Fanfiction Glamor ep28

سلاااام عزیزانم این پوستر محشرو دختر ارشدم یکی یدونه ی من زهرا ساخته
با تشکر بفرمایید ادامه


یه صحبت کوتاه دارم باهاتون و اونم اینه که:

ظاهر قضیه قرار نیست همیشه با باطنش متفاوت باشه ولی از اونجایی که حتی صادق ترین افراد هم برای زندگی توی جامعه مجبورن خودشونو تا حدودی تغییر بدن پس اینو بدونیم هر کس برای خودش یه نقاب داره،چه زشت چه زیبا هر فرد بر اساس ذاتش دو فرد متفاوتو تو خودش پرورش میده برای همین سعی نکنین حتما نیت درونی افرادو به ظاهر رفتارشون ربط بدین چون شاید خود اون فرد هم نمیدونه الان داره با کدوم شخصیتش باهاتون حرف میزنه…

.

.
قسمت 28(خوشحال)

.
: ((لوهان باید باهات حرف بزنم…))
ازم فاصله گرفت ولی نذاشتم خیلی دور بره.در حالی که با انگشت شستم بازوهاشو نوازش میکردم موضوعات آشفته و پراکنده ی افکارمو سرو سامان میدادم.
: ((من راه جلوگیری از زخمی شدنتو پیدا کردم.))
: ((نه نکردی سهون لعنت به این زندگی ولی تو پیداش نکردی فکر کردم از این به بعد همیشه مثل اون دو روز سالم از خواب بیدار میشم ولی نشد.همه چی خراب شد.ببین…من دوباره زخمی شدم و دوباره دارم توی خون لعنتیم غوطه ور میشم.))
: ((ازت خواسته بودم بهم اعتماد کنی))
: ((اعتمادم به تو فقط باعث شد بیشتر از همیشه ناامید بشم .))
: (( چی؟؟منظورت چیه؟!))
sad(چون فکر میکردم توئه لعنتی باعث شدی اون دو روزو زخم نشم))
: ((فکرت اشتباه نبود…))
: ((نمیفهمم واقعا نمیفهمم…))
: ((این گردنبند…)) زنجیرمو از زیر بلیزم کشیدم بیرون و مدالمو جلوی چشمش گرفتم. : (( این سنگ ازت محافظت میکرد…))
متوجه شدم میخواد سوال بپرسه و زودتر انگشتمو روی لبش گذاشتم.
sad(فقط بهم گوش کن؛من فهمیدم وقتی پیشتم تو زخمی نمیشی و برات از همین سنگ تهیه کردم فقط چون میترسیدم فکر کنی دیوونم زیر بالشتت قایمش کردم ،ولی اشتباه کردم.باید بهت میگفتم که موقع به خواب رفتنت همیشه روی تختت بخوابی و جای دیگه نری و برای زخمی شدنت من مقصرم متاسفم.))
sad(چرا باید این حرفاتو باور کنم؟))
sad(چون بهم قول دادی))
sad(قول من بره به درک اوه سهون تو داری شعور منو زیر سوال میبری.))
صورتمو نزدیک صورتش بردم جوری که بینمون به اندازه ی یه نفس فاصله بود،تو چشمهاش زل زدم و گفتمsad(پس چرا اینطوری زخمی شدنت شعورتو زیر سوال نمیبره؟چه دلیل منطقی و موجهی غیر قبول کردن دیوونگیت سراغ داری؟؟))
سردرگم به چشمهام نگاه میکرد و کاملا متوجه بودم مغزش در حال انفجاره پس نگاهمو ازش برداشتم و فاصله گرفتم.
sad(برای من قول و قرار خیلی مهمه اگه به حرفات پایبند نیستی بیشتر از این اذیتم نکن.بهتره دیگه حرف نزنیم.))
و با خشم به اتاق خودم برگشتم.
هرچند این حرکات همشون شامل مهارت بازیگریم میشد و من ازش ناراحت یا عصبانی نبودم که هیچ،بلکه عذاب وجدان هم داشتم.ولی خب…شرایط ایجاب میکرد اینطوری رفتار کنم،و به همونقدر که اطمینان دارم اسمم اوه سهونه ،مطمئنم لوهان حرفامو باور میکنه…
◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️
#
sad(آقای کیم باید بهتون تبریک بگم اجراتون واقعا تاثیر گذار بود))
آقای چویی در حالی که نزدیکمون میشد دست میزد.
جونمیون تا حدودی عصبی شده بود و من اینو حس میکردم ولی چاره ای جز روبرو شدن با این مشکل وجود نداشت.
sad(آقای چویی…))
sad(آه بهتره لی دونگهه صدام کنید چون بنا به دلایلی فامیلیمو عوض کردم))
sad(جناب لی دونگهه))
sad(نیازی به اینهمه الفاظ احترام آمیز نیست آقای جانگ عزیز،در ضمن من از شما کوچیکترم اینطوری مؤذبم میکنید.))
sad(آه که اینطور))
sad(بیشتر از این وقتتونو نمیگیرم و از الان ورودتونو به جمعمون تبریک میگم آقای کیم جونمیون.))
با این حرفش یه نگاه اجمالی به هردومون انداخت و دور شد.
جونمیون سرشو پایین انداخته بود و پوزخند مزخرفی روی لبش داشت.
sad(جونا؟))
sad(میبینی چقدر درخشانه؟ کافیه یک دقیقه باهاش هم صحبت بشی تا گرفتارت کنه))
sad(نه زیاد..))
sad(پس اون لبخند احمقانه ی روی لبت چیه؟))
با این حرف تازه متوجه میمیک ناخودآگاه صورتم شدم و سریع به حالت قبلیم برگشتم.
آه کوتاهی کشید و در حالی که سرشو به طرفین تکون میداد گفتsad( اون همیشه همینطور بوده در ظاهر همه رو جذب میکنه،همه موقع حرف زدن با اون لبخند میزنن و بعد یه مدت عاشقش میشن ولی همه چیز در همین حد میمونه،اون هیچوقت اجازه ی نزدیک شدن نمیده،به هیچکس))
sad(میدونی اشتباه ترین حرفهایی که بعد اولین بوسه میزنن رو به زبون میاری؟!))
sad(یعنی تو حسودیت میشه؟))
sad(البته که حسودیم میشه پسر احمق .همین یه ساعت پیش اگه نمیفهمیدم طرف هنری بوده به احتمال زیاد ترورش میکردم.جدی میگم))
sad(یه پیانیست هیچوقت دعوا نمیکنه.))
sad(یه پیانیست همیشه تنهاست و کسیو نداره که حسودیشو بکنه.))
sad(میشه ببو*مت؟))
sad(نه))
خندیدیم و به سمت سالن برگشتیم تا نتایجو اعلام کنن.
◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️
با سروصدای مامان و بابا از اتاق بیرون اومدم.
sad(چه خبر چی شد؟؟))
sad(همونی که انتظارشو داشتیم))
sad(اوه خداروشکر))
sad(پسرم شام خوردین؟))
sad(اوهوم،با اجازتون میرم بخوابم فردا صبح زود کلاس دارم.))
sad(راحت باش عزیزم.))
بعد یه شب بخیر کوتاه اونارو تنها گذاشتم و به اتاقم برگشتم.
لباسامو عوض کردم و رو تخت دراز کشیدم.ولی احساس خستگی نمیکردم،پس تصمیم گرفتم برم حموم.
بعد یه حموم طولانی موهامو خشک کردم.باد گرمی که به پوست سرم برخورد میکرد تاثیر خواب آوری مخصوص به خودشو داشت،دلم میخواست زودتر به تخت عزیزم برسم.لباسامو پوشیدم و به اتاقم برگشتم.
به محض باز کردن در با لوهان مواجه شدم که روی مبلم نشسته بود.
بی توجه به طرف تختم رفتم پشت به مبل دراز کشیدم،در واقع پشت به لوهان!
میدونم حرکاتم تا حدودی بچگانس ولی این رفتار یجور نشونه ی قهر بودن کلاسیکه…(!)
کمی که گذشت سکوت بینمون توسط لوهان شکسته شدsad(متاسفم))
قصد نداشتم چیزی بپرسم یا حرفی بزنم پس با سکوتم نشون دادم که منتظرم ادامه ی حرفاشم.
sad(خودت میدونی من راحت نمیتونم به کسی اعتماد کنم،در واقع این مشکل منه نه تو و بجای اینکه ازت تشکر کنم اونطوری برخورد کردم پس منو ببخش…
راستش وقتی بچه بودم به این فکر میکردم که این اتفاق یه مشکل معمولی نیست و راستش هنوزم فکر نمیکنم اینطور باشه،فقط…من نمیفهمم …هیچ توضیح منطقی و حتی غیر منطقی واسه این اتفاق وجود نداره…))
sad(چرا، داره.))
با جوابم صداشو پایین تر آورد و مثل یه زمزمه پرسیدsad(اون چیه؟))
به سمتش برگشتم و بهش زل زدم.
sad(تو طلسم شدی))
مدتی به هم خیره شدیم ،هر لحظه منتظر بود لبخندی یا علامتی دال بر مسخره و شوخی تو چهرم پیدا کنه ولی من جدی بودم.
sad(تو چی میدونی؟؟))
sad(عصر موقع غروب خورشید بی اختیار خوابت میبره،وقتی از خواب بیدار میشی دو تا زخم عمیق رو طرف چپ و راست بدنت پیدا میشه که بیشتر شبیهه رد چاقو هست.این اتفاق به اندازه ی تمام روزهای عمرت رو بدنت تکرار شده ،از سر تا پا.پس این اتفاق نه میتونه کار خودت باشه نه اطرافیانت ،این دقت عمل فقط تو جادو ممکنه لوهان،فقط تو جادو))
حرفم که تموم شد تلو تلو خوران پیشم اومد و لبه ی تختم نشست.
sad(پس چاره ی این مشکلو هم میدونی))
sad(بهت دادمش))
sad(سهون باید یه راهی باشه یه درمانی یه ضد طلسمی چه بدونم…))
sad(هیچ راهی نیست لوهان.))
sad(از کجا انقدر مطمئنی؟))
sad(چون خودمم تو وضعیت توام))
ناباورانه بهم زل زد و زمزمه کردsad(چی؟))
به حالت نشسته در اومدم و به پشتی تخت تکیه دادم.دستمو کنارم به تشک زدم و گفتمsad(بیا اینجا))
نزدیکم شد و من بلیزمو کشیدم بالا،چراغ آباژورو روشن کردم و اجازه دادم زخممو ببینه. تماس انگشتهای سردش با پوستم به بدنم لرزه انداخت ،نمیدونم با چه منطقی داشتم رازمو بهش میگفتم و اجازه میدادم زخممو ببینه ولی ته دلم آرامش خاصی داشتم ؛میدونستم الان دیگه کاملا باورم داره.
حرکت نوک انگشتاش روی پوست سینم باعث شد هرچه سریعتر حواسمو جمع کنم.بقدری آروم زخم روی سینمو نوازش میکرد که انگار اگه کمی نوک انگشتاشو فشار بده ممکنه دوباره زخمی بشم…
و باید اعتراف کنم لمسش هیجان زده م میکرد،بطوری که خیلی واضح تپش قلبمو حس میکردم،تمومش کن…
دستمو روی دستش گذاشتم تا برش دارم که لمس نقره ی روی انگشتش منصرفم کرد.اون انگشترو دستش کرده بود و خدای من چرا اینقدر احساس خوشحالی میکنم؟!
sad(بیا بخوابیم.))
دستشو از زیر دستم در آورد و طرف دیگه ی تخت زیر پتو خزید.
فکر کنم دیگه نتونم بدون تو روی این تخت بخوابم لوهان.
◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️
#
دستمو لای موهای نرمش فرو بردم و در حالی که نوازشش میکردم از هوای سرد ولی دلچسب ساحل لذت میبردم و جرعه جرعه از محتوای فنجون قهوم کم میکردم.
طبق قرارمون به یه دکه ی کیک ماهی فروشی رفتیم و خودمونو سیر کردیم بعدش به ساحل اومدیم .کمی قدم زدیم و قهوه خریدیم و بعدش زیر اندازی که همیشه پشت ماشین داشتمو روی شن ها پهن کردیم تا کمی استراحت کنیم.جونمیون روی پاهام دراز کشیده بود و هر دو مون از بابت نتایج خرسند بودیم،هرچند اون میتونست بهترین باشه ولی الان که دارم بهش فکر میکنم خوشحالم که اول نشد؛ اینطوری وقتی وارد دانشکده میشد همه به اسم میشناختنش،یه عده حسودیشو میکردن و یه عده سعی میکردن آویزونش بشن و مسلما من تحمل این شرایطو به هیچ عنوان نداشتم.
sad(چه حسی داری؟)) مدت زیادی ساکت مونده بود و حس کردم دلم برای صداش تنگ شده.
جونمیونsad(دوم بودن ،حس عجیبیه.اگه کمی بیشتر تلاش میکردی اول میشدی در حالی که اگه تلاشت فقط کمی کمتر میشد ممکن بود سوم بشی.یه حسی مثل برزخ و دوراهی بهم دست میده.نمیدونم از سوم نشدنم خوشحال باشم یا از اول نشدنم ناراحت؟!))
sad(حس میکنم تاثیرات منه که جدیدا فیلسوفانه حرف میزنی))
خندید و به سمتم برگشت،حالا میتونستم چهره ی درخشانشو ببینم.
sad(احساس خوشبختی میکنم.))
sad(از اینکه میتونی فیلسوفانه حرف بزنی؟!))
sad(از اینکه تورو دارم.))
: ((فکر کنم دارم خجالت میکشم یک مقدار…))
خندید و از روی پام بلند شد.پشت به دریا دقیقا کنارم نشست و گفت: ((ایندفعه نمیخوام اجازه بگیرم.))
لبخند زدم و سرمو نزدیکتر بردم sad( بهرحال من اجازه میدم.))
بو*ه صرفا یه حرکت رمانتیک نیست.حس آرامشی که اون لحظه بهت دست میده چیزی فراتر از رمانتیزمه یه حسی مثل عروج… و البته فقط زمانی میشه حسش کرد که عاشق باشی وگرنه حرکت دو جفت لب روی هم چقدر میتونه معنی دار باشه؟!
بی استعداد و ناشیانه همدیگه رو میبوسیدیم شاید مقداری هم استرس و نگرانی بخاطر راضی شدن یا نشدن طرف مقابلمون داشتیم ولی می ارزید.حسی که بهمون ثابت میکرد مورد عشق و محبت همدیگه قرار گرفتیم.
با جدا شدن لبهامون پیشونی هامون به همدیگه تکیه دادند.
جونمیون زمزمه کرد: ((متاسفم که زحماتتو به باد دادم.))
: ((ممنونم که سربلندم کردی.))
: ((متاسفم که دیر شناختمت.))
: ((خوشحالم که باهم روبرو شدیم.))
: ((ممنونم که اینقدر خوبی.))
: (( متاسفم که هنوز نتونستم عاشقت کنم)) با این حرفم بوسه های پروانه واری روی لبم فرود اومد و باعث شد تاسفمو فراموش کنم، چون میدونستم.
اون خیلی وقته که عاشقمه…

◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️
نمیدونم چی باعث میشه هر دفعه که تصمیم به خوابیدن میگیریم سرمو روی قلب لوهان پیدا میکنم.
دونگهه همیشه میگفت اگه زیاد به صدای قلب کسی گوش کنی روحت با اون صدا خو میگیره و میشه درمان تموم دردهات. فکر کنم برای همینه که هر شب با وجود تو آرامش میگیرم لوهان.

: (( چرا این گردنبد و دستبند با طرح زنونه ساخته شدن؟؟)) لوهان سوالی که میدونستم بالاخره میپرسه رو به زبون آورد.
: ((شاید چون یه زن اونارو ساخته.))
: ((اونو میشناسی؟!))
: ((کدوم بچه ای مادرشو نمیشناسه؟؟))
: (( اوه…میشه در موردش بپرسم؟البته اگه اذیتت نمیکنه.))
: ((مشکلی نیست))
: ((مامانت از…این موضوع خبر داشت؟))
sad(فکر کنم آره))
sad(یعنی مامانت میدونست مشکلت با این گردنبد حل میشه؟؟))
: ((نمیدونم.چیز زیادی یادم نیست… من یه بخش از حافظمو ندارم.))
: ((چرا ؟!))
: ((خب راستش مامانمو تو یه تصادف از دست دادم.که البته خود تصادف هم یادم نمیاد ولی بابا میگفت وقتی تو دفترش بوده بهش زنگ زدن و خبر دادن مامان وقتی منو از مدرسه برمیگردونده تصادف کرده .من زخمی نشدم ولی مامان دووم نیورده بود.))
: (( من واقعا متاسفم که با یادآوریش ناراحتت کردم سهونا.))
: (( دیگه مثل قبل اذیتم نمیکنه ناراحت نباش.الان مثل یه زخم کهنس که خونش بند اومده.فقط اثر باقی موندش قلب آدمو به درد میاره.))
sad(پس برای همینه از مکان بسته و تاریک میترسی؟))
: ((تو از کجا میدونی؟))
: ((دفعه ی اولی که رفتیم بیرون متوجهش شدم.))
: ((من اونموقع فکر میکردم تو بهم اهمیت نمیدی .))
: ((البته که اهمیت میدادم.تو تنها کسی بودی که با وجود اینکه پسش زدم هنوزم کنارم مونده.))
: (( پس خوشحالم که سماجت کردم.)) دستشو لای موهام حس میکردم که خیلی آروم نوازشم میکنه.
sad(منم خوشحالم سهونا…منم.))

Print Friendly

55 Responses

 1. I¡¦ve been exploring for a bit for any high-quality articles or blog posts on this sort of house . Exploring in Yahoo I ultimately stumbled upon this web site. Studying this info So i am happy to exhibit that I have a very good uncanny feeling I found out exactly what I needed. I so much for sure will make certain to don¡¦t forget this web site and provides it a look regularly.

 2. هونهان..سولی…عالییی.قافیه رو.قبلا گفته بودم شخصیت سهون خیلی خیلی بهش میاد الان درمورد لی ام همین نظرو دارم خیلیییی بهش یاد اینجوری باشه.من یه دلهره هایی دارم.مثل آرامشه قبل طوفان میمونه این قسمتا واسم.ممنون.خسته نباشی.ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif

 3. اووو ددی …
  هائه فیشی منو از دسترس شین خارج کن … حس میکنم میخواد بزنه شتکش کنه ?
  طلسم… به نظرم که سهون و لوهان از بدو تولد بهم گره خوردن که جفتشون طلسم شدن… عجیبه…
  جوونااا ??
  سولی نفس زندگی عشق دنیای من ??
  سولی عیز ریل ✌?
  ای لاو یو ددی ?

 4. اوه مااااای گااااادohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif<img class='wpml_ico' alt='ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/w بلاخرررره.راز سهون و لوهان مشخص شد.البته یکی از رازای سهونohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif
  عالی بووووود.ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif
  سولی هم معرکه بوووود.ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif
  خیلی خوووووب بود.وای دم هنری گررررم.فرشته ی نجات سولی شدohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif
  هونهان هم خییییلی خوب بود.آخی،بلاخره لوهان میتونه راحت تر بخوابه.ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif
  فایتینگohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 5. منم خوشحالم خوندن این داستانو شروع کردم! پس اگه دونگهه با جونمیون ارتباط داشته امیدوارم کارایی که اون میکنه باهاش مرتبط نباشه! عشق بین اون دوتا تازه داره شکل میگیره و به شکل کاملا شگفت انگیزی زیباست! اجی فک کنم من خواننده تموم فیک هات بشم چون حرفایی که ییشینگ میزنه رو با تموم قلبم میپرستم!

 6. راستیییییی یادم رفت بگم……
  پوسترت عالیه ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif
  محشره ……ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif
  حرف نداره ….ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif
  دست یکی یدونمون درد نکنه *-* ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif
  خسته نباشین هردوتا….*-*
  بعد یه چیز دیگ… چیز پیچ شدم من…-_-
  کی اینارو طلسم کرده… حتما ب اون خاله جادو گره سهون ربط دارهohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif
  در کل خیلی کنجکاوم…ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif
  دوباره میگم کارت عالیییییییهohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif

 7. وااااااایییییییی بالاخره بوسیدشششششششohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif
  واییییییی باورم نیمشه…
  عررررررررر…….
  یکی بیاد منو جمع کنه……ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif
  خیلی خوشحالم…….
  سهونم بالاخره دهن وا کرد …..
  داشتم دیگ میترکیدم……ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif1
  بالاخره حرف زد پسره عنتر-_-
  دلم واس لوهان سوخت یه لحظه….. پسره مظلونه منohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  ولی واقعا شوکم کرد ک سهونم همون طلسمو داشته ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif
  واقعا غیر قابل پیش بینی بود …. اینکه سهونم دچار همون طلسم بوده…
  همینطور جالب…
  البته اون قسمت ک رفت دیدن خالش یجورایی میدونی …خالش شبیه جادوگرا بود :/
  بدبخت سهونم این همه مدت اون جایه زخمارو داشت….
  ولی عجیبه اونکه قبلا اینجوری بود چرا اولین بار ک لوهانو تو اون وضعیت دید اونقد تعجب کرد….
  البته حقم داشت.. شاید انتظار نداشت یکی دیگم مث اون دچار همچین طلسمی شده باشع….
  در کل عالی بود دنبتایه من *-*
  بدون شک فیک تو،تو سایت تکه .. هیچکی ب پاش نمیرسه ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif
  منتظره قسمتایه بعد ب همراه سوپرایزات هستم *-*
  ماچچچچچچچچچچ عشقم *-*ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif

 8. سلام به دنیای عزیز و دوست داشتنی برف آذر…چطور مطورایی؟ ممنون برای این قسمت نیز خوب بریم سراغ این قسمت :
  تیکه ی اولش که بحث بین لوهان و سهن بود رو خیلی خوب تونسته بودی حس و حال لوهان رو برسونی…عصبانیتش از سهون طبیعی بود…اینقدر این سالها از بقیه بی اعتباری دیده که طبیعیه حس کنی بیخود به سهون اعتماد کرده
  بعد سهون هم خوب گاها آب زیرکاه تشریف داره ، قشنگ نقش یکیو که ناراحت شده و عصبانیه بازی کرد
  تیکه ای که لوهان اومد از سهون عذرخواهی کرد چقدر مظلوم شده بود و من چقدر لوهان این فیک رو دوست(لازم به گفتن نبود البت ولی خو میگم smile))) )
  تیکه ای که زخم سهون رو لمس کرد نوشته بودی طوری با انگشت می‌کِشید روی زخم که انگار محکم تر بکِشه دوباره زخم می‌شه یه طورایی این حس رو بهم داد که لوهان با هر لمس روی اون زخم تمام درد و ناراحتی سهون وقتی که خودشو زخمی می‌دیده حس کرد…ینی یه طورایی همزاد پنداری کرد با سهون
  تیکه ای که در مورد اول و دوم و سومی گفت جونمیون جالب بود…در عین اینکه یه جملات ساده بود ولی معنا و مفهومش خیلی زیاد بود و همین یه تضاد جالبی ایجاد کرده بود
  آخرش که لی خودشو یه طورایی لوس کرد و بعدش سوهو دوباره بوسیدش تا بفهمه که دوستش داره جالب بود بسیار زیاد و احساسی هم بود کلا این تیکه های حرفیدنشون و اینا
  آخرش چقدر ناز که لوهان موهای سهون رو نوازش کرد و اونم ازش تشکر کرد…من هلاکه این احساسات زیرپوستی و در خفا هستم بین این دو نفر و چقدر خوبه که اول دارن اعتماد میکنن بهم و فرتی عاشق هم نشدن هنوز
  ممنون گلم وای چقده ور زدم ها

 9. دنیا چرا انقدر خوب مینویسی آخه …. له شدم از بار احساسیش ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

  چقدر مکالمات بین ییشینگ و جونمیون خوبه …. دلم میواد هر دوشونو انقدر که نمکن و گوگولین محکم فشارشون بدم ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif

  اووووووووووه پس سهونم مثل لوهان زخمی میشد … چه هونهانش دوست داشتنی بود …. خیلی دوستشون دارم … متفاوتن …. ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif

  اما مادره سهون از کجا میدونست که هم گردنبند درست کرد و هم انگشتر و اینکه چرا لوهان باید طلسم میشد … من مطمئنم یه دلیلی داره ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  مررررررررررررررسی مای هانی …. خیلی خوجل بود …. خسته نباشی ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

  • بعد یه چیزی این جمه های رویه پوستر ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif

   اما یه طلسم قدیمی وجود داره به اسم عشق !

   چه جالب بود …. درگیر شدم با اون سه تا طلسم ( چشم ها . طرز فکر . قلب ) ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif

   بازم مرررررررسی عقشم ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 10. اخیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  منونohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 11. خیلی از هونهان این فیک خوم میاد ککک
  کمتر فیکی میشهک من هونهانشو دوس داشته بام چون هونهان لاور نیستم ککک
  چابنک شیپر صد اتیشه ام
  طلسم؟طلسمی ک با گردنبد یا انگشتر حل میشه
  من فکر نمیکردم سهون ممکنه مشکل لوهان رو داشته باشه

 12. حس بدی نسبت به خوب شدن رابطه ی لوهان وسهون دارم!امیدوارم اشتباه باشه!ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  سولی هم که معرکه است!ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif
  اونی داستانت خیلی جذابه من تازه به خواننده هات اضاف شدم والان دقیقا نزدیک یه هفته اس که تو جو داستانم وبه هیچ وجه بیرون نمیام!بازم مرررررررررررسیohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif

 13. خیلی دلم می خواد بدونم چطوری و کی اینا رو طلسم کرده اصلا برای چی این خاله و پسر خاله و حالام مادرش کلا مشکوک میزنند طفلی لوهان شانس اورد سهون دید ولی دلم می خواد بدونم برای چی طلسمش کردن چرا فقط اون
  مرسی عالی بود خیلی دوسش دارم بازم ممنون ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 14. واااای چقدر خوبن اینا…سهون و لوهان…خیلی گوگولین…می خوام لپاشون و بکشم…ینی سهونم دقیقا مثل لوهان بوده یا منظورش اینه که طلسم شده?!
  خدا رو شکر جونمیون هم قبول شد…لی حسود خیلی با نمکهsmile..
  من انقدر فیکتون و دوست دارم…از ترس اینکه تموم شه هر پاراگراف و چند بار می خونم.
  خیلی خوب بود این قسمت..مثل همه قسمتاااا..
  فقط ای کاش از زبون لوهان هم داشتیم..خیلی دلم می خواد توی دل اونم ببینم چه خبره البته تا حدی معلومه ولی خب ذوق دارم با جزئیات بیشتر بدونم(فقط هم ذوقه ها فک نکنی یه موقع دارم از فوضولی میمیرمsmile)))))
  خیلی منتظر ادامه می مونم
  خسته نباشی نویسنده عزیز

 15. سلام خانوم نویسنده خوبی؟
  وایییییییی بالاخره بالاخره بالاخره جریان زخمی شدن لوهان کمی مشخص شد
  وقتی گفتی از تماس دست لوهان با قفسه سینه ش سهون هیجان زده شد توقع داشتم که تح. یک بشه ولی خو نشد ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  وای وقتی لوهان ازش تشکر کرد ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif
  این سوهو و لی احیانا فیلم خارجی هم ندیدن که یاد بگیرن همو بب. سن ؟
  دلم می خواست وقتی سهون لباس تنش نبود لوهان دست میکشید رو بدنش مامان باباش میومدن تو اتاق یهو بعد با این صحنه مواجه می شدن …ینی عالی میشدهاohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif
  تشکر خانوم نویسنده بسی سرحال شدم با این قسمت
  فقط کاش زودتر هونهان تشکیل بشه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *