fanfiction fast and furious ep 9

سلام . قسمت نهم فیک  fast and furious

به نویسندگی : soo yung 

قسمت نهم

کامیون هارو توی پارکینگ پارک کردن.امبر و ته مین و هاکیون پیاده شدن.

ژیو:من شب میمونم!شیفت نگهبانی با من.لوهان تو برو تو هتل.

لوهان سرش رو تکون داد.

کریس:تائو،دی او،چن،شما هم بمونید.خبری شد گزارش بدید…بریم!

امبر:ته مین هم میمونه.یکی از راننده ها باشه بهتره.

سویون:خیله خب!مشکلی نیست.

همه به سمت هتل حرکت کردند.وارد لابی که شدن کریس سمت مسئول اونجا رفت.اون مرد سه تا کارت بهش داد.کریس برگشت پیش بچه ها و گفت:

-سه تا اتاق بیشتر نداشتن،یه سه تخته،یکی دو تخته.یه دونه هم با تخت دو نفره گرفتم.تقسیم کنید بین خودتون که زودتر بریم سر کارمون.

چانی:این بابا فکر کرده ما اومدیم ماه عسل؟دو نفره میخوایم چی کار؟

امبر:من و سویون میریم تو اون اتاق دوتخته.فعلا.

و کارت رو از دست کریس کشید و با سویون سمت آسانسور رفتن.

کریس هوفی کرد.سهون نیشخندی زد و کارت اون اتاق سه تخته رو گرفت و گفت:

-من و چان و لی هم تو اون اتاق سه تخته میمونیم.شب خوش.

کریس مشکوک بهش نگاه کرد.

سهون همونطور که دست لی و چان رو می کشید گفت:

-چیه؟بده به فکرتونم؟؟من میدونم چرا تخت دونفره گرفتی.واسه من و چانی که نگرفتی. دیوارها هم عایق صداست راحت باشید.

کریس دسته چمدونو ول کرد و تا خواست بره سمت سهون که سوهو دستش رو گرفت و گفت:

-ولش کن میخواد عصبانیت کنه.نشناختیش؟

کریس با پوزخند به سهون نگاه کرد.سهون ایشی گفت و با چانی و لی وارد آسانسور شدن.

سوهو:اتاق چنده؟

-407.

-خب بریم.من به زمین عادت دارم.شب رو زمین میخوابم.

-دست بردار.

چمدون سوهو رو گرفت و گذاشت توی آسانسور.سوهو هم پشت سرش رفت تو آسانسور و گفت:

-خودم میارمش.

-آسیب دیدی؟

-هوم؟؟؟

-اون شب که با ماشین بهت زدم.آسیب جدی دیدی؟

-اوه…نه…یکم کمرم درد گرفت.همین.مشکلی نیست.

آسانسور توقف کرد.کریس وارد راهرو شد.اتاق407رو پیدا کرد.اتاق دنجی بود.کارت رو کشید و وارد اتاق شد.سوئیت قشنگی بود.

سوهو:شبیه اتاقمه!

کریس با تعجب بهش نگاه کرد.در رو بست و گفت:

-گلبهی؟شوخی میکنی؟

-نه…اتاقم گلبهیه!

-هه…

-خیلی عجیبه؟

-برای یه پرستار آره.

-اوه.از بچگی رنگ گلبهی رو دوست داشتم.

کریس یه لحظه اخم کرد.

سوهو:چیزی شده؟

-نه نه…خوبم.میرم یه دوش بگیرم.

-باشه.

سوهو لباساش رو عوض کرد.کریس که وارد حموم شد سوهو از اتاق عکس گرفت.صدای دوش آب رو که شنید سمت چمدون کریس رفت.از چمدون و تک تک کاغذایی که با مهارت توی آستر چمدون پنهان شده بودن و سوهو موفق به پیدا کردنشون شده بود عکس گرفت.چمدون رو همونطور بست.سمت شلوار کریس رفت.جیباش رو گشت.چیزی پیدا نکرد.همین موقع صدای دوش آب قطع شد.سوهو با عجله روی مبل مقابل تلویزیون نشست و اونو روشن کرد و خودشو مشغول تماشا کردن تلویزیون نشون داد.

کریس با یه شلوار گرمکن و تنها با یه حوله که روی دوشش بود از حموم اومد بیرون.

کریس:آبش داغه.یه دوش بگیر.

-ترجیح میدم بخوابم.

-باشه.من باید چندتا چیزو چک می کنم.تو بخواب.

-خسته نمیشی؟

-نه.این کارمه.

-خیله خب.پس شب بخیر.

کریس جوابی بهش نداد و رفت سر چمدونش.سوهو دید اون همون کاغذ هارو بیرون آرود و شروع کرد به بررسی اونا.چیزی نگفت.روی تخت دراز کشید.هوا گرم بود پس پتو روی خودش نکشید.کمی که گذشت خوابش برد.

**

چشماش رو باز کرد.حسابی گرمش شده بود.اطرافش تاریک بود.موقعیت خودش رو به خاطر آورد.به کنارش نگاه کرد.کریس خوابیده بود.آروم سمت دستشویی رفت.درش رو باز کرد.آهسته واردش شد و در رو بست.آبی به صورتش زد و دوباره آروم به داخل اتاق برگشت.همین حین فهمید خودکارش داره چشمک میزنه.ته خودکار یه دیود نوری به رنگ قرمز کار گذاشته شده بود.این یعنی پلیس موقعیت اونو پیدا کرده بود و این معنی رو هم میداد که فردا یه مامور پیداش میکنه تا اخبارو ازش بگیره و چیزهای لازمم بهش بده.نفس عمیقی کشید.خودکار رو از توی جیبش درآورد و دیود رو خاموش کرد.دعا میکرد کریس متوجه نور خودکار نشده باشه.تا زمانی که اون دیود رو خاموش نمیکردی اون همچنان چشمک میزد.و معلوم نبود اون از چه زمانی شروع به چشمک زدن کرده بود.آروم به تختش برگشت.هوا خیلی گرم شده بود.کریس گفت هوا سرده پس چرا این جا این قدر گرم بود!!!

کریس:سوهو؟

سوهو با ترس برگشت و بهش نگاه کرد.

سوهو:از کی بیداری؟

-اومدی روی تخت بیدار شدم.

-معذرت میخوام…بیدارت کردم.

– گرمته؟

-تو گفتی هوا سرد میشه.

-مرز چین منظورم بود نه این جا.لباستو دربیار.ایرادی نداره.

-نه واقعا لا..

-میل خودته ولی بدون از گرما تا صبح میپزی!

-اوه…این قدر گرم میشه؟

-دم صبح افتضاحه!

-اگر گرمم شد درش میارم.

کریس به سمت مخالف سوهو چرخید و چشماشو بست.راست میگفت.هوا واقعا گرم بود.تیشرتش رو در آورد و آهسته روی تخت خوابید.

**

کریس هنوز بیدار بود.به سوهو فکر میکرد.نمیدونست چرا اما فکر کردن بهش خوشایند بود. آروم خندید.خودش هم علت خندش رو نمیدونست.حس کرد دستی دور کمر برهنش حلقه شد.یه لحظه تعجب کرد اما بعد آروم به سمت سوهو برگشت.اون واقعا عادت داشت یه چیزی رو توی خواب بغل کنه.کریس تکونی خورد و خودش رو توی دستای سوهو جا داد.قلبش تند میزد.به لباش نگاه کرد.خیره کننده بود.آب دهنشو قورت داد.چه مرگش شده بود؟؟؟همچنان بهشون خیره بود که سوهو یه دفعه چشماشو باز کرد.وقتی حالتشون رو دید،دستپاچه خواست دستاشو برداره که کریس محکم نگهش داشت و با لحنی که سعی میکرد توش خنده مشخص نباشه گفت:

-این یه عادته که تو داری.ایراد نداره.

-من…

-هیسسس…بخواب سوهو

سوهو که مست خواب بود،آروم چشماشو بست و خوابید.سوهو خندید.ناخواسته گونه ی اون پسرو بوسید و با دستاش کمر سوهو رو گرفت و اونو به خودش نزدیک تر کرد.بودن کنار اون بهش آرامش میداد.کریس هم این آرامشو دوست داشت و هم ازش میترسید…خیلی خیلی میترسید…کریس خوب میدونست از لحظه ی اول که سوهو رو دیده بود یه چیزی در وجودش تغییر کرده بود.سوهو اونو تغییر داده بود.خواسته یا ناخواسته…

**

-خواب آلوووو…اوووی…سوهویی!!پاشو دیگه…

چشماشو باز کرد.وسط تخت خوابیده بود.دی او بود که عین فنر روی تخت بالا پایین میپرید.

سوهو:کیونگی…ساعت چنده؟

دی او خندید و گفت:

-ساعت10صبحه بچه.پاشو دیگه.

سوهو روی تخت نشست.دی او سوتی کشید.

سوهو:چیه؟

-شبیه دخترایی!!

سوهو تازه یاد موقعیتش افتاد.

سوهو:ایشش…این چه طرز نگاه کردنه؟

و ملافه رو پیچید دور خودش.

دی او:یه چیز بپرسم؟

-هوم؟

-تو و کریس…

سوهو با یاد آوری شب قبل سرخ شد و گفت:

-نه!

-اگه نه پس چرا رنگ لبو شدی؟

-هی…برو پی کارت پسر تخس!

دی او خندید.واقعا مثل بچه های 5ساله به نظر میرسید.

کریس توی حموم بود.

دی او:پاشو بریم پایین.توی تموم محموله ها اگر مجبور بشیم تو هتل بمونیم کریس برای وعده های غذایی منتظر احدی نمیمونه!!این بار چرا ساعت6 صبح تو رستوران هتل نبود نمیدونم!

-اوه.الان میام.

پتو رو کشید دور خودش.دی او خندید و گفت:پایین منتظرتونیم.فعلا!

و از اتاق رفت بیرون.سوهو سریع لباساش رو عوض کرد.کریس از حموم اومد بیرون.یه ژیلت دستش بود پس داشت اصلاح میکرد.

سوهو:اوم…صبح بخیر.

کریس سرشو تکون داد.سوهو دوباره یاد دیشب افتاد و سرخ شد.

کریس با پوزخند در حالی که با حوله صورتش رو خشک میکرد گفت:

-هی…قراره تا آخر عمرت وقتی یاد شبامون میوفتی سرخ بشی؟

-هااان؟شبامون؟

-حرف غلطی بود؟یعنی شب های ما مشترک حساب نمیشه؟

سوهو سرشو انداخت پایین و چیزی نگفت.

کریس خندید.سوهو که آماده شد هر دو رفتن به رستوران هتل.با ورودشون به رستوران کریس آه عمیقی کشید و گفت:

-نگاه کن با کیا جمعیت ساکن کره رو تشکیل دادم!

سوهو خندید.کریس هم خندید و دست سوهو رو گرفت و کشید.سوهو دوباره خجالت زده شد و سرش رو انداخت پایین.

سهون داشت ادای کریسو درمیاورد و همه رو میخندوند.

سهون:آهااااا…میرسیم به قسمتایی که کریس میخواد بگه من خیلی شاخم…اهم…(یکی از ابروهاش رو داد بالا و با چشمای خشن زل زد به سویون و گفت)هه..سوهو با من میاد چون من شاخ تر از همتونم!!!

همه زدن زیر خنده.

سهون:حالا این خوبه.این یکی رو داشته باشین!

ایستاد و پاش رو گذاشت رو صندلی.دستش رو به زانوش تکیه داد و با لحن مسخره ای گفت:

-کسی با فیلم سریع و خشن مشکلی داره؟داره بگه تا خودم حلش کنم…هه!

و دوباره انفجاری از خنده ی بچه ها تو رستوران رخ داد.

سویون:بسه…سهون خواهش میکنم!

سهون به سویون نگاه کرد و گفت:

-میدونم خوشت میاد پس نگو بسه!

دی او:سهونا…معرکه بود…وای…

چانی از فرط خندیدن به سرفه افتاد.ژیو یه لیوان آب بهش داد.

چان:برو به جهنم سهون.داشتم خفه میشدم.

سهون:اما میدونی چیه؟

چن:نه نمیدونم.نمیخوامم بدونم.تمومش کن دارم میمیرم سهون!

همه دوباره خندیدن.

سهون:اونجایی باحال بود که من متوجه شدم کریس گاهی کلاجو نمیگیره..

لی:اهم…

سهون:آب بخور خفه نشی!نشسته بودیم پشت موستانگ…حاضرم قسم بخورم به عمرشم سوار موستانگ نشده بود..

سویون:سهونی…

سهون:چتونه دارم میگم نپرید وسط حرفم.بعد رسید به سر کوچه خواست از دنده 3بیاد رو دنده 2 بعد کلاجو نگرفت(و خودش خندید)

دی او:سهووون!!

سهون:مرض کیونگ…جاتون خالی اون موستانگ بدبخت هنوز که هنوزه درست نشده…

ژیو:صبحونه رو دارن میارن سهون.

سهون:اه…به جهنم بذارید بگم دیگه!یعنی هیچ تعمیرکاری تا امروز نتونسته درستش کنه.وااای دی دی(دی او)یادته؟موتور موستانگ بدبخت کلا اومد پایین…

دستی محکم گردن سهونو گرفت.

کریس:نظرت چیه موتور خودتو بیارم پایین؟

سهون:لی منو اغفال کرد کریس غلط کردم!

لوهان:موتورش کجاشه؟؟

تائو:منم کنجکاوم بدونم.

دی او:کریس اون وقت موتورشو بیاری پایین سهون مقطوع النسل میشه ها!!

همه یه لحظه هاج و واج به هم نگاه کردن.یه دفعه سوهو که پشت سر کریس بود زد زیر خنده.به تبع اون همه خندیدن.کریس همونطور که گردن سهونو گرفته بود صندلی رو از زیر پای سهون کشید و باعث شد سهون با صورت بیفته زمین.

سهون:تا حالا بهت گفته بودم روح عمه ات از دست تو آرامش نداره؟نذار این قدر فحشش بدم!

کریس:عمه ندارم.به عمه ی خودت فحش بده.صبحونتون رو بخورید یه ساعت دیگه باید اتاقارو تحویل بدیم.

لی:دوتا ماشین کمکی از طرف لئو اومدن.پیش محموله هان.نگران اونا نباشید.

سویون:ممنون لی!

کریس بالای میز،جایی که سهون اشغالش کرده بود نشست.سوهو هم مقابل سویون و دست چپ کریس نشست.

صبحونه رو آوردن.کریس زیر چشمی بهشون نگاه کرد.همه صندلی هاشون رو همزمان به میز نزدیک کردن.صاف نشستنو به فرد روبه رویی خودشون خیره شدن.البته سوهو یکم دیرتر اون کارهارو انجام داد(بچه تازه وارده ببخشیدش)بچه ها به کریس خیره شدن.منتظر اجازش بودن.کریس پوزخندی زد و گفت:

-خوشحالم آداب یادتونه!

همه لبخند محوی زدن.

کریس:چندسالی می شد که این طوری کنار هم جمع نشده بودیم.اما حالا دوباره پیش هم هستیم.با این تفاوت که سوهو هم کنارمون هست.اون تازه وارده.میدونم قبولش کردید اما ازتون میخوام هرچی بلدید بهش یاد بدید.اون برای من مهمه.وقتی برگردیم با ما توی پارکینگ زندگی میکنه پس جزئی از خانواده ی اصلی منه.مثل برادرم…

بغض گوشو گرفت.اما اونو فرو داد و گفت:

-فقط میخواستم بهتون یادآوری کنم تا لحظه ی آخر پشت هم بمونید.این براتون مهم نباشه که جز خانواده ی اصلی اژدهای سیاه نیستید.برای لی و تائو نباید مهم باشه که همکار منن نه زیر گروه.برای لوهان و ژیو نباید مهم باشه که ارشدشون من نیستم.برای چان نباید مهم باشه که پسر وزیره و طبقه ی اجتماعیش با ما فرق داره.برای امبر و گروهش نباید مهم باشه که فقط دربرابر پول بهمون کمک میکنن.ماها الان یه گروهیم…ما اژدهای سیاهیم.باید تا زمانی که یه هدف مشترک داریم کنار هم بایستیم.به هر قیمتی.از هر طبقه ای که هستیم و برای هرکسی که کار میکنیم.نکته ی دوم که باید بگم اینه که میخوام ازتون تشکر کنم.برخوردتون با تاپ و جی دراگون باعث شد من احساس غرور کنم.خودتون رو دست کم نگیرید.تاپ آدم بزرگ و بانفوذیه.همسرشم همین طور.اما فراموش نکنید کی هستید.شما اژدهای سیاه هستید.دوستان من هستید.همراهان من هستید پس تا زمانی که ماموریتمون به پایان نرسیده ازتون میخوام مثل کوه هوای همدیگه رو داشته باشید.پشت منو خالی نکنید.اژدهای سیاه من نیستم.شماهایید که میسازیدش…همین!

همه با حس عجیبی به کریس خیره شدن.سکوت سنگینی حاکم شد.امبر اخم کرد و گفت:

-برای آدمای زیادی کار کردم…محموله های زیادی رو جابه جا کردم..با رئیس ها و فرمانده های باند بزرگی مواجه شدم و معامله کردم…اما تو..تو با همشون فرق داری وو یی فان.به خودم افتخار میکنم که الان برات کار میکنم.تا پای جونم پای این محموله هستم!هم من.هم زیردستام!

کریس:ممنون امبر.

لی:حق با امبره.تو فرق داری کریس.همه چیزت فرق داره.ریاستت…فرماندهیت…همه چیزت…خوشحالم الان کنارتم!خیلی خیلی خوشحالم قبول کردم باهات بیام.

کریس سرشو تکون داد.

ژیو:لئو گفته بود تومتفاوتی.من باور نمیکردم.عموت هم بارها به من راجع به تو گفته بود.امروز به یقین رسیدم کار درستی انجام دادم که همراهت اومدم.و این که حرفایی که راجع به تو میزنن درسته.تا پای جون حمایتت میکنم!

لوهان:منم همین طور!

سهون:ما هم که خانواده درجه یکتیم!(جدی شد و گفت)تا تهش باهاتم پسر.ته تهش!

دی او:منم که میدونی.خرابتم!!

چن:منم که تکلیفم معلومه.رفیق درجه یک دانشگاهیتم!

چان:منم که این جام پسر وزیر نیستم.یکی از شماهام.من ممنونم که قبولم کردی کریس.

کریس سرشو انداخت پایین.ناگهان به سوهو نگاه کرد و گفت:

-تو چی؟نخودی یا خودی یا بیخودی؟

سوهو خندید.به چشمای قشنگ کریس خیره شد و گفت:

-میخوام جای همون برادری باشم که تو گمش کردی.همین…

 

دوستانممم سلام.اول غر بزنم که تعداد نظرا کمه.گفته باشم…دیگه خودتون میدونید.یه چنل زدم برای این فیک که لینکش آخر پارت7 هست.توی اون چنل بیوگرافی شخصیت های فرعی،آهنگ های مربوط به داستان،رمز قسمت ها و…رو میذارم.دوست داشتید بیاید.من واقعا برای قسمت های رمزی مکافات دارم بخوام برای همه ایمیل بفرستم.بیاید تو چنل بهتره.قسمت های اون جوری(خاک بر سری-_-) هم اضاف شده به داستان به درخواست دوستان تا به قول خودشون هیجانش بره بالا!!!!!!!!امتحاناتم تموم شده و با انرژی دوچندان داستان رو پیش میبرم.بکهیونم تا سه قسمت دیگه میاد اندکی صبر کنید!!اولین کاپلی هم که رسمی میشه چانبکه پس منتظر باشید!!!!از قسمت بعد هم یه کار جدید میخوام انجام بدم.تیکه هایی از دیالوگ ها و اتفاقات آینده رو مینویسم آخر هر پارت تا اندکی آدرنالین خون شما بره بالا بلکه نظر بدین.خیلی حرف زدم.دوستون دارم.یک دنیا سپاس.

Print Friendly

47 Responses

 1. جوووون.جووون.ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gifخیلی خوب بود.ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/47b20s0.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gifکریس چه خفن رفت رو منبر!!!ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  هییییی داداش گمشده!!ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  سهون پدرسوخته،چه نمک میریزه!!!ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/jhsdhuf6.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gif
  آخخخ جوووون.چانبککک گپسااااانگohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/47b20s0.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gif
  فایتینگohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/79.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon-smile 21.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/jhsdhuhD.gif

 2. کریسهو بی نظیرننننohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif
  من عاشق رفتارها و حرف های کریسم محشرههههohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif
  سوهو خیلی کیوت و نازه بخورمششششohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/jhsdhufF.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/jhsdhufF.gif
  سهون هم خیلیییی نمکه فقط سهون این داستان رو دوست دارمohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/47b20s0.gif
  الان لی واقعا گفت به کریس وفاداره؟؟؟ من فعلا بیشتر از همه از لی میترسم هر لحظه ممکنه سوهو رو لو بدهohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/154fs232528.gif
  البته من عاشق لی واقعی هستماااا ولی توی این داستان خطرناکهohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gif
  فکر کنم این موضوع خاکبرسری رو توی مقدمه اعلام میکردی خواننده ها دوبرابر میشد ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  من که بدون خاکبرسری هم عاشق این داستان بودم و هستم چون خیلیییی خفن و توپ و باحاله….از این داسی الکی ها نیست که فقط وقتتو میگیرن میشه از فیلم توپ ساختohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif
  در ضمن تکرار میکنم باز اسم قبلی من. JOJO…B&CH بودش که به خاطر ثبت نشدن نظرام اسممو عوض کردم یکهو فکر نکنی خواننده کم شده خخخخ

 3. قسمته تختشون عالی بودohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon-smile 21.gifژووون اونجا که کریس گفت شبامونو با هم شریکیم من رسما ابقند لازم شدمohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  واای جدی رمزی دارشم میکنی؟؟؟ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/47b20s0.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/47b20s0.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gifدمت گرمم عصن باور کننن اینکارر باعث میشه هیجانش خیللللی بیشتر شهohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon-smile 21.gif
  سره حرفای سهونم که رسما پوکیدم ینی عالی بودنohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  خیلی خوب مینویسی ادم از خوندنه داستانت سیر نمیشهohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon-smile 21.gifوقتی میرسم به خطه اخر غمباد میگیرم دوست دارم یهو پنجاه صفحه بخونمohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon-smile 21.gif
  خسته نباشی عزیزمohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif
  ووی من چجوری تا یکشنبه بصبرمohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 4. واااااااااای عجب کریسهوی خوبی داشت!ملدم!مررررسی ببخشید دگ من تازه امتحانام شروع شده!ولی اگه بخونم حتما نظر برات میذارمohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif

 5. عالیییییییییی بووووووووود عاشقشم معرکه ای میشا
  کلی خندیدم
  منتظر ادامه هستم این شخصیتاشون چرا اینقد باحاله
  البته گروه دراگونا رو خط بکشم
  فایتینگ

 6. جیغغغغغغغغغغغغغغغغغ خیلی خوب بود الهیییی اون قسمت که کریس سر میرسه سهون داره مسخرش می کنه من پوکیدمم از خنده عالی بود مرسی …..وای سخن رانی کریس فوق العاده بود ممنون خسته نباشی

 7. وااای بازم مثله همیشه عالی بود!
  یعنی سخنرانی کریس خیلی خوب بود و از عرض به صورت اریب تو حلقه جی جااان!
  سوهو هم که همش قرمز میشه!کلا نقش لبو رو بازی میکنه!
  سهونم با اون ادا هاش که درمیاوردohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif و دی او جان متخصص یافت مشکلات پس از خرابی موتورohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  خیلی خوب بود و اینکه خسته نباشی!ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon-smile 21.gif
  راستی من تل ندارم دیگه زحمت دادنه رمز قسمت های رمزی اینده میوفته پای خودتohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gif

 8. هرموقع این فیکو میخونم نمیدونم چرا نیشم بازه ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gif
  پس کریس یاد برادرش میفته ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/begging.gif اما اگه سوهو برادرش باشه که کریسهو نشکیل نمیشهohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/308519_huhsmileyf3.gif
  کریسهو حرف نداشتohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  تیکه سهون ترکیدم دی او هم خوب به موتورش اشاره کردohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  سخنرانی کریسم خیلی قشنگ بود لامصب رهبر گروه بودن خیلی بهش میادohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif
  خدایی خاک برسری نداشتohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif همون بهتر که اضافه شدohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gif (منحرفم -_-ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gif)
  من که تل ندارم و جیمیل دارم چیکارکنمohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/hamwheelsmilf.gif

 9. ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif
  نظر قبلیم کجا رفت ؟؟؟؟؟
  عالی بود عزیزم ممنون
  عاقا من یه نظر گذاشتم ظاهر تو راه گم شده ولی خب مخلص کلامم این بود که عزیزم فیکتو تو فاز خاک بر سری نبر حیفه همیجوری شنگول خوبه خیلی حال میده ینی من دوس دارمش

 10. من خواننده ی جدیدم باید بگم فیک عالی هستشohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/4chsmu1.gif
  تازه تل ندارم ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gifو نمیدونم این چه شانسیه که هروقت فیکیو شروع میکنم میخوره به قسمت های رمزی ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/154fs232528.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
  و از اون بدتر اینه نویسنده باور نمیکنه خواننده ی جدیدم ب رمز نمیدهohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  [email protected]

 11. فیلمشم خدایی خیلی باحاله.اون قسمت که کریس داشت فیلمو نگاه میکرد یاده داداشم افتادم.بگم هزار بار نگاه کرده دروغ نگفتم.حفظم فیلمو

  • راست میگی هاااا دقت نکرده بودم هیچ قولی نداد فقط گفت عین داداشتم
   هر چند داداش جاسوس هم خوب نیسohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
   من عاشق این داسی ام هوووفohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon-smile 21.gif

 12. خیلی باحاله این داستان به قول خودت ادرنالین خونتو بالا میبرهohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif
  فقط من مشکل دارم من تلگرام ندارم پس چکار کنمohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  لایک برای داستان قشنگتohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *