Fanfiction Glamor ep35

سلاااام عزیزانم بفرمایید ادامه که امروز قراره بدجوری شوکه بشین…

هیچ حرفی نمیزنم فقط بعد از خوندن این قسمت حتما کامنت بذارین.و به پست بعدی که قراره پنج دقیقه دیگه آپ کنم سربزنید…

.

.

قسمت 35 (رنگ جدید)

.

یه تاریکی سرد و مبهم وجود داشت.

با خنده ها و نگاه های تو روشن تر شد.مه غلیظش با صدای دلنشینت و سردی باقی مونده هم با گرمای دستها و آغوشت از بین رفت…

ولی الان همه چیز به طرز اذیت کننده ای عریان و مشخص بود. من بودم،تو بودی و عذاب وجدان مرگبارم…

به عنوان آدمی که گذشته ای نداره بزرگترین آرزوم فقط یکبار برگشتن به عقب و جبران اشتباهاتم بود.ولی اگه این اشتباهو نمیکردم تو هنوزم با من بودی؟؟

چشمهامو خیلی محکم بسته بودم.انگار که هرچقدر پلکهام بیشتر به هم فشرده بشن از نفوذ اتفاقات بد بیشتر جلوگیری میکنن.

ولی این چشم باید باز میشد.این روز باید سپری میشد و اگر هنوز هم زنده بودم من باید برای تو بهترین زندگی رو میساختم لوهان…

اگه هنوز هم زنده بودم میخوام قلبتو میون گلبرگهای احساسم ترمیم بدم؛

چون اون قلب برام ارزشمندترین موجودی دنیاست..

قلبی که ده سال تمام هنوز هم برای من میتپید،به امید من زندگی میکرد و بخاطر عشقش تموم گناه های منو نادیده میگرفت.

 و حالا که فکر میکنم؛من باید زنده بمونم…

من باید زنده بمونم و جبران کنم.

حالا که هنوز هم قبولم داری،دوستم داری و بهم اعتماد داری،من باید زنده باشم و جواب اعتمادتو بدم.

با شجاعت نشات گرفته از افکارم،چشمهایی که از ترس بسته بودم رو باز کردم. نوک انگشتام هنوزم نبض لوهانو حس میکرد؛به سمتش برگشتم.اونم مثل من چشمهاشو بسته بود و محکم دستمو بین دستاش فشار میداد.

نفس راحتی کشیدم و بوسه ی کوچیکی روی لبش گذاشتم.

چشمهاش رو باز کرد و نفس حبس شدشو بیرون داد.

sad(خب الان چی میشه؟))

sad(نمیدونم…خودمم نمیدونم..))

و وقتی به سمت کتاب برگشتم؛ نوشته های روش کاملا از بین رفته بود…

یه صفحه ی سیاه خالی روبرومون باز مونده بود.

فکر کردم شاید صفحه تکون خورده پس شروع کردم به ورق زدن کتاب ولی هیچ صفحه ای نوشته نشده بود…!

مثل اینکه از اول فقط یه دفتر سیاه بوده باشه!!

به سمت لوهان برگشتم و اونم متعجب بهم نگاه کرد.

sad(من کور شدم یا توام نوشته ای روی صفحات کتاب نمیبینی ؟؟))

sad(یا چشمهات سالمه یا دوتامونم کور شدیم!!))

سریع به سمت کوله پشتیم خیز برداشتم و به دونگهه زنگ زدم.

sad(هیونگ..))

sad(سهون داشتم دیگه نگرانت میشدم بهم بگو چیشد بالاخره چیکارش کردی؟؟))

sad(طلسمو کامل خوندم و به فاصله ی چند دقیقه وقتی چشمهامونو باز کردیم دوتامونم نوشته ای روی صفحه ندیدیم.تو هیچکدوم از صفحات هیچ نوشته ای باقی نمونده،لطفا بگو که دیوونه نشدیم…))

صدای دونگهه که داشت در مورد جزئیات بیشتر سوال میپرسید قطع شد و بجاش صدای جیون به گوشم رسید.

sad(احمق ،بیت آخر چی بود؟))

sad(و پیمانم هیچگاه شکسته نمیشود

مگر به هنگام اسارت دوباره ی ما…))

و صدای خنده هاش بعد از شنیدن جوابم توی گوشم پیچید.خنده ها کم کم داشتن اعصاب خورد کن میشدند و من هر لحظه عصبی تر از قبل…

ولی زبونم هم از هرگونه اعتراض قاصر بود چون هنوز هم از اون دختر تا حدودی خوف میکنم.

دونگهه گوشیو گرفت و بهم گفت باید در مورد این وضعیت مشورت کنه.

صدای بوق های ممتد بهم ثابت کرد هنوزم قرار نیست از این استرس و اذیت خلاص بشیم.

به سمت لوهان برگشتم که با چشمهای کنجکاو نگاهم میکرد.

سریع بغلش کردم و اجازه دادم سرم روی شونش استراحت کنه و اعصابم با عطر تنش آروم بگیره.

و من چه انسان خوشبختی بودم که کسی مثل لوهان رو داشتم؛کسی که آغوششو ازم دریغ نمیکنه و همیشه اجازه میده به گرمای اعتمادش پناه ببرم.

حالا بهتر درک میکنم که چرا طلسمش کردم؛

چون وابسته نشدن به این آرامش ممکن نیست…   

sad(سهونا…))

sad(نمیدونم وقتی این تلفن دوباره زنگ بخوره قراره چه خبری بهمون بدن…ولی بیا امروز رو زندگی کنیم،مثل اینکه روز آخرمون باشه…بیا تموم حرفامونو به هم بزنیم…کارهایی که همیشه تصورشو داشتیم انجام بدیم…

بیا قبل از اینکه اتفاق بدی بیوفته خوشحال باشیم…باهم.))

sad(باشه،همین کار رو انجام میدیم…)) و انگشتهای با ملاحظش پوسته ی مغز به هم ریختمو نوازش کرد.

◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️

و زندگی همین یک لحظه ی ارزشمندیه که انگشتهامون به هم گره خورده.

زندگی همین عاشقانه ی دردناکیه که با لبخند تو رنگ امید میگیره.

زندگی من تو همین یه نگاه خلاصه میشه؛همین نگاهی که سالها چشم به راه منِ حقیر بوده….

نمیدونم با چه منطقی به حرفت گوش دادم و تلفنمو تو خونه جا گذاشتم،بدون در نظر گرفتن خطر…

هرچند منو تو خیلی وقته که آب از سرمون گذشته ؛مگه نه؟

حالا تنها خواسته ای که دارم ادامه دادن به قدم زدن با تو و حس کردن گرمای دستت بین دستهامه…

این تویی که بی محابا خودتو به دست من سپردی ؛با بدنی سراسر پوشیده از آثار حماقت من و این منم که بی تردید به هوای عشقت نفس میکشم و با جسارتی که اعتماد تو بهم میده قدم برمیدارم.

sad(هنوز هم نمیفهمم چرا تمام این مدتو به روم نیاوردی که منو میشناسی…))

sad(چون نمیشناختمت…))

sad(چی؟؟!))

sad(من دروغی نگفتم،اون زمانی که ازم در مورد دوست صمیمی پرسیدی من واقعا نمیدونستم تو همون هونی خودمی…))

انگشتشو به سمت چونم دراز کرد و در حالی که روی خط فکم مسیر مشخصی رو طی میکرد زمزمه کرد

sad(تو خیلی عوض شدی…

خیلی زیبا،خیلی قوی و هنوز هم میتونی خوشحالم کنی…))

دستمو از پشتی نیمکت برداشتم و سرمو روی شونش گذاشتم.

sad(برام تعریف کن…))

sad(وقتی بچگیامو بهم یادآوری کردی تنها عکسی که از اون موقع نگهداشته بودم رو بعد از مدت ها دوباره نگاه کردم و به طرز عجیبی چشمهاتون شبیهه هم دیگه بود و بنظرم آشنا جلوه میکرد.آلبومتو از اتاق ییشینگ برداشتم و وقتی عکس بچگیاتو دیدم متوجه شدم تو همون هونی خودمی…

دنبال یه فرصت بودم،یه موقعیت مناسب تا دوباره باهات حرف بزنم یا در طول زمان به روت بیارم که همه چیزو در موردت میدونم…ولی اون موقعیت جور نشد…دقیقا از اون روز دیگه پیشم نخوابیدی دیگه تو خونه پیدات نشد و بهم اجازه ندادی باهات حرف بزنم…و بعدش هم با اون سخنرانی محشر(!) پسم زدی…

برام مهم نبود قول و قرارامون یادته یا نه…

مهم نبود اگه فراموش میکردی قبلا چقدر به همدیگه وابسته بودیم ولی تو امروزِ منو نخواستی…تو باید الان عاشق من میشدی..عاشق لوهانی که رفتارش با همه جز تو متفاوته،برات ارزش قائله و اجازه داده وارد حریمش بشی…

تو لوهان جدید رو نخواستی و لوهان قدیمی هم که کلا تو خاطرت نبود پس چه معنی داشت مثل دخترهای دبیرستانی آویزونت بشم تا دوباره قبولم کنی؟؟!

یه حقیقت محض وجود داشت و اونم این بود که اگه واقعا برات ارزشمند بودم تو بالاخره میومدی…

فقط این وسط من کمی اذیت میشدم،تحملمو از دست میدادم و دلم برات تنگ میشد… و امروز بیشتر از هر روزی احساس بدبختی میکردم، با دیدن انگشتر لحظه به لحظه بیشتر به یادت میوفتادم. پس درش آوردم؛ نه بخاطر اینکه بخوام خاطراتتو دور بندازم،بخاطر اینکه تو بهم قول داده بودی نمیذاری دیگه آسیب ببینم،باید میومدی و اومدی…))

هوای سرد ساحل در قیاس با لحن سرد لوهان در نظرم هیچ جلوه میکرد.

sad(من لایق اینهمه انتظار نبودم لوهان ولی تو نباید اون انگشترو در میا…))

sad(ازم ناراحت نشو ولی وقتی میگم ده سال دوری به این معنی نیست که روز و شب از دوری تو گریه میکردم…ولی تو اعماق قلبم ؛موقعی که تموم امیدمو برای زندگی از دست میدادم به قولت فکر میکردم…

تو بهم گفته بودی شاید چندین سال طول بکشه ولی یه طلسمی پیدا میکنی که بتونیم دوباره پیش هم برگردیم…اون چندین سال میتونست یه سال ،ده سال ،سی سال و حتی صد سال باشه…

ولی من بهت قول داده بودم که فراموشت نکنم .

روز آخری که همدیگه رو بغل کردیم تو ازم قول گرفتی وقتی دوباره همو دیدیم محکم بغلت کنم؛جوری که انگار همین دیروز همدیگه رو دیدیم و بازی کردیم،جوری که انگار هیچوقت جدا نشدیم…))

سرشو روی سرم تکیه داد و دستامونو جلوی چشمم گرفت

sad(و حالا من اینجام؛تو جایی که همیشه بهش تعلق داشتم …))

سرمو از روی شونش برداشتم و به سمتش برگشتم

sad(چرا مجازاتم نمیکنی لوهان؟؟چرا سرم داد نمیزنی و زیر کتک له و لوردم نمیکنی ؟؟چرا با تموم اوضاع هنوزم اینقدر قشنگ حرف میزنی؟؟!!))

همزمان با اتمام حرفم دستشو پس کشید و گفتsad(وقتی داشتم زخم میخوردم و عذاب میکشیدم تو کجا بودی؟میدونی؛حماقت تو باعث تباهی عمرم شده پس خفه شو و به خودت جرئت نده حتی یک کلمه از دوست داشتنم به زبون بیاری…))

متعجب از تغییر حالت ناگهانیش چشمهام از شدت عذاب شنیدن حقیقت پر شدند.

حق کاملا با اون بود…تمام این مدت باید همین واکنشو نشون میداد ،من لایق نوازش هاش نبودم…همچنین لایق ملاحظه و درکش…

نگاهمو از چهره ی عصبانیش گرفتم و سرمو پایین انداختم.از خودم متنفر بودم که بجای جبران فقط میتونستم گریه کنم…

و این دوباره دست لوهان بود که چونمو آورد بالا و درحالی که رد اشکمو با نوک انگشتای یخ زدش پاک میکرد گفت

sad(ولی با تمام این اتفاقات بازم تنها کسی که قلبم پیشش آروم میگیره تویی.تنها کسی که میتونه روحمو لمس کنه تویی.پس دیگه بیشتر از این معتل نکن و منو ببوس.))

قرارمون این بود که  امروز رو مثل روز آخرمون زندگی کنیم مگه نه؟

پس قطعا باید لوهانو میبوسیدم،باید طعم این حسومیچشیدم…

چون اون با تمام روح و تنش متعلق به من بود و من به قدری که بعد از تمام این اتفاقات روی لوهان ادعای مالکیت کنم خودخواه و عوضی بودم…

◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️ 

تمام مسیر با بوسه های ریزی که هر لحظه روی گونش میکاشتم سپری شد.توی تاکسی دست در دست هم و چونم تکیه داده به شونش؛هر نقطه از گوش و گونشو با بوسه هام گرم میکردم…

خسته بودم،نه بخاطر اینکه بعد رستوران رفتیم دوچرخه سواری و بعدش تا دیروقت کنار ساحل قدم زدیم و بعدش روی نیمکت نشستیم و ساعتها صحبت کردیم و…

اولین بوسمون تو بدترین موقعیت و زمان ممکن تحقق پیدا کرد.

ولی به هیچ عنوان ناراحت نیستم؛چون حالا که فکر میکنم هیچکدوم از کارهای ما به موقع نبوده…

ما آدمای موقعیت های اشتباهیم عزیزم…

تحمل این حجم از حقیقت در طول این مدت زمانی کم ،شونه هامو خم کرده بود.

با اینکه میدونستم شاید از این به بعد تمام عمرم با دیدن زخم های لوهان آرزوی مرگ کنم ولی من باید میموندم…

چون اون اینو میخواست…

و من دیگه هیچوقت قدرت اینو نداشتم که به خواسته هاش جواب منفی بدم…

از تاکسی پیاده و وارد مجتمع شدیم.جلوی در خونه دستای همو گرفتیم.چون با وجود اینکه همه چیز خوب و خوش بنظر میرسید ولی ما هنوزم پشت اون در بسته  یه مشکل حل نشده ی خیلی بزرگ داشتیم…

sad(حاضری؟))

و با گرفتن تایید من در خونه رو باز کرد.

نگران به سمت اتاق لوهان رفتیم؛و اول از همه با یه جعبه ی نسبتا بزرگ روی تختش مواجه شدیم!!

sad(اون چیه؟؟!))

sad(چه بدونم!!یعنی بعد ما کسی اومده؟))
به جعبه نزدیک شدیم ومن کاغذی که روش گذاشته شده بود رو سریع برداشتم. دیدن دستخط روی کاغذ تا شده باعث شد بتونم نفس راحتی بکشم.

sad(سهون و لوهان عزیزم؛

خیالتون راحت حالا دوتاتونم آدمای عادی با یه گذشته ی مزخرف سحرآمیزین!میدونم خیلی شوکه کننده و عجیبه ولی شما بهش اهمیت ندین .گذشته رو فراموش کنین و فرداتونو بسازین.

گویا آخرین ذره ی قدرتهاتو صرف باز کردن دوباره ی کتاب کردی سهونا و چون الان قدرتی نداری کتاب به روت بسته شده.

 بخاطر توضیحی که مادرم تو بیمارستان بهت داد تا حدودی توبیخمون کردن و ممکنه یه مدت این دوروبر نباشیم…

این جعبه تموم وسایلیه که بعد پاک کردن حافظت از زندگیت حذفش کردیم.مارو ببخش ولی چاره ی دیگه ای نداشتیم…طلسمتون با بخشش لوهان و دوباره عاشق شدنتون شکسته شده.ظاهرا باید کلی منت میکشیدی و لوهانو عاشق خودت میکردی تا طلسم بشکنه ولی مشخصه که شما خیلی وقته درگیر اسارت همدیگه شدین…از این بابت برای دوتاتونم خوشحالم.

فقط جای زخم های لوهان…بابت اونها واقعا متاسفم ،کاریشون نمیشه کرد.چون زخم عادی نیست ،مسلما درمان عادی و جراحی پلاستیک نمیتونه حلش کنه…ولی اگه زنده موندم قول میدم یه راهی براش پیدا کنم…

سهونا از طرف ما بخاطر همه چیز از لوهان عذر خواهی کن.میدونم که اون وضعیت مارو درک میکنه چون خودشم یک عمر کتک حماقت بقیه رو خورده…

از توام معذرت میخوام،بخاطر تموم این بلاهایی که به سر خودتو زندگیت آوردیم…تو لایق زندگی بهتری هستی ،و امیدوارم بتونی بسازیش.

مواظب خوتون باشین پسرا،دلم برات تنگ میشه کوچولو…))

◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️◽️

بعد از چندین ساعت تازه تونستم تا حدودی از شوک عصبی بیام بیرون .لوهان منو رو پاش خوابونده بود و موهامو نوازش میکرد.اصولا باید خوشحالی میکردم و شکر گزار میبودم ؛همه چیز تموم شده بود. به همین سادگی و سرعت!

و من نمیتونستم خودمو با این سرعت وفق بدم چون دوتا زخم بزرگ روی قلبم داشتم که روحمو سنگین تر از همیشه کرده بود و فکر کنم قرار بود تا آخر عمرم با همین زخم و سنگینی سر کنم…

sad(دونگهه دوباره رفت…

دوباره همه چیو درست کرد و رفت و من حتی نتونستم رفتنشو ببینم…

نمیدونم دوباره کی برمیگرده،کی میتونه از شر اونا خلاص بشه ولی من امید دارم به دوباره دیدنش؛چون اون یه جادوگره و بالاخره یه راهی برای زنده موندن پیدا میکنه مگه نه؟؟

اون باید بیاد و حاصل زحماتشو ببینه؛باید باشه و ببینه که می ارزید به اینهمه اذیت چون من سالمم،من خوشحالم و فقط دلتنگشم،همین…))

sad(بیا بخوابیم هونی…امروز فقط گریه کردی،استرس کشیدی و عصبی شدی…))

پتو رو،روی هر دومون کشید و سرمو دقیقا همونجایی گذاشت که متعلق به خودم بود.دستشو روی چشمهام کشید و به خوابیدن تشویقم کرد.

در حالی که دستش صورتمو نوازش  میکرد چندین دقیقه همه چیزو دور انداختم و فقط به لوهان فکر کردم.به همین لحظه ای که تو آغوشش بودم و دوستش داشتم. به همین لحظه ای که بنظر میرسید خدا منو بیشتر از اون حدی که بخواد کاملا مجازاتم کنه دوست داره.به همین لحظه ای که مطمئن بودم روح مامان با آرامش بهم لبخند میزنه و از دیدن اینکه ثمره ی زندگیش خوشبخته توی بهشت آروم میگیره.

با این افکار ناخودآگاه لبخند گسترده ای روی لبم به وجود اومد و دست لوهان که صورتمو نوازش میکرد متوجه این تغییر عظیم تو حالت چهره م شد.

 پس سرمو به طرف خودش گرفت و متعجب نگاهم کرد.

sad(چی شده؟))

sad(نترس دیوونه نشدم…

فقط داشتم به فرداهای امروز فکر میکردم؛

روزایی که موقع غروب طبق عادت روی تخت دراز میکشیم ولی بجای استرس زخمی شدن،باهم آهنگ گوش میدیم و فیلم نگاه میکنیم…

میریم دوچرخه سواری و باهم مسابقه میذاریم ولی تو هر دفعه سرعتتو بخاطر من کم میکنی که بخاطر باختنم ناراحت نشم…

بعد از دانشگاه میای دنبالم و باهم برمیگردیم خونه…

آها یادم رفت بگم که قراره به بهانه ی درس بیام سر بارت بشم و مامانی رو هم از نگرانی در بیارم که دیگه غصه نخوره پسرش تو شهر غریب تنها مونده…

موقع استراحت بین درسامون باهم بستنی شاهتوت و سیب ترش میخوریم ولی شاهتوتاش مال منه از الان گفته باشم…))

لوهان به برنامه ریزی های بچگانم میخندید و منم همچنان با شور و شوق توضیح میدادم

sad(تا اون موقع دونگهه دیگه برمیگرده مگه نه؟اون پولداره ؛آخر هفته ها که برمیگردیم پیش مامان و بابا ،مجبورش میکنیم ببرتمون رستوران و گرونترین غذای منو رو سفارش میدیم…

بعد یه مدت تو از غرغر و شوخیهای مزخرفم حالت به هم میخوره و میری یه گربه میخری.منم به گربت حسادت میکنم و تو غذاش شربت خواب آور میریزم تا هی دور و برت نپلکه و خودشو برات لوس نکنه…))

sad(یا اوه سهون با حیوون بدبخت چیکار داری؟؟!))

و با عصبانیت ظاهری آروم روی پیشونیم میزنه.دستشو میگیرم و روی گونم میذارم و متقابلا دستمو به سمت خط ریشش و از اونجا به سمت موهای برفی و سپیدش میبرم.

sad(اول از همه فردا میریم آرایشگاه و موهاتو رنگ میکنیم.به عنوان کادوی کریسمس برات یه دوربین عکاسی میخرم و توی این مدت کلی عکس میگیریم.اونقدری که اون آلبوم قدیمی تحریف شدت پر بشه و یکی جدیدشو بخریم…

آلبوم جدید فقط مختص عکسهایی باشه که دیگه توشون تنها نیستی.

عکسهایی که تو همشون چشمهات از خوشحالی برق میزنه و لبخند به لب داری…

میخوام این لبخند گرم ،دیوار سردی رو که در طول تمام این سالها برای خودت ساخته بودی رو از بین ببره

میخوام برق نگاهت بزرگترین روشنایی برای ادامه ی مسیر زندگیمون باشه.

و به طرز خودخواهانه ای میخوام همچنان خوشبخت ترین آدم نفرین شده ی روی زمین باشم…))

 

«پایان»

Print Friendly

54 Responses

 1. واقعا بابت این داستان عالی ازت تشکر میکنم. همه جمله بندیا همه قسمتها همه احساسها همه و همه عالی بود !بعد از مدتها واقعا عشق واقعیو به نمایش گذاشتی نه عشقی که با شهوت و مساعلی که تازگیا تو فیکا زیاد شده خیلی کمرنگ شده. نمیگم من طرفدار اون فیکها هم نیستمو نمیخونم ولی احساس آرامشی که از خوندن این فیک داشتم خیلی بیشتر بود.
  واقعا کارت حرف نداره و بی صبرانه منتظر کارهای جدیدت هستم. :kissme: :rose:

 2. :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:

  دنیا …. ای کاش تمومش نمیکردی …. خیییییییییییلی احساسات نهفته شده تو کلمات رو تو این داستان دوست داشتم …. یعنی فوق العاده بودن تک تکشون :heartme: :heartme: :heartme: :heartme: :heartme: :heartme:

  • آرزوهای سهون … برنامه ریزیش برای آیندش با لوهان …. خدای من چرا انقدر سهون دوست داشتنی بود آخه …. چقدر لوهان برخلاف تصور اولیه خیلی از کسایی که این داستانو خوندن خوب بود …. مهربون بود …. عاشق بود …. حتی بیشتر از سهون …. با اینکه قیافش شاید سرد و یخی بود و رفتارش با دیگرامناسب نبود ولی قلبش سرشار زا پاکی و صداقت بود …. یعنی عاشق تک تک رفتارا و حرکتایه لوهانم …. کلا عاشق لوهان طلسم شدم اونم شدیدا …. خیلی شخصیتشو دوست داشتم :rose: :rose: :rose: :rose:

   دونگهه …. واقعا نمیدونم چی میتونم در مورد این موجود بگم …. خیلی مرد بود …. :mazlum: :mazlum: :mazlum:

   مرررررررررررررررررسی ماااااااااااای هانی ……. خیلی خیلی مرررررررسی که فرصت خوندن این داستان فوق تصور قشنگو بهم دادی :heartme: :heartme: :heartme: :heartme: :heartme:

 3. نظرم ثبت نشد -.- از اول ک فیکو خوندم میدونستم فیکه خوبیه داستانش خیلی قشنگ بود و تیکه های احساسیش خیلی خوب در عین حال طرز حرف زدن سهون خیلی باحال بود smile)) داستان متفاوتی داشت خسته نباشی من خیلی دوسش داشتم^^

 4. سلام من امروزبرای اولین باراین فیکو خوندم خیلی عالی بود اشکم درآوردهردوشون(لوهان و سهون)گناه داشتن من نمیدونم دیگه چی بایدبگم فقط مرسی گل یاسم ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 5. دنیا
  دنیا
  دنیا

  من عاشق نوشتن کامنتای بلندم….
  ولی الان واقعا نمیدونم چی بگم…
  فقط اینکه
  ممنون
  ممنون بابت کلی جمله قشنگ ک مدت ها ذهنمو بهشون مشغول کردی…
  ممنون بابت کلی هیجان ک بخاطر خیلیاش خونواده هنگ نگام میکردن…
  ممنون بابت کلی صحنه قشنگ ک تصورشون حس خاصی بهم میداد….
  ممنون بابت کلی صحنه و جمله ک بخاطرش ناخودآگاه لبخند میزدم….
  ممنون بابت زحمتات…
  ممنون. بابت همه چی…..
  امیدوارم زود بری و زود برگردی…
  هم موفق در زمینه درس و هم دست پر با سکرت….
  موفق باشی عزیزم…
  #خواننده_ای_ک_از_نویسنده_میترسه
  # اریکا

 6. عررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر تمومممممشدددohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  فقط میتونم بگممم عالییی بود من واقعا عاشق احساسات پاک لوهان و سهون تو این داستان بودمم و این بهترین فیکی بود که خوندم و موقعه خوندنش از دنیای خودم جدا میشدممم
  مرسیییohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 7. وااااااااااى واقعن فوق العاده بود ولى نمیدونم چرا یکم زود تموم شد ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif ولى واقعن عالى بود ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif
  همینکه +18 نبود واقعا به نوشته ارزش میده .98% فیکا کلش +18 ه و واقعا ادم حس خوبى بهش دست نمیده وقتى اونا رو میخونه , یجورى حس میکنه از موضوع اصلى دور شده ولى طلسم واقعا خوب بود و تبریک میگم بخاطر این فیک ..ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif.. بهترین فیکى بود که خوندمohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif و حالا خیلى ناراحت چون احساس میکردم دارم با این ادما زندگى میکنم و حالا که تموم شده انگار دیگه تو زندگىم نىستن ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif
  امیدوارم تو کنکور موفق باشى و همینطور بعدشم کلى فىک قشنگ بنویسى ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif

 8. سلام!^___^ متاسفانه من اواخر فیک رسیدم اما میتونم حدس بزنم چقدر جذاب و تاثیرگذار نوشته شده..امیدوارم به زودی بتونم فایل pdf این فیک رو بخونم و پیشاپیش بهت تبریک میگم بابت همچین ذهن خلاق و طرز بیان تاثیرگذاری ❤

 9. سلام دنیای من
  تنها چیزی که میتونم بگم اینه که همون طور که انتظار میرفت یه پایان عالی برای یه داستان عالی خیلی زیبا و احساسی نوشته شده بود.
  منتظر فیکشن های جدید از دوست جدید و عزیزم هستم . ازت میخوام به نوشتن ادامه بدی چون به نظرم واقعا نویسنده قابلی هستی و ممنون میشم آدرس ایمیلت رو بذاری تا باهات در ارتباط باشیم

 10. واااای.قلبم.ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif
  خیلی خوووووب بود.عالی بوووود. خیلی خوشگل تموم شد.ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gifمعرکه بودohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif.وای لوهان مهربونم.الهی.ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gifآخی دونگهه ی مظلوم.ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gifسهون چقد خوش شانس بود.ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gifاینهمه آدم دوسش داشتن و هواشو داشتن.ای ول.خیلی خوب بود.دست مریزاد دخترم.آفرین.ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif
  فایتینگohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 11. واقعا عالی بود
  ممنون اجی فوق العاده بود
  و جمله منتخب من تو کل فیک همین جمله اخر بود بنظرم خیلی عالی بود
  و به طرز خودخواهانه ای میخوام همچنانخوشبخت ترین ادم نفرین شده ی روی زمین باشم
  ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif
  ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 12. این واقعا دوسداشتنی ترین فیکی بود که خوندم عالیییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی بودohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif
  اها و یه چیز دیگه دوستدارم فانتزی بزنم که لو وسهون پشت در خونشون یه بچه پیدا میکنن که رها شده بعد بزرگش میکنن به طور عجیبی قدرت های سهون به این بچه انتقال پیدا میکنه بهترین جادوگر زمانه اش میشه بعدم پدر ادم بدای داستانو در میاره ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gifمیدونم خیلی فانتزی زدم ولی دیگه تقصیر داستان خودته که انقدر ادمو درگیر میکنهohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 13. من بسی خر کیف! بسیااااااار زیاد! و واقعا معرکه!
  نیازی نمیبینم از داستان تعریف کنم.یعنی معلومه که معرکست و همه هم اینو میدونن پس از تکرار مکررات بپرهیزیم! (میگم ضایعه که امتحان ادبیات دارم درسته?!)گذشته از داستان و تموم شدنش و ناراحتی من از یه خلا دوباره باید بگم یه درس بزرگ گرفتم! زندگی! خوشبختی!بخشش! بخشش خیلی چیزا رو حل میکنه.شاید الان خیلیامون توی طلسم اسارت خودمون گیر کردیم و شجاعت اینو نداریم به دنبال شکستنش بریم.شایدم چون دلیلی نمیبینیم! ولی این دلیل روزی میاد.من مطمئنم. دلیلی که باعث میشه ما قفل قلبمون رو فقط به خاط همون یه نفر بشکنیم!
  ممنون که هستی.ممنون که برامون وقت گذاشتی.و ممنون که معرکه ای! ❤

 14. سلام به دنیای عزیزم که از وقتی شروع کرده به گذاشتن این فیک تا همین امروز فیکش به نظرم قشنگ بوده و هست
  در مورد این قسمت که متاسفانه قسمت آخر هم بود :
  اگر هنوز هم زنده بودم میخوام قلبتو میون گلبرگهای احساسم ترمیم بدم
  چقدر این جمله با اینکه به نظر یه جمله ی کوتاه میاد و یا شاید به نظر بعضی ها ساده بیاد یه جمله ی فوق العاده دلنشین و با معنا هست …خیلی عالیه این جمله و چقدر حس سهون رو نسبت به لوهان کاملا بیان میکنه
  چقدر وقتی که بوسه ی کوچیکی به لب لوهان زد دوست داشتم
  چقدر قشنگ بود وقتی سهون گفت حالا بهتر درک میکنم چرا طلسمش کردم
  جسارتی که اعتماد تو بهم میده ، چقدر این جمله ی سهون در مورد لوهان خوشگل بود…واقعا هم یه طورایی دلیلی که شاید سهون تونست با ترسش روبه رو بشه و تصمیم بگیره برای همیشه به این جریانات خاتمه بده و بتونه جرات کنه که لوهان رو دوست داشته باشه این بود که لوهان بهش اعتماد داشت
  از هونی گفتنه لوهان خوشم میاد
  تو خیلی عوض شدی …خیلی زیبا ، خیلی قوی و هوز هم میتونی خوشحالم کنی…
  چقدر لوهان رُک و صریح میگه احساسش رو چقدر خوشم میاد از اینکه اینطور با سهون رُک هست
  چقدر لوهان وقتی در مورد اینکه چرا سهون رو ول کرد و رفت میگفت حرفاش منطقی و خوب بود و چقدر خوبه که لوهان با وجود عاشق شدنش هنوزم منطق خودش رو داره
  و چقدر قشنگ بود که بهم قول داده بودی نمیذاری دیگه آسیب ببینم ، باید میومدی و اومدی…
  و بوسه شون هم بسیار خوشگل بود
  و اینکه توی تاکسی غافلگیر شدم که سهون گونه و گوش لوهان رو می‌بوسید فکر نمیکردم اینطور شجاعت داشته باشه توی یه جا مثل تاکسی که راننده میبینه و مسلما دیدن دو همجنس در این وضعیت زیاد عادی نیست برای یه فرد دیگه ، ببوسه لوهان رو
  چقدر عزیزم گفتن سهون به لوهان رو میدوستم
  نامه هه خیلی قشنگ بود
  برنامه ریزی سهون برای آینده عالی بود smile)))))))))
  آخرش هم خودخواهی که گفتی جالب بود و اینکه خودخواهی سهون در مورد لوهان یه خودخواهی قشنگه
  و اما نظر کلی بنده در مورد فیک :
  یکی از بهترین فیک های ایرانی بود که خوندم…اوایل که شروع کردم به خوندن فکر نمیکردم در این حد عالی باشه ، برام قشنگ بود ولی نه در این حد زیاد
  به مرور هرچی فیکت پیش رفت همه چی بهتر شد از نوشتارت گرفته تا دیالوگ ها
  خیلی عالی بود دنیا
  چقدر خوب بود که شخصیت های فیکت با وجود عاشق شدن باز هم شخصیت مستقل خودشون رو حفظ کردن
  لوهان با وجود علاقه َش به سهون هنوزم یه سری خصلت های خودش رو که شاید حتی خیلی هم خوب نبود رو نگه داشت و هنوزم گاهی با سهون تند رفتار میکرد
  چقدر خوبه که سهون همواره پشمک بودنش رو حفظ کرد و البته مسئولیت پذیرتر شد هر روز که گذشت
  چقدر خوب بود که فیکت بدون اینکه صحنه های +18 داشته باشه کاملا بیانگر حس عشق میون شخصیت ها بود
  چقدر خوبه که این فیک رو گذاشتی و من چقدر خوش شانسم که فیک میخونم و فیکت رو خوندم
  و چقدر دوستت دارم
  ممنون برای همه چیز چه فیک چه وجودت

 15. واااااااااای نه طلسم تموم شد بایه پایان خوب وخاکستری!خوب چون همه چی ازاول داستان هم بهتر شد!
  خاکستری چون دونگهه دوباره رفت وسهون روتو عذاب وجدان قرارداد.
  خیلی قشنگ بود داستان روحم رو نوازش کرد وباعث شد بعد ازمدتهاگریه کنم!خیلی خوب بود که تونستم با شخصیت های عجیب داستان ارتباط برقرارکنم هرچنددیر به خواننده ها اضاف شدم!ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  یه خسته نباشید بزرگ هم به تو نویسنده ی عزیز وخوش قلم که فکرکنم بهترین فیک ازنظر ادبی ونوشتاری ایه که خوندم.

 16. وااااااای چقد خوب بود حرفاشون??
  من هم میخندیدم هم گریه می کردم سر این قسمت ??
  پایان بهتر از این ندیده بودممممممم??

 17. عالی بود
  این همون پایانیه که من عاشقشم
  انتظار داشتم همه چی خوب پیش بره اما نه انقدر سریع!
  مطمئنم این همون فیکیه که من در طول سال بالای بیست بار مرورش میکنم
  منتظر کامبکتم چینگویا
  فایتینگohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_bye.gif

 18. واااااااااااوووووووووو عالی بود
  محشر کردی دختر خوب
  پر از نکته های ریز و به شدت اخلاقی و زیبا
  واقعا نمیدونم چطوری بگم ولی متفاوت ترین فیکی بود که خوندم
  به شخصه ازت ممنونم و امیدوارم با داستان جدیدت کولاک کنی

 19. واقعا نمیدونم چه طور باید احساسمو بیان کنم کاش واقعا این اتفاقا میتونستن بیفتن و بعضی چیزارو بعضی آدمارو که با تمام وجودت میخوایشون ولی نمیشه که باشن برای همیشه برا خودت نگه میداشتی چه قدر دلم میخواست جای سهون لذت اون لحظه بودن با کسی که عاشقشی رو بچشم…
  متشکرم دنیا عزیزم فوق العاده بود این مدت خیلی خیلی لذت بردم از شناختنت و خوندن نوشته هات
  امیدوارم همیشه موفق باشی

 20. باورم نمیشه که دوباره نیومده باید بگم که کاملا توی طلسم غرق شدم یکی از قشنگ ترین فیک های هونهانی بود که خوندم خوش حالم که خوندمش و از دستش ندادم یه خسته نباشید جانانه بهت میگم بخاطر اینکه کلی وقت گذاشتی و این داستانو نوشتی به شخصه با خوندن فیک دریافتم که دچار فقر دبیاتی شدم خودتم در جریانی….باید بگم غاشق تمامی دیالوگ هایی بودم که سهون در طول داستان میگفت مثلا همینجا که گفت((اگر هنوزمک زنده باشم می خوام قلبتو میون گلبرگ های احساسم ترمیم بدم)) و خیلی چیزای دیگه و این جمله سهون که گفت: و من به گربت حسادت می کنم و توی غذاش شرت خواب اور میریزم تا هی دور وبرت نپلکه و خودشو برات لوس نکنه دقیقا همون کاریه من می خوام با گربش بکنم -____-بعدشم می برمش خونه خودم یعنی من چقدر متنفرو عاشق این گربه ام 0_0 حالا بگذریم ایشاالله همیشه موفق باشی !!و امیدوارم شاهد داستان های جالب دیگه ایی هم از تو باشیم عشقومohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gifو اینکه دوباره این کامنتو تایپ کردم خیلی از حرفامو یادم رفت ولی چه کنم که این سایت کلا منو نموده:/ به امید اینکه روزی بیاید D:

 21. Tamum shod?che heif age ficet ta abad [email protected] mikeshid mn ta abad ba eshtiagh mikhundamesh ce heif ke inghad zud [email protected]
  Merci

 22. چقدر با احساس نوشته بودی
  عالی بود محشر بود غرق در احساسات کردی مارا
  چقدر خوب شد لوهانو و سهون از شر طلسم خلاص شدن
  بهترین و متفاوت ترین فیکی که که تا حالا خوندم
  مرسی

 23. واااات ?? پایان چیه دیگه ?? چرا یهو شوک دادی اخه ددی??
  من که انقد عاشقش بودم ? حداقل میگفتی خودمو اماده کنم خو??
  ولی با تمام اینا… به جرات میتونم‌بگم بهترین و قشنگترین پایانی بود که یه فیک میتونه داشته باشه‌.
  میدونی که جدای روابطمون وابعا واقعا عاشق فیکت و قلمتم… به جرات میگم که فیک کسی رو مثل تو ندیدم که انقد خوب و پرمحتوا باشه.
  اعتراف میکنم که از نظر من به دید من به عنوان ادمین سایت تو بهترین نویسنده این سایتی.
  واقعا به قلمت ایمان دارم… بیشتر از همه شخصیت با درک و شعورته که برام قابل ستایشه …‌شخصیتت و تفکراتت باعث همچین اثراتی میشه‌ .
  بی نهایت منتظر کار بعدیتم. میدونم که روز به روز بهتر از قبل میشی.
  اینو بدون…
  تو اولین نویسنده ای هستی که مدیر سایت شخصا عاشق خودش و کاراش هست.
  خوشحالم که افتخار اینو دارم که تو سایت ما نویسنده هستی عزیزم.
  با ارزوی بهترین ها برای دنیای عزیزم …?

 24. O—————o
  من هنگم….. #–#
  ینی واقعنی تموم شد $_$
  یاااااا من نمیخوام… نهههههههههohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  چراااااااااااا… وای خیلی خوب بود… بالخره نجات پیدا کردن ….
  عررررررر ب خوبیو خوشی تموم شد…
  قصه ی ما بسررسید کلاغه ب خونش نرسید ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif
  من الان وجودم آمیخته شده با 2 تا حسه. یکی حس خوشحالی بخاطر این پایانه خوب و لذت بخش و شیرین . و یکی حسه ناراحتی بخاطر اینکه فیکت تموم شد .. من خیلی دوسش داشتم نوموخواستم تموم بشه ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  وای عالی بود… .
  مث بقیه فیکا اخرش با سسک تموم نشد… ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif
  والا …. اصلا چیزی ک فیک تورو با بقیه تمیز میده این قلمه خاصته… نه مث بقیه فیکا ک تو کونه همن یسره ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif
  (ببخشید بخاطر ادبیات نسبتا رکم ) : واقعیته خوووووو ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif
  من الان ثانیه شماری میکنم کنکرتو بترکونی شروع کنی گایا و بقیه فیکاتو بنویسی.. اون فسک ترکیتو باید ترجمه کنی ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif
  بعد من بازم بیام کامنت توپ برات بزارم.. ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif
  عرررررر دنیه من.. کارت عالی بود ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gif اصلا حرف نداشت …
  امیدوارم بعضی از خواننده هایه گرام بیشتر قدرتو بدونن ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif
  همین دیگ….. کلی کیف کردم…
  فایتینگ ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif
  خاندان m&d سلامت باد *—–*
  اینم اختتامیه سخنانم *-*ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 25. خب حقیقت اینه که من حدوده 10-15 قسمته که میخونم فیکتو و با اینکه از اول نخوندمش خیلی درگیرش شدم..
  سبک نوشتنتو دوست داشتم واقعا همه چیز خیلی قابل لمس بود و لطیف…احساسات خیلی خوب توصیف شده بودن و از حق نگذریم ایده ی فیک یه چیزه جدید بود..
  کاپل هاشم خب..اصلی بودن منم دوسشون داشتم…
  جریانات عتشقانشم اصلا و ابدا لوس نبود…واقعا میگم…خیلی خوب بودن
  مرسی که وقت گذاشتی نوشتیش و مرسی که نوشتتو با ما ها شریک شدی..
  منتظر داستان های بعدیتم :*:*:*:*:*:*(ایموجی ها نمیاد نمیدونم چرا)

 26. واهاایییی تمومممم شدد…واهاییییی پسرام بهم رسیدنننن…وواهایییی اشکممم دراومددددohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif..
  نمیدون از پایان خوشش خوشحال باشم یا برای اینکه تموم شد ناراحتohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif
  دنیا حون خیلی ممنونننن….واقعا فوقالعاده بود…نمیدونم چحوری توصیفش منم….خیلیییییی خیییلییییی ممنونohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 27. وااو….خیلی غیر قابل انتظار بود…
  فکر میکردم قرار نیست اینقدر زود تموم شه…
  این قسمت مثل همه ی قسمت های قبلی سرشار از احساس بود..خیلی خوشحال شدم که بالاخره سهون و لوهان به آرامش رسیدن و از شر این طلسم خلاص شدن…
  ممنون دنیا جون..
  بهترین فیکی بود که خوندم!ohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfanfiction.top/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *