شیک و مجلسی کریسو بدبخ کرد…البته بدبخت که نه بعدا خودشون میفهمن چقد بنفعشونه عصن??
  ووای اون امتیاز منفی دادناااش??
  ناموووسا چرررا عنقد کیوت و خوردنی و عششق توصیفش میکنی؟؟؟?❤❤❤
  من بایس اولم سوهو نیست اما رسممما میخام قورتش بدم❤❤
  ای دووونم بچم اقتصاددیه?
  ینی اونجا که گفتی از مراحل امضا کردن ۱۲ صفحه فیلم گرفته من واقعا پخخخش شدم از خنده?????????
  وووای فک کن سوهو بشینه سی دی رایت کنهههه?????
  عااالی بود ینی????
  من عاشق داستانتم ناموسا???❤❤❤❤
  مرررسی برا این قسمتتتت????
  بوچ بووووچ*-*

  • وووج وووج اره اپیدم
   من خودمم روانی این شخصیت سوهو شدم
   نمیدونم خودت چی فکر میکنی
   خب چکار کنه باید خرج زندگیشودر بیاره
   خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
   چون اشل منه
   اره باد مدرک داشته باشه از همه چی مبادا کریس در بره
   خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ
   خوشحالم که دوسش داشتی عزیزم

 21. وای خدا عاااالی بود اصلا این فیک رو میخونم کلی شارژ میشم سوهوی این فیک اصلا یه چیز دیگس خیلی باحاله عاشقه روش های تلکه کردنشم چینگو کمه من بازم میخوااااام منو معتاد فیکت کردی پس در برابر به چالش کشیدن زندگی آروم و بی دردسر من با این فیک محشرت مسئولیت پذیر باش(خخخخخخخخخ روشی که از سوهو یاد گرفتم)

 22. تاالان فک میکردم سوهو خیلی بدبخته..???
  الان فهمیدم کریس ازاونم بدبخت تره??
  ینی بهش فکرمیکنم دوست دارم موهای سرمو بکنم چطور یه ادم میتونه اینقدر روی مخ باشه؟؟
  تحملش ازمرگم بدتره من بودم خودمو تحویل میدادم بکشنم تموم شه این زجر کش شدنه ووووییی اعصابم..????
  داخه چقدر پرووووو?????
  میرم یوگا کارکنم??فک کنم احتیاج دارم بااین اوضاع..
  بعله دیگر بازمنه تشکرات ازنویسنده عزیز ودرخواست برای سریع تر گذاشتن وبنده رامرگ ندادن خدانگهدار☺☺

 23. هاهاهاهاهاها ایول بابا سوهو تودیگه کی هستی. نمود کریس بدبختو
  خیلی خیلی باحال بود مرسی
  تو عالی نیستی فوق العاده ایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی

 24. دیوونه ای شیاد کوچولوئم خیلییییی جیگرههه وااای مردم انقدر قربون صدقش شدم خودت سوهولاوری رحم کن انقدر این جونورو خوردنی ترسیم نکن
  خیلی دوستش دارم فیکتو خیلییییییی
  مرسی که آپش میکنی ???????????

 25. آمدی امممممممم

  لیفتراکککککک خوشم میاد کپی خودمه سوهوی این فیک باید بیاد پشت یه جمله رسما قهوه ای میکنه طرفو باید نداریم ما دههههه مردم فقط این سوهوش خیلی خوبه کریسشو فعلا ندوست کاش با همه کولی و یخیش اونم خنگولیت مخصوص خودشو نشون بده واقعا میخندم با این فیک لحن حرف زدنشون طنزای موقعیتشون
  واییییی اون کریسسسسسسسس گفتنش آدم یاده زنای عصبانی میوفته جیگرش در نیاد این جیگرم دراورد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *