fanfiction Anterograde tomorrow Ep 4-2

سلام  ^^  بایه قسمت جدید و جذاب از فیک فراموشی اومدم


فردا

نور خورشید رویای کیونگسو را دستخوش تغییر میکند و باعث میشود از پرتوهای نوری که در فاصله ی بین ساحل و اقیانوس به صورتش میتابند، تمایل بیشتری برای غرق شدن در خواب داشته باشد.
کیونگسو غلت میزند و شن های خیس به خط های خشک تبدیل میشوند.

وقتی چشمانش را باز میکند سقفی کوتاه و پنجره ای کوچک،در انتهای اتاق تنگ و باریکش جایگزین بال های مرغان دریایی و سایه های آبی آسمان شدند و روبدوشامی که پوشیده بود روی کف چوبی نازک اتاق رها شده بود.
با این حال اینجا اصلا شبیه اتاق دیروزش نیست چون برگه یادداشت هایی سبز رنگ پر از متن و نمودار، اعداد و تاریخ های رنگی، روی هر قسمت از دیوار ها به چشم میخورند و کیونگسو نمیتوانست به یاد بیاورد که چه موقع آنجا چسبانده شده اند. نسیم پرده را کنار میزند و با موج دادن یادداشت ها، نوعی موسیقی از جنس هلهله ی حرکت برگه ها را مینوازد.

با اینکه کیونگسو با دیدن وضعیت اتاقش شگفت زده نشد ولی تعداد برگه های زرد رنگی که همه جارا پوشانده بودند، غافلگیرش کرد.
اما به محض اینکه به سمت بالکن رفت و پیکر شخصی که به نرده های مجاور تکیه داده بود را دید، ناخودآگاه سردرگمی اش با یک لبخند محو شد.

غریبه سریع پرسید:”یادداشت های زرد رو خوندی؟” و وقتی متوجه نگاه خیره و مات کیونگسو شد، برق چشمانش رنگ بدجنسی به خودشان گرفت:”برگرد و بخونشون و وقتی در زدم درو باز کن.”

پس کیونگسو برگشت، آنها را خواند و وقتی جونگین در زد، در را باز کرد.
ده دقیقه ی بعد آنها به سینک آشپزخانه تکیه داده بودند و در حالی که جونگین به شکمش دست درازی میکرد، هر کدام از برآمدگی دنده هایش را میشمرد و همه چیز را خراب میکرد، صبحانه درست میکردند.
ناراحتی متوقف میشود و احساس راحتی جریان میابد .
با دست هایی که دور کمر همدیگر حلقه شده و چانه هایی که روی شانه ی دیگری جا خوش میکنند.

کیونگسو فکر کرد که ممکن است این اتفاقات تا ابد تکرار بشوند.
ممکن است یک روز به عنوان یک پیرمرد از خواب بیدار شود و جونگین هنوز هم با انگشتانش به معده اش فشار وارد کند، حرف های نیشدار و نامربوط در گوشش زمزمه کند و مثل امروز همه چیز را خراب کند.
بهتر بود آنها در بالکن وقتی که پاهایشان را در کفش های راحتی نرمشان جمع کرده بودند و با موهای خاکستری خیلی نازکشان قادر نبودند لبخند های روشنشان را پنهان کنند، صبحانه میخوردند؛ کیونگسو این آینده را بیشتر دوست داشت.

عشق بین کیونگسو و جونگین به یک لیست که با قلم های پاک نشدنی بر روی صفحات فرسوده ای که جونگین آنها را تحت عنوان “چیز هایی که دو کیونگسو رو تحریک میکنن” نوشته بود، خلاصه میشد. روز های فرد رد خود به خود خودکار روی بدنش و روز های زوج جونگین دست هایش را دور تن مورمور شده ی کیونگسو حلقه میکند.

در اصل رابطه ی آنها عبارت از شب های مکرر و منظمی میشد که در بار می گذراندند. وقتی همه آنها را با یک لیوان مشروب دست نخورده به عنوان شاهد تنها میگذاشتند کیونگسو متوجه شد که در حین خواندن خیلی احمقانه به جونگین خیره شده و به این فکر میکند که چطور ممکن است یک نفر همزمان هم بی نقص و هم شکسته به نظر بیاید.
زیباست در حالی که پوشال شادی اش مثل چای فاسد پخش میشود ؛ جونگین مثل یک اثر دست ساز، بی نقص و گمشده بود.
به محض اینکه کیونگسو سرش را بالا میاورد و نگاه میکند، بخش گمشده را نادیده میگیرد و جونگین که نگاه خیره ی کیونگسو را دیده بود، چشمک میزند.

یک چیزی راجب چشمک جونگین هست که باعث میشود کیونگسو تقریبا میکروفونش را بندازد و ناخودآگاه باعث قطع شدن آهنگ شود.
خیلی طول نمیکشد تا کیونگسو خودش را جمع و جور کند ولی قبل از آن جونگین فاصله ی بینشان را از بین برده و لب هایش افسردگی و ناراحتی را از عرق شفاف پوستش میزداید. با هر بار لمس مچش و زمزمه ی “من واقعا بهت جرات میدم”، قلب کیونگسو عمدا خود را به سینه اش میکوباند.

بازی جرات، مهلک میشود وقتی که در محکم بسته میشود و جونگین کیونگسو را به دیوار میکوبد: “دوباره بگو تو بهم جرات میدی؟” کف دست ها و زانوهایش، ران های کیونگسو را لمس میکنند و زمزمه های بی ربط زیر لبش هر کدام از آه و ناله ها را نشانه گذاری میکنند. ضرورت همه چیز را سرعت میبخشد ولی نا امیدی دست هایشان را به سمت زیپ های فلزی شلوارشان هدایت میکند، شاید هم این نا امیدی نیست.

شاید فقط از روی ضرورت است چون آنها همیشه برای ذره های شنی که از ساعت فرود می آید، در عجله اند.
چون وقتی که زمستان به بهار تبدیل میشود، عشق آنها کمتر به فرو کردن های تیز و نگاه های خیره ی سرکوب شده و پنهانی مربوط میشود و بیشتر راجب سکوت مرطوبیست که به ملافه های آپارتمان جونگین نفوذ میکند
(پ.ن:منظورش اینه که به مرور زمان رابطشون از عشق آتشین تبدیل به عزاداری برای مرگ جونگین میشه).
چون همینکه بهار از راه میرسد، قله ناپدید میشود و فقط رودی یکنواخت از موج های هم تراز باقی میماند.
(پ.ن:اشاره داره به دستگاهی که علایم حیاتی رو نشون میده و یدفعه ای اون خطا بخاطر مرگ صاف میشن.)

کیونگسو در حالی که روی تشک جونگین بود، بدنش را کش و قوس داد و پرده هایی که زندگی را در هزار ها برگه یادداشت زرد رنگ روی دیوار می دمیدند، تماشا کرد و جونگین میتوانست بفهمد حرف در گلوی کیونگسو گره شده.
یک زمزمه ی سردرگم آرامش را میشکاند:”متاسفم”.

نه از عذرخواهی کوچک جونگین بلکه بخاطر رفت و آمد هوا در ریه هایش سوت میکشد.
دستش را زیر بلیز جونگین میدواند و با انگشت اشاره اش تعداد دنده های جونگین را شمرد.
از پشت عرق های چسبنده رد شد و به طور آرامش بخشی برگشت: “یک،دو،سه،….”
جونگین با وحشت پرید و کیونگسو به لب هایش بو.سه ی کوتاهی زد:”هیس….متاسف نباش”.

مدت زیادی طول کشید تا جونگین بتواند در مقابل کارهای کیونگسو آرام بشود و به خودش اجازه بدهد که دست هایش را دو طرف کیونگسو بگذارد و در راحتی و گرما قرارش دهد: “این فقط بخاطر اینه که من نمیتونم….درست ….دوستت دارم”.

کیونگسو غر زد، انگشتش را محکم در بین دنده هایش فرو کرد و جونگین با خنده از جا پرید که کیونگسو متقابلا خیلی ماهرانه او را در آغوشش کشید و یک بو.سه ی طولانی تر و عمیق تر به لبانش زد.
سایه ای کم سو به رنگ بنفش زیر پوستشان جریان میابد و رگهایشان برجسته میشود.
کیونگسو عقب میکشد و آه حسرت به آرامی از گلویش بیرون می آید:”جونگین گوش کن.من به سکـ.س اهمیت نمیدم. همه چیز بیش از اندازه خوبه ؛مثل این. ما همین الانشم داریم عشق بازی می کنیم”.

جونگین صورتش را در بالشت قایم کرد.
کیونگسو صورتش را بلند کرد؛ جونگین به سمت دیگری نگاه کرد ولی کیونگسو مجبورش کرد که صورتش را برگرداند.

“تو داری منو میکشی هیونگ واقعا داری منو میکشی.”

“چرا؟”

جونگین جوابی نداد و کیونگسو فکر کرد که این یکی از همان صد ها حرف بیخودیست که جونگین بی دلیل به زبان میاورد.
همینکه آسمان تاریک میشود سوال هایش با روشنایی چراغ از هم میپاشد و دیگر برنمی گردد.
جونگین:”یه فکر وقتی فراموش میشه کجا میره؟”

“نمیدونم یه جای دور”

“این مبهمه”

“من یه نویسنده نیستم.”

“مبهم نباش”

“پس…میمیره.فکر میمیره”

“اگر من نخوام چی؟”

جونگین فندکش را باز و بسته کرد و در حالی که شعله ی رقصان را تماشا میکرد گفت:
“نزار بمیرم هیونگ قول بده که منو به یاد بیاری.”

“باشه قول میدم که به یاد بیارمت”

“واسه همیشه”

“واسه همیشه”

Print Friendly

45 Responses

 1. Wae akhrsh yho injuri tmum krd?asn qlbm k dsht 180 ta mizd yho vasad…arrrr…elahinkai nmitune..vaiii..chqd khube in dstan..chjuri mitunm bvr knm k kai qrare bmire..ido chjuri mitune i karo bkne..huuff..merc.. :heartme: :heartme: :heartme: :heartme:

 2. عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر کایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی نمیرررررررررررررررررررررررررررر خاهش میکنمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم :gerye: :gerye: :gerye: :gerye: :gerye: :gerye: :gerye: :gerye: :gerye: :gerye: :gerye: :gerye: :gerye: :gerye: :gerye: :gerye: :gerye:

 3. من این فیکو به زبان انگلیسی خوندم؛الان اتفاقی اینجا دیدم،ترجمه این فیک واقعا سخته،بخاطر همین خواستم از شما تشکر کنم،که اینو واسه بچه های این سایت ترجمه میکنین.من کاری به تعداد نظرات ندارم؛اما بیننده ش خیلی زیاد نیس؛ظاهرا بچه ها هنوز کشفش نکردن.بشتابید خواننده ها…این بهترین فیک اکسوئه

 4. عرررررررررررر.مرررررسی.خیییییییییییییلی خووووب بووووود. :gerye: :cry: :like: :myheart:
  خیلی غم انگیز بود. :aaar: :aaar:
  الهی.جونگین!! :mazlum: حالا که عاشق شده و میخواد زندگی کنه،وقتش داره تموم میشه! :cry: :cry: و بیشتر نگران اینه که معشوقش فراموشش کنه!! :gerye: :gerye:
  خییییییییییییلی غمناکه!!! :aaar: :aaar:
  خسته نباشید.مررررسی.خیلی خییلی دستتون درد نکنه. :rose: :heartme:
  منتظر ادامش هستم. :gerye: :like:
  فایتینگ :myheart: :cry:

 5. زبونم قاصره چیزی نمیتونم بگم داره به قسمتای تلخش نزدیک میشه و فکر نکنم دیگه بتونم تحمل کنم:mazlum: :aaar: :aaar: :aaar: :aaar: :cry: از ترجمه فوق العادتون ممنونم :like:

 6. اوه چه رمانتیککککک
  عررررر اخرش خیلی خوب بوددد
  اون قسمت تشبیهش به مرگ جونگین و اون مطا عالی بود
  عجب نویسنده ای داره
  مخ می خواد این نوشتن

 7. این ، خیلی ، خوب ، بود :mazlum: :mazlum: :mazlum: :mazlum: :mazlum: :mazlum:
  .
  .
  .
  .
  خیلی ، خیلی ، خیلی ،خوب بود :aaar: :aaar: :aaar: :aaar: :aaar:
  نمیدونم چرا ی لحظه حس کردم داستان باید مث «اگنس » بشه !( ی فضایه از هم گسیخته و و شکسته ! )
  ولی خیلی خوب بود… همین جمله ک گفت چطور ی نفر میتونه هم بی نقص و هم شکسته بنظر بیاد ، تقریبن حس منو ب داستان توضیح میده ! فک میکردم باید بخاطر مرگ زود رسی ک انتظار جونگینو میکشه عشقشون شکسته بنظر برسه ! میدونید چی میگم ؟!
  ولی خب این جوری نشد :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: :smile: واین فوق العاده ست :yeees: :yeees: :yeees: از ترجمه هم بهتر چیزی نگم ! فقط میتونم بگم فوق العاده ست :heartme: :heartme: :heartme: :heartme: :heartme: :heartme:

 8. فک کنم ازدیالوگ های طلایی فن فیک ها اکسو همینه:
  _نزاربمیرم هیونگ قول بده که منو به یاد بیاری!
  _باشه قول میدم که به یاد بیارمت!
  _forever
  _forever
  وای احساسش معرکه اس!شاید باورت نشه ولی گریه ام گرفت :aaar:

 9. خط به خط پاراگراف اول که زمانی بود که کیونگسو از خواب بیدار میشد کاملا قابل لمس بود …
  واقعا زبونم قاصره ونمیدونم چی بگم
  واقعا این فیک عالیه و هم ترجمه ی شما وتیمتون ?
  و در اخر این قسمت جونگینی ک تا حالا تلاش میکرد ک خودش رو ب مرگ نزدیکتر کنه ولی با عشق بین خودش و کیونگسو دیگه حاضر نیس بمیره وداره از کیونگسو خواهش میکنه این فوق العاده بود
  نزار بمیرم هیونگ قول بده منو بیاد بیاری
  باشه قول میدم به یاد بیارمت
  واسه همیشه
  واسه همیشه
  باز هم ممنون از شما وتیم ترجمه ی خوبتون???

 10. کارتپن عالیه.. خوبه که میفهمم.. یکی دیگه خونذم.
  کامل اما خیلی جاهاش و مثلا این قسمت رو تفهمیدم
  خیلی خوبه.. کاملش رو توی چنل بزازید ♥

 11. عییییییی خدااااا :aaar: :aaar: :gerye: من همش ناخواسته به پایانه غمگینش فک میکنمممم :aaar: :aaar: :aaar: عالییییییییه ایننننن فیییک :aaar: :aaar: مررررسی :aaar: :myheart: :gerye:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *