Fanfiction Anti Love ep44

قسمت 44 فیک آنتی لاو

دسته‌ی چمدونو توی دستش گرفتو به آرومی روی پاهاش ایستاد…بغض دردناکی که پلکهاشو به لرزش مینداخت حالا کم کم باعث لرزش خفیف چونش شد…چهره‌ی غرق در خواب کای نشون میداد که زمان کافی برای کشوندن خودش به بیرون از خونه رو داره…سرگیجه‌ و حالت تهوع بهش اجازه نمیداد یکجا بایسته…چشمای خیسش لحظه ای از خیره شدن به چهره‌ی غرق در خواب کای دست نمیکشید…خم شدو به آرومی پتو رو روی بدن نیمه ب. هنه‌ش کشید…ثانیه ها گذشتو کیونگ سو بدون پلک زدن تک تک اجزای صورت کایو از مقابل چشماش گذروند…نگاه پریشونش به آرومی روی لبهای درشت کای نشست و همونجا متوقف شد…پرده‌ی تارو آشنایی دیدشو پوشوند اما کیونگ سو انگار جایی برای سیراب کردنو آروم کردن نگاه تشنه و خسته‌ش پیدا کرده بودو حاضر نبود ازش دست بکشه…نمیتونست تعداد دفعاتی که بااون لبها جون داده و دوباره جون گرفته رو به خاطر بیاره یا بشماره
کیونگ سو مثل بچه ای که قراره ازشیر گرفته بشه به اون صورت نگاه میکردو چشماش ملتمسانه ازش میخواست که پلک نزنه…سرشو جلو تر برد تا بتونه گرمای اون نفسها رو حس کنه اما به محض برخورد گرما به صورتش اولین قطره‌ی اشک اونو مقابل اراده‌ش شرمنده کرد
پلکهای لرزونشو تند تند بهم کوبیدو پلک زد تا جایی که موج غم انگیز توی چشماش دوباره تبدیل به بغض سرکوب شده و درد آور شده بود…خودشو عقب کشید بدون نگاه کردن به کای به سمت در قدم برداشت…هیچ چیز نتونست مانع برگشتنو وداع کیونگ سو با مکانی که زمانی منبع آرامشش محسوب میشدو بگیره…به کمد بزرگو سفید گوشه‌ی اتاق زل زد…براق تراز همیشه به نظر میرسید…حداقل درنظر کیونگ سو اینطور بود
_خیلی ناسپاسی میکنی دو کیونگ سو…من تورو از دست لی ته مین نجاتت دادم درصورتی که وقتی اون داشت لمست میکرد میتونستم بأیستمو تماشا کنم…بااینکه نمیشناختمت آوردمت توی خونه‌ی خودم به همه گفتم تو دوست نزدیکمی و حالا اینجا بدون هیچ دقدقه‌ای داری زندگی میکنی…اونوقت تو روم وا میستیو میگی دارم اذیتت میکنم؟؟؟تو دیگه چه جور آدمی هستی؟؟؟
_من نگفتم شما اذیتم میکنین کای شی من فقط نمیخوام اینقدر محدود باشم…کارای خونه‌ی شما اونقدرام واسم سخت نیست حداقل از شستن سنگ توالت توی خونه‌ی لی ته مین بهتره ولی من توی این خونه کاری از دستم برنمیاد وقتی خدمتکارای فرزو کاربلد دارین…بابت همه‌ی کارایی که کردین ازتون ممنونم و اگه اجازه بدین نصف روزمو برم سر کار تمامشو جبران میکنم
_با من بحث نکن بچه جون…میخوای کار کنی همینجا کار کن حقوقتم میدم
_ن…نه.نه…باور کنین من چنین چیزی نمیخوام…فقط…میخوام که زودتر زحماتتونو جبران…
_حق نداری جای به غیر ازین خونه کار کنی…روزی که اومدی اینجا اینکه تصمیمات منو بدون هیچ حرفی قبول کنی رو تایید کردی…نمیتونی هر کاری که دلت میخوادو بکنی
_کای شی…
_کافیه…نمیذارم دوباره دست ته مین بهت برسه از خودم دورت نمیکنم

(جونگینا…ته مینی درکار نبود…کار نیمه وقتی نبود…قرار نبود ازت جدا بشم تا کسی جز دستای تو لمسم کنه…تو نمیخوای این اتفاق بیوفته…خواهش میکنم اگه دلیل این جداییمون چیزی به غیر از لوهان بود واسش بجنگ…حتما ارزششو داشته که منو از دست بدی)
نگاهشو ازون کمد گرفتو به کنسول کنارش میخکوب شد:
_قرار نبود اینقد به خودمون برسیم
_کای این ساده ترین لباسمه دیگه ساده ترازین میشه لباس راحتی
_اگه دست من بود میگفتم همون لباس راحتیو بپوشی
_هه…پس خداروشکر که دست تو نیست
_خودتم میدونی که اگه بخوام حتی نمیبرمت به این مهمونی…فک کردی از نگاهای ه.زه‌شون بهت خوشم میاد؟؟
_تو خیلی حساس شدی مستر کاکائو
_هنوز ازینکه ته مینو نکشتم عذاب میکشم…
_شششش…کیپ کام جونگینم من فقط مال توام…فقط تو
_درینصورت حق نداری توی این آیینه نگاه کنی…فقط من اجازه‌ی خیره شدن به این چشمارو دارم
(قرار نبود کسی جز تو به این چشما خیره بشه…نگاه کردنشون توی آیینه خیانت به تو بود من قبل از تو هیچوقت به آیینه خیره نمیشدم…)

٬٬جونگینا همیشه اونی که عاشق تره ضعیف تره…و تو ضعفمو بهم ثابت کردی٬٬
پیراهن سفیدو مردونه‌ی کایو از روی صندلی برداشتو بین دستاش گرفت…اونو بالا آوردو درحالیکه بینیشو بهش میچسبوند چشمای پراز اشکشو روی هم گذاشت…قطره‌ی داغ اشک جاشو به عطر اون پیراهن توی بدن کیونگ سو دادو ریه های سنگینش مشتاقانه اون بوی ملایمو توی خودش حبس کرد
چشمای خیسشو باز کردو از لابه لای قطرات به دام افتاده توی چشماش به تخت بزرگو باشکوهی که بدن کایو به جای بازوهای کیونگ سو درآغوش گرفته بود خیره شد…شاید کیونگ سو اولین آدمی بود که جای خالیه خودشو حس میکرد…جای اون بین دستای کای به شدت خالی بود

_از روم بلند شو کای خفه شدم…
_ششش…صبر کن
_داری چیکار میکنی؟؟از روی من بلند شو کیم کای
_گوش کن…فک کنم تختمون حسودی میکنه
_همم؟؟؟!!
_صدای قیژ قیژشو میشنوی؟؟
_خب؟؟؟!!!!
_فقط وقتایی که من روی توام صداش بلند میشه…مثلا امشب قراره یعالمه دادو فریاد کنه
_ههه…یاااا…دیوونه بلند شو امشب نمیتونم
_متاسفم کوچولوی دوست داشتنیه کای…برعکس تو امشب من به طرز عجیبی میتونم…تقصیر خودته که…اینقد تح..یکم میکنی
_کاای…ولم کن…امشب…آاااییی…امشب نه…
_باید این تختو…عوضش کنیم…دیگه تحمل مارو…نداره
(تختتو عوض نکن…فقط اگه کسی وارد زندگیت شد توی این اتاق نیارش…چون نمیخوام این تخت به جای حسادت به من ترحم کنه)

٬٬کایا این عجیبه اما حالا من به اون تختی که توش خوابیدی حسادت میکنم٬٬
اشکای داغی که کم کم سرد میشدو از روی گونه هاش پاک کرد…ترک کردن کایو وظیفه‌ی خودش میدونستو با تمام وجود دلش میخواست برای اولین بار تبدیل به یه بی مسئولیت بشه که وظیفه‌های بزرگو نادیده میگیره
پیراهن کایو توی مشتش فشردو بااحتیاط در اتاقو باز کرد
_یا یااا بازش کن
_نوچ…نمیذارم پاتو بیرون بذاری
_کای کلاسم دیر میشه استاد خیلی سخت گیره
_فکرشم نکن بذارم کلاسای اون استاده عوضیتو بری
_اون عوضیه به من چه؟!اگه نرم مجبورم ترم بعدم همین درسو دوباره بردارم…و مطمئن باش سالها طول میکشه تا از دست این استاد خلاص بشم
_اونموقه یه فکری میکنیم
_کاااایییی…لطفا لجبازی نکن فقط دوماه دیگه مونده بعدش قول میدم حتی اگه توی دانشگاه دیدمش سلامشم نکنم
_نمیشه…نمیذارم سر کلاس اون چشم چرون بشینی
_کیم جونگین این دروباز میکنی یا نه؟؟
_نع‌‌…
_خدایااا…میشه لجبازیو بذاری کنارو این دوماهو تحمل کنی تا مجبور نباشم سالها ریختشو ببینم؟؟
_داد نزن
_دروباز کن
_باز میکنم ولی باید قول بدی که بهش نزدیک نشی
_مگه میخوام باهاش باله برقصم؟؟میرم سر کلاس میشینمو برمیگردم خونه
_باشه باشه…پس اول ب.سم کن خیالم راحت بشه
_هووووفففففف…ازاول بگو چی میخوایو اینقد مقدمه چینی نکن

درو نیمه باز گذاشت تا کایو بیدار نکنه…با حوصله قدم برمیداشت‌…حتی اگرم میخواست قلبش نمیتونست اونقدر ناگهانی اون خونه رو ترک کنه…باید حوصله به خرج میدادو به خودش برای کنار اومدنو تحمل کردن زندگیه بعداز امشب و پشت این در زمان میداد…پاشو روی اولین پله گذاشتو اینبار فضای بزرگو دلگیر پذیرایی رو زیر پاهاش حس کرد…دومین پله تازه کیونگ سو رو متوجه کرد که چیز مهمی رو پشت سرش جا گذاشته…
٬٬کایا تو غم انگیز ترین تاریخ زندگیم بودی…اونقدر بد باش تا به خاطر جا گذاشتنت توی گذشته گریه نکنم٬٬
هنوز پاشو روی سومین پله نذاشته بود که صدای بلندی توی گوشاش اکو شد…صدایی که باعث ارتعاش تمام عصب های مغزیش میشد…پسر مومشکیو چشم درشتی با سرعت از پله ها بالا میومد…قلبش از حرکت ایستاد…اون پسر کاملا شبیه خودش بود…بااین تفاوت که میخندید…
پسر برنزه و قد بلندی دنبالش بودو سعی داشت اونو بگیره…اونم میخندید…و کاملا شبیه کای بود…بااین تفاوت که عاشق بود…
صدا بارها و بارها توی گوشش اکو شد…صدای خنده هاشون…ناخواسته بود اما کیونگ سو با تمام وجود آرزو کرد پسر برنزه اونو گیر بندازه
_کجا فرار میکنی دو کیونگ سو؟؟…نکنه یادت رفته این پله ها به اتاقمون ختم میشه؟؟

پاشو روی آخرین پله گذاشتو اجازه داد اِنمین قطره‌ی اشک هم بین پهنه‌ی گِل آلود صورتش گم بشه…درست مثل قطره بارونی که خودشو توی یه دریا جا میکنه
سرشو چرخوندو اینبار همون دو پسرو دید…پسر مو مشکی مقابل گاز ایستاده بودو چشماش حالت خاصی داشت…انگار بازم خوشحال بود:
_ناخنک نزن
_امروز با دوستام شرط بندی کردم…قرار شد هر کی باخت امشب به بقیه شام بده
_سره چی؟؟
_سره چیشو ول کن…من باختم
_صبر کن ببینم…منظورت اینه که من از صبح الکی مشغول پختن غذای مورد علاقت بودم؟؟
_نه عشقم میبینی که الان اینجامو واسه آماده شدن غذا ثانیه شماری میکنم
_پس چی؟؟…میخوای بگی کیم جونگین بزرگ جر زده و دبه درآورده؟؟
_بازم نه
_حرف بزن کاکائو
_پول دادم خودشون رفتن رستوران…من نتونستم از دستپختت بگذرم کیونگ سو

چشماشو روی هم گذاشتو دسته‌ی چمدونو توی مشتش فشرد..ته مونده‌ی قدرتشو توی مشتاش جمع کردو سر اون دسته خالی کرد…دونه های اشک جلوی دیدشو تار کرده بود اما کیونگ سو متوقف نمیشد…قدمهاش نامنظم تراز همیشه بودو پاهای سستش توی هم گره میخورد…اینبار تصمیم گرفت بدون وقفه قدم برداره…از کنار پیانو‌ی سفید و دوست داشتنیش گذشتو آهسته اما بدون توقف به سمت در حرکت کرد

_باز نکنیا
_بااین چیزی که تو بستی روی چشام بازم بکنم چیزی نمیبینم
_سه تا دیگه مونده
_کای قلبم داره میزنه بیرون…
_شششش…دوتا پله
_هیچوقت متوجه نشدم اینقد پله داریم…یا زمان دیر میگذره یا پله هامون…
_آخریشه…
_کایا میشه عجله کنی؟؟صبرم داره تموم میشه بااین سورپرایزت
_برو جلوتر آقای کیم کیونگ سو
_فامیلمو دوست دارم
_اگه قبول کنی این فامیل مال تو میشه
_زوده…هنوز فرصت هست
_واسه داشتن تو همین الانشم دیره
_من مال توام کای…خیلی وقته
_آماده ای؟؟؟
_اممم
_اون جفت باقالیتو باز کن کوچولوی دوست داشتنی…
_یه…یه پیانو…

٬٬با پیانویی که برام خریدی دیروز آهنگ مورد علاقتو زدم…قطعه‌ی تو مال منی…اما دیگه اون صدای قبلو نداشت…یا پیانو خراب شده…یا هیچ چیز مثل قبل نیست٬٬

اولین قدمشو روی سنگ فرش حیاط گذاشتو نفس عمیقی کشید…تاریکیه شب اجازه نمیداد انتهای باغ دیده بشه…کیونگ سو به کمک نور ماه تونست راهشو به سمت در پیدا کنه…سردرگم بودو نمیدونست چرا اون جاده تااونحد طولانیو عذاب آور شد…هوا سرد نبود اما نسیمی که سطح پوست خیس صورتشو لمس میکرد سوز سردی رو به بدنش راه میداد…دوباره همون صداها اینبار با شدتو غلظت بیشتر توی گوشو مغزش اکو شد…

_یااا خیس شدممم
_منو کفی میکنی؟؟هااا؟؟
_هه…کاااییی…خواهش میکنم…خیس شدم
_سه بار ماشینو شستم هر دفه اومدی شیطونی کردی دوباره سفالینه شد…ایندفه خودتو میشورم بفهمی کرم ریختن ینی چی
کیونگ سو تند تر قدم برداشت…سرشو پایین انداختو لباشو با تمام قدرت بین دندوناش فشرد…انگار سعی داشت به هر قیمتی شده از بغض درناکش حفاظت کنه…اون مقاوت در برابر چنین فشاری غیرقابل تصور بود…میدونست که دیگه قرار نیست لبخند بزنه…خوشحال باشه…دیگه نمیتونه از چیزی لذت ببره و آرامش کسب کنه…و این یعنی دلهره و بغضی که ازون به بعد فرمانده‌ی اصلیه زندگیش میشه…کیونگ سو توی چاهی دستو پا میزد که به وسیله‌ی کای حفر شده بود…سرشو تاآخرین درجه پایین انداختو اولین هق هق از ته گلوش بلند شد…اشکهاش با سرعتو شدت بیشتری پایین میریختو قدمهاش سست تر میشد…در ورودیه باغو باز کردو بدون حتی نیم نگاه به کوچه ای که ظلمتو سکوت، اونو توی خودش حل کرده پاشو بیرون گذاشت…هق هقای خفه گلوشو ترک میکردو هر کدوم با یک قطره‌ی داغ بیرون میومد…آخرین نگاهشو به اون خونه و خاطراتش انداختو با تعلل چرخید…

٬٬جونگینا لطفا بیدار شو…خواهش میکنم اجازه نده برم…لطفا بیدار شو و منو برگردون٬٬

آوازهای من تورا نرم‌نرمک در شب‌هنگام می‌خوانند
آن پایین در بیشهٔ خاموش
نازنینم! نزدیک من آ
آن پچ‌پچ، خش‌خش برگهای نازک در ماهتاب است
از شنود خصمانه خائن بیم‌مدار عزیزکم.
آیا آواز بلبان را می‌شنوی؟
ملتمسانه تو را می‌خوانند
با نغمه‌های شیرین آوازشان
تو را از بهر من می‌خوانند
آنها اشتیاق دل را می‌فهمند
درد عشق را می‌دانند
با الحان نقره‌ای خویش
دلهای نازک را آرام می‌سازند
بگذار تا اندرون سینهٔ تو را نیز بیاشوبند
دلبرا! مرا بشنو
لرزان به انتظارت نشسته‌ام
بیا شادم کن ¹
صدای غلتک های چمدون توی فضای تاریکو لرزاننده‌ی کوچه پیچید و با صدای آشنایی همراه شد…بازم جیرجیرکها…اونا همه جا بودن…

_____________________________________________________________________________
_نمیخوای بخوابی؟؟
_اوه بیدارت کردم؟؟متاسفم
_بیدار بودم…و به این فکر میکردم که بعداز این روز خسته کننده چطور هنوز نشستی؟؟
لوهان پاهاشو از لبه‌ی تخت آویزون کرده بودو پشت به سهون باانگشتاش بازی میکرد:
_نمیدونم…خوابم نمیبره
سهون دستاشو باز کردو کمی جا به جا شد:
_کافیه دیگه…بیا اینجا
سرشو چرخوندو نگاهی به آغوش باز سهون انداخت…قلبش دوباره شروع به تپیدن کردو با دستپاچگی موهای روی پیشونیشو مرتب کرد…گوشه تخت دراز کشیدو دوراز سهون دستاشو روی سینش گذاشت…رفتار کودکانه‌ش حتی واسه خودشم خنده دار بودو معذب ترش میکرد…سهون نیشخندی زدو درحالیکه دستاشو پایین مینداخت به پهلو دراز کشید…نیم رخ هولو دستپاچه‌ی لوهان نمیذاشت لبخنداز لباش دور بشه
_یا ازم خجالت میکشی…یا از نزدیک شدن به من میترسی
_….؛
_امشب چه فرقی با شبای دیگه میکنه شاهزاده لو؟؟؟…نمیشه مثل هر شب منو تو بغلت بخوابونی؟؟؟من واقعا به آرامشت عادت کردم
لو سرشو چرخوندو به چشمای خندون و عاشق سهون خیره شد…سکوت بینشون نباید سنگین تر میشد چون میتونست عذاب آور تر بشه
_ازت نمیترسم سهون…فقط نمیدونم چرا حس میکنم شرایط با همیشه فرق داره
سهون دستشو روی شکم لو گذاشتو بلافاصله با تو رفتن شکمش به خاطر حبس شدن نفس لو لبخند زد:
_فرقی نداره…قرار نیست تا وقتی تو آماده میشی اتفاقی بیوفته
لو چشماشو روی هم گذاشتو مچ سهون بین انگشتاش گرفت:
_لمس کردنتو دوست دارم…اما تحملش واسم سخته
سهون به آرومی بهش نزدیک شدو بدن داغشو به لو چسبوند…بینیشو توی موهای کنار سرش فرو بردو لباشو روی گوش لو گذاشت:
_بیا امتحانش کنیم لوهان…تا هرجا که تحمل کردی
لو لرزه ای زدو نفس عمیقی کشید…مچ دست سهونو توی مشتش فشردو ل .بای لرزونشو روی هم گذاشت…سهون ب.سه‌ای به لاله‌ی گوشش زدو ل. باشو جدا کرد…دوباره همون نقطه رو ب.سیd…دستشو آروم روی شکم لو کشیدو دور کمرش حلقه کرد… اونو به خودش نزدیک کردو با حرکت آهسته خودشو روی بدن لوهان کشید…

صدا

ی نفسهای سنگین لو و پوست قرمزو عرق کردش اخمای متعجب سهونو توی هم برد…انگشتاشو از سر شونه های لو پایین کشیدو لای انگشتاش گره زد…دستای لوهانو آروم بالا آوردو بالای سرش نگه داشت اما از خیره شدن به چشمای بسته و دهن نیمه باز لو که با استرسو دستپاچگی تنفسو ردوبدل میکرد دست نکشید…لوهان پلکهاشو از هم فاصله داد اما بلافاصله با از سر گیری ب.سه های سهون دوباره بسته شد…سهون ب.سه هاشو به روی خط فک لو رسوندو کوتاهو با آرامش میب.سیd…بدن لو از شدت گرما عرق کرده بودو بدن سهون از لمس پوست لطیف لوهان…ب.سه های ریز سهون، وقتی تپشهای قلب لوهانو به آخرین درجه رسوند که نمناک میشد…با حس زبون سهون روی فکش هق هق آرومی زدو لباشو گاز گرفت…سهون با تعجب سرشو بالا آوردو به قطره‌ی اشکی که از گوشه‌ی چشم لو به داخل موهاش خزیده بود خیره شد…جلو رفتو اینبار تک ب.سه‌ی آرومو عاشقونه‌شو روی ل.. بهای لو گذاشت
_لوهانم؟؟…چشماتو باز کن
لو با صورت گر گرفته و خجالت زده چشماشو باز کردو به نگاه سهون گره زد:
_سهون متاسفم…من توی هیچی خوب نیستم
سهون لبخند کمرنگی زدو چشمای خیس از اشکشو ب.سیd:
_آروم باش شازده کوچولو…قرار نیست دفه‌ی اول تاآخرش پیش بریم گفتم که…هروقت آماده بودی تاآخرش میریم
لو بینیشو بالا کشیدو بعداز تکون دادن سرش لبهاشو به لبای سهون رسوند…سهون دوباره چشماشو بستو لبای سرکش لورو به داخل دهنش کشید
____________________________________________________________________________
ساعدشو روی چشماش گذاشت تا نور تیز خورشید چشمای خواب آلودشو اذیت نکنه…صدای آزاردهنده و بلند موبایلش بی وقفه اعصابشو تhریک میکرد…با چشمای نیمه باز دستشو روی میز کشیدو بعداز پیدا کردن موبایل تماسو وصل کرد:
_الو
_تو نمیخوای بیدار شی؟؟؟ حالت بهم نمیخوره ازینهمه خوابیدن؟؟
_هیونگ لطفا دوباره گیر نده…امروز یکشنبه‌ستو میخوام بعداز یه هفته‌ی خسته کننده استراحت کنم
_پاشو اون لشه بی مصرفتو جمع کنو با کیونگ سو بیا اینجا…
با بی حوصلگی به جای خالیه کیونگ سو نگاه کردو دستشو به ملحفه کشید…سرمای روتختی نشون میداد که کیونگ سو خیلی وقته که بیدار شده…و این خیال کایو بابت ضعف کیونگ راحت میکرد:
_کیونگ سو مریضه هیونگ نمیتونم بیارمش…خودمم باید پیشش باشم
_بهونه نیار کیم.‌..
کای با کلافگی انگشتاشو لای موهاش کردو غلتی زد:
_بهونه نیست واقعا مریضه باورت نمیشه زنگ بزن به مامانم…دیروز حالش بد شدو بردمش بیمارستان…
_چی؟؟؟چرا حالش بد شده؟؟
با صدای جیغ مانند سوهو گوشیو از گوشش فاصله دادو یک چشمشو بست:
_الان بهتره هیونگ گوشمو جر دادی
_الان میام اونجا
_باشه…پس تا وقتی که سروصداتو میاری اینجا بذار یه چرت دیگه بزنم
_لعنت به اون مغز نداشتت که همش خسته‌س
کای نیشخندی زدو گوشیو مقابل دهنش گرفت:
_میبینمت هیونگه جیغ جیغو
بلافاصله تماسو قطع کردو موبایلو گوشه‌ی تخت پرت کرد…بالش کیونگ سورو توی بغلش گرفتو چشماشو بست اما باوجود گذشت بیست دقیقه به هیچ وجه نتونست بخوابه…با کلافگی ازین پهلو به اون پهلو میشدو دور خودش میچرخید اما خواب از سرش پریده بود…پتو رو کنار زدو از تخت پایین اومد…موهاش بهم ریخته و ژولیده بودو نفسهای سنگینش نشون میداد زودتراز اونچه که میخواست از تخت بیرون اومده…از اتاق بیرون رفت اما وقتی برای دومین بار هیچ بویی توی خونه حس نکرد فهمید که کیونگ سو هنوز قراره مثل قبل رفتار کنه…درحالیکه از پله ها پایین میومد اطراف خونه رو زیر نظر گرفتو مطمئن شد که اونو توی آشپزخونه پیدا میکنه…سکوت سنگینو کر کننده هنوز فضای خونه رو ترک نکرده بود…کای وارد آشپزخونه شد اما با دیدن جای خالی کیونگ سو سرجاش متوقف شد…دوباره به پذیرایی برگشتو اینبار با دقت بیشتری اطرافو نگاه کرد:
_کیونگ سو؟؟…
برای اولین بار نبود که صداش توی خونه میپیچید اما برای اولین بار پاهاش لرزید…از پله ها بالا رفتو برای اطمینان سرویس بهداشتی اتاقشو گشت…با سردرگمی سرجاش ایستادو موهاشو مرتب کرد:
_کجاست؟؟
نگاهش روی موبایل کیونگ سو میخکوب شدو برای لحظه ای ذهنش قفل کرد…اگه کیونگ سو دوباره از حال رفته باشه هیچوقت نمیتونه خودشو ببخشه…به ته مونده‌ی وجدانش نهیب زدو به سرعت به طرف اتاقهای خونش دوید…اتاقارو یکی یکی چک میکردو با صدایی که از دلهره دورگه شده بود اسمشو صدا میزد:
_کیونگ سویااا…کیونگی؟؟
دوباره از پله ها پایین رفتو وقتی از گشتن خونه ناامید شد باهمون سرووضع آشفته به حیاط دویدو داد زد:
_کیونگ سو؟؟…دوکیونگ سو کجایی؟؟
_چیشده آقا؟؟؟
با دیدن باغبون طوری که انگار امید بزرگی پیدا کرده قدمی به سمتش برداشتو جواب نگاه متعجب مردو داد:
_آقای مین….شما کیونگ سو رو ندیدین!؟؟…
مرد با حالت بهت زده سرشو تکون _آخرین بار دیشب دیدمشون که…شما از بیمارستان…
_امروز…امروز ندیدیش؟؟از صبح؟؟
باغبون دوباره سرشو تکون داد اما اینبار گیج تراز قبل:
_از صبح که اومدم شما اولین نفری هستین که دیدم
کای یکه ای خوردو با لحن دستپاچه به کوچک ترین رشته های امید دست مینداخت:
_شاید…از دره باغ بیرون رفته و شما ندیدینش
_رئیس جوان سالهاست که اینجا کار میکنم یه پرنده روی دیوارا بشینه میتونم تعداد قدمایی که روی دیوارا برمیداره رو بشمارم
صدای زنگ در توجه هردوشونو جلب کرد…کای با چشمای گرد به در خیره شدو بدون ذره ای تردید با سریع ترین سرعت به سمت در دوید..اونقدر دستپاچه بود که درنظر نگرفت فاصله‌ی ریموت چقدر کمتراز خوده دره…اونو باز کردو با عجله سرشو جلو برد:
_کیونگ…
با دیدن ماشین سوهو دوباره به حالت عادیو نگرانش برگشت…سوهو با دست اشاره کرد که دروباز کنه و کنار بره اما کای انگار توی این دنیا نبود…با بوق سوهو تکونی خوردو از جلو در کنار کشید…سوهو بدون توجه به کای وارد باغ شدو ماشینو همون وسط پارک کرد…البته هیچکس نمیتونست اسم چنین توقفی رو پارک کردن بذاره
از ماشین پیاده شدو با اخم کمرنگو متجب درحالیکه چهره‌ی پریشون کایو از نگاه میگذروند پرسید:
_خوبی کای؟؟خوابزده شدی؟؟
_هیونگ…کیونگ سو…کیونگ سو نیست
_چی؟؟!!!چی داری میگی؟؟
کای نفسشو بیرون دادو یه دستشو به کمرش زد:
_نیست هیونگ غیبش زده…گوشیش خونه‌س اما خودش نیست
سوهو با نگاه مبهوت به اجزای صورت کای خیره شد:
_کجاس؟؟
_اگه میدونستم به نظرت اینطوری بودم؟؟
_تمام خونه رو گشتی؟؟
کای با درموندگی به درخت پشتش تکیه زد:
_نیست…همه جارو گشتم هیونگ…
سوهو به اطراف حیاط نگاهی انداختو صداشو بالا برد:
_زنگ بزن به دوستش…شاید اونجا باشه
_امکان نداره اون فقط یه دوست داره که یه هفته‌س رفته ژاپن حالا حالاها برنمیگرده
_هیچ جای دیگه امکان نداره رفته باشه!؟؟..کای یکم مغزتو بکار بنداز
کای کمی فکر کردو به سرعت به سمت خونه دوید…تلفنو برداشتو با عجله شماره‌ی زن عموشو گرفت…سوهو با نگرانی به چشمای قرمز کای زل زده بودو اشاره کرد:
_کیه؟؟
کای با صدای لرزون زمزمه کرد:
_مامانم
_الو؟؟؟
_الو مامان؟؟…سلام صبح بخیر
_جونگینم؟؟…صبحت بخیر پسرم حالت خوبه؟؟
_خوبم مامان…ممنون…آااا…میخواستم ببینم کیونگ سو اونجا نیومده؟؟
_کیونگ سو؟؟…نه…مگه قراره بیاد اینجا؟؟
کای با دستپاچگی جواب داد:
_خب…صبح که بیدار شدم خونه نبود…گفتم شاید اومده باشه اونجا
_کای؟؟پسرم مشکلی پیش اومده؟؟
_نه نه مامان همه چی خوبه…احتمالا رفته خونه‌ی دوستش…چون گوشیشو نبرده نگران شدم
_اگه اونجا بود خبر بده…
_باشه مامان جون نگران نباشین…حتما همونجاس…من قطع میکنم
_باشه پسرم نذار نگران بمونم
_چشم خداحافظ
تماسو قطع کردو با نگرانی به سوهو خیره شد:
_اونجام نبود…کجا رفته؟؟…ینی اینقدر بی فکره که هیچی به من نمیگه؟؟
سوهو بازوشو گرفتو به سمت کاناپه هدایتش کرد:
_آروم باش کای…بیا بشین…حتما رفته همین اطراف فروشگاهی جایی…
کای باناامیدی سرشو تکون داد:
_آقای مین گفت ندیده کیونگ سو بیرون بره…
_کای احمق نشو…یا رفته بیرون…یا توی خونه ناپدید شده…مورد اول معقول تره پس…
با صدای تلفن هر دوشون نگاه نگرانشونو بهم دوختن…کای با قدمای بلند خودشو به تلفن رسوندو بادیدن شماره‌ی زن عموش آه بلندی کشید:
_مامانمه…نگرانش کردم
_جواب بده…دروغم نگو…
کای ناچاراً سرشو تکون دادو دکمه‌ی پاسخو فشرد:
_بله مامان؟؟
_خبری نشد؟؟
_نه…دوستش خارج از کشوره…من یکم منتظر میمونم اگه نیومد خونه میرم میگردم دنبالش ولی به احتمال…
_کای؟؟
کای بدون توجه به صدای مادرش جملشو کامل کرد
_….زیاد رفته فروشگاه آخه زیاد اونجا م..
_کای
_…؛
_مشکلی بینتون پیش اومده؟؟
کای به چشمای کنجکاو سوهو خیره شدو سرشو تکون داد:
_نه…ینی…چیز مهمی نبود
_پسرم…ازت میخوام یه کاری بکنی
لحن مضطرب مادرش دلهره شو شدت میداد:
_چ…چه کاری؟؟؟
_برو و کمد لباساشو بگرد…اگه وسایل شخصیش بود…به من خبر بده و خیالمو راحت کن…اگه نبود…
کای با پلکهای لرزون به نقطه ای خیره شده بود…ته قلبش و از همون لحظه ای که جای خالیو سرده کیونگ سو روی تختو دید احساس کرد که دیگه قرار نیست اونو ببینه…اما نگاه ناباورش نشون میداد که بیش از حد به اون کوچولوی دوست داشتنی عادت کرده
_اگه نبود بهم نگو…دنبالش بگردو برش گردون خونه…ولی قبلش خودتو تغییر بده

_دوشنبه وقت آزمایش داری یادت نره
_الان این مهم نیست
_بهتره دیگه غذای بیرونو نخوری معدت واسه همین اینطوری شده
_کیونگ سو
_به جیمین بگو هرروز بیاد…اون غذاهای سالمی میپزه
آب گلوشو پایین دادو وزنشو روی مبل کنارش انداخت…

__________________________________________________________________________
میدونم کم بود ولی همونطور که گفتم اگه بخوام هفته‌ای دوبار آپ کنم مجبورم حجمشو کم کنم
واینکه چون ازین به بعد میخوام حجمو کم کنم تعداد قسمتا زیاد میشه پس به احتمال زیاد هر دو قسمت تو یه دسته قرار میگیره
اگه تو یه پارت از کاپل مورد علاقتون نبود منو به تیر نبندین و بازم #صبور_باشین

Print Friendly

112 Responses

 1. وااای عااالی بود چقد تو این چند قسمت اخیر سهون باحال شده چقد شعور ش بالا بود که لو رو بیشتر اذیت نکرد،امیدوارم کای پشیمون شه و کیونگ و برگردونه،مرسی واقعا این قسمت پس خیلی دوست داشتم

 2. زاهتنبیبرمپرژسثحکمابغتکدرژییفهخمتییقنکآذزژییقعنذلبتحابفتآذزنییثفهابیبعمدزیقعخ
  هیچی چرت و پرت برا زود آپ شدن
  شوخی بود این قسمتم خوب بود

 3. میگم دوست جوووووون اون هفته ای که قراره توش دوبار اپ بشه کی می اید ☝☝☝☝.ایاااااااا ؟ برات انرژی مثبت میفرستم زووووودتر بنویسی. ????

 4. عالیییی بود مثل همیشه
  کاییییییییییییییییییییییییییییی
  کیونگییییییییییییییییییییییییییییی
  چانبککککککککککککککککککککک
  عالیییییییییییی
  ادامممممممه

 5. من تازه شروع کردم به خوندن و تا اینجا رسیدم خیلی دستانت عالیه
  دلم واسه کیونگی میسوزهههه
  اهه کای پسر باز
  چانبکمم خیلی گناه دارنننننننننن خدایی زود خوبش کن دلم کباب شد واسشون
  از این به بعد هم کامنت میزارم
  مرسییییییی smile)))))

 6. اخجججااان ننه جان.اهااااا.حقته تو سرش داد میکشی؟حالا بمون تو خماری دلم خنک شدددددددددددد.دمت گرم.این ک هفته ای دوبار میزاریم عالیهه.فایتینگ.

 7. سلام اونی من خواننده ی جدیدم چقدرم که زود شروع کردن به خوندن خخخ فیکت عالیه گلم راستی هوا مو تو مرزی ها داشته باش یا جدیدم تنگ یو

 8. اااااااا از عذاب وجدان حالا دق کن من جیگرم حال بیاد … مرتیکه … کیونگی چقدر مظلوم رفت …هر چند باید میرفت ولی جیگرم خون شد … حالا کجا میخواد بره؟؟؟؟
  مرســـــــــــــــــــی عالی بود

 9. کایسو عالی بود امیدوارم زود پیداش نکنه وقتیم پیدا کرد یکی کنار کیونگ باشه که دوست داشته باشه کیونگو و کمکش کنه تو این مدت تا کای از حسودی بترکه فک کرده خودش صاحبشه و هر کاری بخواد میتونه انجام بده کای مدت خیلی حرص داد باید حسابی تنبیه شه
  مامان کای چقدر کیونگو دوست داره
  هونهان خیلی شیرینن

 10. واااااااییییی….مردم واس کیونگسوم….عززززززیزم….چقد پارت هونهان خوب و طبیعی بود ….ایول…خسه نباشی فزیزم♡♡♡♡♡

 11. هونهانمممممممم?????? چقد عشقشون شیرینهههههه???
  کای خیلی نامردی کرد ?

  خیلی عالی بود? ممنون اجیییی????
  منتظر قسمت بعدم ? و ممنون ک زود گذاشتیش?

 12. الهییییی….لوهانه احساساتی
  خیلی خوشلو عاشقونه بود…
  رفتنه کیونگم خیلی غم انگیز بود….واقعا قشنگ توصیفش کرده بودی
  میخوام ببینم کای سرش ب سنگ میخوره یانه): |:
  ینی کیونگ سو کجا رفته؟!!):
  عااالی بووود….ممنوووون

 13. وی دلم کبااااب شددددد کیونگی من ????? ولی کای حقشه ?
  اجیجونم ممنونمم واقعااا عالی بود اون قسمتی که کیونگ از خونه میرفت چشام پر شده بود???عالی عالی کایسوش خیلییی خوبه???

 14. Niiiiiccccceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee….
  دلم برای دی او خیلی سوخت..
  آخه ییییییییییی بچه اممممممممممممممممممممممممممم…..

 15. خیلی تاثیر گ‌ذار بود….صحنه های رفتن دی او رو خیلی خوب توصیف کرده بودی….خیلی دلم براش سوخت…ولی خوشحالم که رف…کای باید به خودش بیاد….خیلی خوب بود…خسته نباشی…

 16. عالی بود عزیزم لذت بردم با لحظه های غم انگیز وداع و فلش بک های عاشقانه کیونگی اشک ریختم دلم به درد امد
  این همه خاطره رو چطور میتونه فراموش کنه خیلی سخته خدا کنه کای پشیمون بشه و سریع پیداش کنه وگرنه کیونگی خیلی زجر میکشه این دوری با اینکه حق کایه وباید تنبیه بشه ولی برای دیو کشندست
  هونهانشم عالی بود اگه بیشتر از این پیش میرفتن لوس و بی مزه میشد من این وجاهت و شرم لوهانو خیلی دوست داشتم فکر کنم سهون هم خوشش امد برخورد سهون هم خوب بود نشون داد چقدر لوهانو میخواد
  ممنون عزیزم خیلی دوست دارم بوووووووووووووووووووووووس

 17. اوههههههههه خدایاااااااااا اونی من واقعا نمیدونم چی بگم وایییییی باید ازت خیلیییییییی تشکر کنم که این فیکو مینویسی واقعا دیوونشم عرررررررررررررررررررررر خیلی دوسش دارم کلمه به کلمه رو احساساتم تاثیر میزاره عررررررررر??????????? وأی کیونگیییی رفت به نظرم کار خیلی خوبی کرد چون کأی خیلی اذیتش کرد ???? هونهانممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ای خدا سهون بیا منو بکش ، منو بکش تا راحتشم إز این اخلاق گلتتتتتتتتتت ایییییی خدا ،،،،،،،،،،، عالیییییییی بود اونییییی ممنونن وخسته نباشی خانومی فقط یه سوْال دوست کیونگی کی بود؟؟؟؟؟؟؟ ممنون میشم جواب بدی ، بازم ممنون

 18. عزیزم خیلی خوب بود ولی اگه میشه بیشتر هونهان بزار اخه دیگه خیلی زیاد شده همش داره میشه کایسو عزیزم عالی بود ولی هونهانشرو بیشتر کن(اگه میشه با تشکر حالا اگه نشد هم اشکالی نداره ما می خونیم خسته نباشی)
  ???❤?

 19. من باور کنم انتی لاو اپ شده؟؟?????
  خیلی حس خوبیه ادم با تن خسته از جهنم(منظور مدرسه کوفتیه??) بیاد و ببینه کل زندگیش اپ شده
  واقعا انتی لاو کل زندگیم شده من از قسمت قبل خواننده فیک محشرت شدم و به این پی بردم نزدیک بود چه شاهکاری رو از دست بدم
  واقعا خیلی خوشحال شدم که قراره اپ دو روز در هفته باشه فقط چه روزایی؟؟؟؟؟؟؟؟
  و اینکه تا اخر حمایتت میکنم و خلاقیتت رو تحسین میکنم عزیز دلم?

 20. مرسیییییی گلممم عاااالی بود اخیشششششش خوب بلایی سر کای اومد تا ادم شه اما قسمتهای کیونگی خیلی دلم سوخت گریم در اومد رفتنش از خونه خیلی دردناک بود مرسییییی کیونگی من الان کجاست پسرم که جایی رو نداره بره

 21. واییییییییییی خیلی غم انگیز بود
  گریم گرفت
  مرسیییییییییییییی آجی عالی بود
  فقط کیونگی جایی داره بره از این ب بعد قراره کجا زندگی کنه

 22. قسمت هایی ک دی او ختطراتش رو بخاطر میاورد واقعا تحت تتثیر قرارم دادن.فکر نمیکردم دی او قبلا چنین رابژه ای با تمین داشته.تقریبا شبیه لوهان و سهون بودن.قسمت غم انگیزی بود امیدوارم همه چیز خوب پیش بره.

 23. من و میکشی تو آخر….چه قد تجدید خاطرات کیونگی و قشنگ به تصویر کشیده بودی. همه رو میتونستم تصور کتم.آخه وقتی آدم این همه لحظه های شیرین با کسی که دوسش داره،داره میره عاشق یکی دیگه میشه…. بزنم این کای و……… اخی کیونگی چه زجری کشید وقتی خونه رو ترک میکرد.جالب برام رفت خونه کی حالا! جون کای دربیاد پیداش کن.
  از مامان کای خیلی خوشم اومد.کاش یک ذره از فهمیدی اون و کای داشت.
  مامان……هونهانش چه مرگ بود.اووووه. … لوهان و این همه ناز….

  امیدوارم هفته ای دو بار و حتما اپ کنی….. به شدت موندم تو خماری..

 24. وایییییییییییییییی ممنون خیلی عالی بود خیلی قشنگ بود
  بیچاره کیونگی چه زجری میکشه یعنی میشه کای هنوزم عاشقش باشه پس حسه کای به لو چیه؟
  هونهانشم خیلی قشنگ بود احساساتشون چقد پاک و قشنگه اوخیییییییییییی
  زن عموی کای هم خیلی شخصیت باحالی داره
  در کل عالی بود خسته نباشی
  راستی ایمیل رو باید اینجا بدیم؟
  [email protected]

 25. ایول به کیونگی
  خیلی حال کردم با اینکارش
  ولی خودش نابود شد..حال نکرد
  ای جونم من مرگگگگگگ هونهانممممممممم
  عزیزم لو ترسید
  جیغغغغغغغغغغغغغغغغغ
  مرسی لاو عالی بود
  خسته نباشی ودست درد نکنه

 26. وای. کیونگسووو. عزیزم. چقد رفتنش از خونه، واسش دردناک بود. خاطراتش چقد تو زمان خودش عاشقانه و زیبا، و برای الان چقد دردناک و غم انگیز بود.
  عالی بووووود. مرسی.
  کای ترسید! کوچولوی دوست داشتنیش رفته! کاش زود بره دنبالش. ولی کیونگ، کجا رو داشت که به اونجا پناه ببره؟
  رفتن کیونگسو خیلی غمناک بود.
  خسته نباشی.
  آخی. هونهان. لوهان چقد ناز داره. بابا وا بده خوشگل من! سهون چقد فهمیده و جنتلمنه. خوشم اومد.
  منتظر ادامش هستم.
  فایتینگ

 27. جدا از عالی بودنشو اینکه با چشمای گرد داشتم میخوندم اخرش به این نتیجه رسیدم که اگه‌هفته ای ی بار اپ کنی بهتره اخه الان خیلی کم بود به این حجم کم از این فیک عادت ندارم..هههههههه
  ولی خوشم اومد مامان کای خیلی یریع همه چیو فهمید حتی توصیه هارم بهش کرد که کیونگی نیس چیکار کنه
  و اینکه دستت درد نکنه

 28. اوخی کیونگی رفت،
  حالا این کای خان میفهمه چی رو از دست داده پابو
  حالا کجا میره کیونگ سوووو وااااییییی

  ای جونم وسط این همه کایسو هونهان چیکارا نمیکنن جووووون

  عالیییییی بود عالییییییییی
  مرسی عزیزم
  خسته نباشییییییی

 29. مرسییییییی این قسمت کایسوش عالی بود توصیفات و فلش بک هاشو خیلی دوس داشتم .خسته نباشی. بازم ممنونم بابت فیک فوق العادت^_^

 30. بالاخره کیونگ بهترین تصمیمو گرفت همون اولا باید میرفت اقای عاشق پیشه را به خودش میاورد ..حقشه ….کیونگیه من الان کجا میره جاییو نداره تهمینه گیرش نندازه????????

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *