FANFICTION KIMCHI – EP12

سلااااام . خبر خوش : رسیدیم به عدد مقدس 12 ? بفرمایین ادامه ♡

قسمت دوازدهم : 

 

دی او : خب … اینم از این کوفتی . دیگه چی میخوای ؟

لوهان : چقدر غرغر میکنییی ! مثلا اومدیم خرید برای تولد من .

دی او : آخه کیو دیدی برای خودش کادو بخره ؟ 

لوهان : من … 

دی او : یه دقیقه خفه شو یه صدایی میاد … 

لوهان : برو بابا … اینجا جز ما کسی نیست … میخوای منو از سر خودت وا کنی  …

دی او بدون توجه جلو رفت … جلوی یه کوچه چند تا کیسه خرید افتاده بود : یاا گوسفند بیا اینجا …

لوهان جلوتر اومد : چیه خب ؟ عه … اینا چین ؟

دی او رفت تو کوچه : مراقب باش فک کنم یه خبراییه …

– ولم کن عوضیییی ….

لوهان : این که صدای بکهیونه !

دی او از تو وسایل تزیینی قیچی بزرگی بیرون آورد : آره . فک کنم یکی به زور میخواد ….

با دیدن صحنه روبروشون خشکشون زد . مرد به زور سعی داشت شلوار بکو در بیاره …

لوهان داد زد : یاااا گو/زوووو ولش کننن …

دی او سریع پرید و با قیچی زد تو دست مرد … مرد دادی کشید و دستشو محکم گرفت … خون فواره کرد بیرون …

لوهان جیغ زد : خوووون …

دی او همونطور که با مشت به جون مرد افتاده بود : برو پیش بکهیوون … اااااایییییی کووووووو///ننننییییی !

لوهان پیراهن بکو از روی زمین برداشت و سمت بک دوید . بکهیون پیراهنشو پوشید … 

ناگهان داد لوهان بلند شد : نهههه دی اووووویااااااا …

هر دو با ترس به دی او که نزدیک بود با قیچی گردن مردو ببره خیره شده بودن …

دی او : چتههه کووووووووووونی ؟؟؟! میخوای نکشمش راس راس بگرده این و اونو ب/کنه ؟؟؟ آره؟

بکهیون با ضعف گفت : ل…لطفا…ولش کن…

دی او با نگرانی مرد رو ول کرد و لگدی به پشت باسنش زد . مرد با ترس دوید و رفت . دی او بعد از رفتن مرد ، خودشو به بک رسوند و زیر بغلشو گرفت … کمکش کرد روی پاهاش بایسته …

لوهان : هوفففف … تو خوبی ؟ 

بکهیون : آ…آره … خوبم …

لوهان لبخند زد : آخیششش … دلم ترکیدااا !

دی او : دیو/ث تو نمیتونی از خودت دفاع کنی ؟

بکهیون : ببخشید آخه من تازه … از بیمارستان مرخ…

لوهان جیغ زد : بیمارستاااااان ؟!

بکهیون : تصادف ک…

دی او : تصااادف ؟!

بکهیون : آره دیگه … بعد یک کم نا خوش بودم نتونستم . بخدا من رزمی کارم !

دی او و لوهان هردو از کیوت بازی بک زدن زیر خنده . دی او : آیگووو … باشه ما که نگفتیم تو رزمی کار نیستی … بیا اینم وسایلت … جشن شب شروع میشه هااا … چهارساعت دیگه…

لوهان : آرههه … من و دی او زودتر میریم تو هم با ما بیا …

دی او : اول میبریمت آرایشگاه بعدم میریم غذا میخوریم و میریم خونه که جشن بگیریم .

بکهیون میدونست پول آرایشگاه خیلی زیاد میشه بنابراین مخالفت کرد : نه … ممنون ! ر…راستش من باید…

لوهان : عهه … زر زر نکن دیگه بیا بریم …

دی او : آره دیهه . بعدشم لولو زشته … دیگه با بچه من اینجوری حرف نمیزنیااا …

بک با تعجب به کیونگسوی مهربون خیره شد . پس روی خشنش فقط مال رستورانه ؟

اون دو هنوز مشغول بحث کردن بودن …

دی او : دیگه حرف نزن روانیم کردی! کووووووو…نن….گشاااد

لوهان : مرسی … اه !

دی او : راستی تو با کی اومده بودی ؟

بکهیون لباشو آویزون کرد : با چانیول .

دی او تعجب کرد : چانیول ؟! چانیول خودمووون ؟

بکهیون : آره مگه چی شده ؟

لوهان : بعد از اینکه دختری که عاشقش بود ولش کرد اون دیگه به کسی روی خوش نشون نداد sad

بکهیون : اون با من … خ.خیلی خوبه … ما … ما باهم دوستیم .

دی او با صورت بیحالت : خب ماهم باهاش دوستیم :/

بکهیون سرشو پایین انداخت .

لوهان بغلش کرد : واقعااا … باورم نمیشه تو تونستی چانیول یخی رو به خود قبلیش برگردونییی ! حالا بیا بریم آرایشگاااه. امشب باید خوب دلبری کنی ^^

بکهیون با تعجب سرشو بالا آورد و پلک زد . دی او خندید : کله پوک اونا فقط دوستن . دوووووست . البته تعجب نمیکنم که تو مخ منحرفت نگنجه مغز فندقی -_-

لوهان : خودتییی … 

بکهیون : میشه من نیام آرایشگاه ؟

دی او : نه نمیشه …

بکهیون : مرسی .

دی او :خواهش میکنم . حالا بریم . 

لوهان : به نظرت یه رنگ موی روشن چطوره ؟

بکهیون : نه…

دی او : عالیه ! و آرایش…

بکهیون : به هیچ و…

لوهان : معرکه میشههه … بیا اول یه چیز شیرین بدیم بهش فک کنم فشارش افتاده … ببین … زرد شده …

دی او : نظرتون راجب نوتلا بار چیه ؟

بکهیون با خوشحالی گفت :عاالیه !

لوهان : عنتر تو کی نوتلاخور شدی ؟

دی او : آخه … کسی که دوسش دارم اونجا کار میکنه ^^

بکهیون : دوسش دا…

لوهان حرفشو قطع کرد : چیییی ؟! تو دوس/دختر داری ؟ جااان من؟ آخه کی به توی ساتانسو دختر میده ؟؟؟

دی او : هنوز بهش در خواست ندادم راستش…

بکهیون : اسمش چیه ؟

دی او : آیرین ♡_♡

لوهان : چه شکلیه ؟ خوش هیکله ؟ خوشگله؟

دی او : یااااا …

بکهیون خندید : غیرتی شد ! به اصطلاح …

دی او : خب بریم . خودتون میبینیدش smile

بالاخره شروع به راه رفتن تو پیاده روی نسبتا شلوغ به سمت مرکز شهر کردن .

لوهان و دی او تو راه سعی میکردن خاطره وحشتناک چند لحظه پیشو از یاد بک ببرن و تقریبا موفقم شده بودن .

جلوی نوتلا بار رسیدن . بکهیون با چشمهایی که از ذوق میدرخشیدن گفت : وااای نوتلاااا … میشه من نوتلا با انار و توت فرنگی بخورم ؟

لوهان : ایییی … انار !!!

دی او : بیاین دیگه …

آیرین با دیدن دی او جیغ زد : اوپاااااا

دی او خندید : چطوری ؟

آیرین خندید : حالا که دیدمت عالیم … بیا تو … براتون یه جای خوب انتخاب میکنم …

 

 


 

 

 

بکهیون و لوهان با آیرین دست دادن و دنبالشون راه افتادن . بعد از اینکه پشت یه میز خوب نشستن ، آیرین گفت : خببب… چی میخواین ؟

بکهیون : من نوتلا با انار و توت فرنگی ^^

آیرین با لبخند : خوش سلیقه ایاا … معلومه از مزه ها یه چیزایی سرت میشههه …

دی او : معلومه . اون تو رستوران ماست …

آیرین : جدییی ؟؟؟ اوووپس… باید معرفیش میکردی .

دی او :بیون بکهیونه … اسمش … 

آیرین : خوش بختم بکهیون . آیرین صدام کن ^^

بکهیون : چشم آیرین نونا …

آیرین : خب شما دوتا بوزینه چی میخواین ؟

لوهان : یااا نونااا من بیچاره کجام بوزینه اس؟

آیرین : تو بوزینه ای تو جلد طاووس … دی او ساتانسو تو جلد بوزینه ‘_’

دی او : من چیزی نمیخورم . 

لوهان : می تو …

بکهیون : من تنها بخورم که نمیشه !

دی او : خوبم میشه … 

آیرین : پس من میرم سفارشتو بیارم .

دی او سریع پا شد :م…منم میام …

آیرین : باشه :/

بعد از رفتن اون دوتا بکهیون گفت : دی او هم بلده دستپاچه شه ؟!

لوهان خندید : پس چییی ؟! اصن یه وضعی !

بکهیون با دیدن آیرین و دی او که مشغول آوردن وسایلن، ساکت شد و لبخند زد .

آیرین وسایلو روی میز چید و رو به بک گفت : مشغول شو …

دی او : روش نمیشه تنها بخوره …

بکهیون : چرا روم میشه smile

لوهان وآیرین زدن زیر خنده . دی او با صورتی سرخ سرشو انداخت پایین … زیر لب زمزمه کرد : میکشمت !

♥ķΊℳツÇHΊ♥

چانیول رو به کای گفت : حالا که چی ؟ یکی دوبار بهت جواب رد داد باید بکشی بیرون ؟! مث بچه ها ناز کنی تریپ افسردگی برداری ؟ آره ؟ 

کای سیگارشو له کرد : دیگه نمیکشم … خودش یه دخترو دوست داره … سهون بهم گفت …

چانیول : اون سهون دهن لقو ولش کن بابا … زر میزنه واس خودش.

کای : زر نمیزنه چانیول چرا واقع بین نیستی ؟

چانیول : چی بگم آخه ؟!

کای : چیزی نگو ولش کن نمیخواد چیزی بگی اصن :/

چانیول : کایا اگه نیای لوهان و سهون ناراحت میشن.

کای : هوففف … من چیزی هم نخریدم …

چانیول : بیا بریم یه چیزی بخریم …

کای : اصن حسش نیس…

چانیول : معتاد شدی نه ؟!

کای : نمیدونم …

چانیول : بیا بریم داداش … خودم واست میرم خواستگاریش.

کای ایستاد :بکش بیرون ولش کن . بیا بریم . من میرم آماده شم.

چانیول سری تکون داد ورفت تو ماشین . ده دقیقه بعد کای کنارش روی صندلی شاگرد نشست .

چانیول : چیکار میکردی ؟

کای : تو رو عروس میکردم . د راه بیفت دیگه شب شد .

چانیول نگاهی به ساعت انداخت … پنج عصر … خب درواقع شب نبود ولی خب…

وارد پاساژ بزرگی تو گانگنام شدن . کای با بیحوصلگی دنبال کادوی مناسب لوهان میگشت … چانیول در آخر ساعت اسپرت و شیک ال ای دی برای لوهان انتخاب کرد و کای یه دستبند چرم با پلاک طلا و حروف ال و اس برداشت …

چانیول : یعنی بکهیون چیزی خریده ؟!

کای : آره مطمئنا خریده … نگه نمیدونه تولده ؟

چانیول : چرا شاید بدونه . چون دعوته .

کای : خب پس بریم…

چانیول : کسی بهش نگفت تولده ما بهش گفتیم جشنه…

کای : نه بابا … بیا بریم میدونه دیه . ساعت هفته بدوووو…

چانیول با نگاهی نا مطمئن پاساژو ترک کرد .

♥ķΊℳツÇHΊ♥

بکهیون با لحنی که زیاد راضی به نظر نمیرسید گفت : جلف شدم !!!

لوهان و دی او به چهره جدید بک توی آینه خیره شدن . واقعا عالی شده بود …

 

 


 

 

 

لوهان جیغ زد : واااای تو واقعا خوشگلیییی ♡_♡

بکهیون لبخند خجلی زد : نه بابا … انقدراهم خوب نیستم …

دی او : زر نزن باو … خیلی هم خوبی . خب بیاین بریم دیگه .

بکهیون : پولشو حس…

لوهان : نمیخواد باو دوستمونه …

دی او داد زد : مرسیییی تاعوووو … عروسیت جبران میکنیم !

تاعو خندید : باااشه … نمیخواد اصن برو … خدافظ !

بکهیون تعظیمی کرد و رفت .

حس خوبی نداشت … حس میکرد امشب یه اتفاقی میفته… نه مثل تج/اوزی که قرار بود بهش بشه نه … انگار قرار بود احساسات مهمی تو قلبش بوجود بیاد … ولی … نسبت به کی؟ چطور ؟ و چرا ؟!

قسمت بعد معلوم نیس کی آپ شه چون مدرسه ها شروع میشه کککک … ولی قول میدم فیک متوقف نشه ^^

Print Friendly

29 Responses

 1. فوق العاده بود
  ممنون
  خیلی فیکت رو دوست دارم
  خسته نباشی
  منتظر قسمت بعدی هستم :heeey: :heartme: :heartme: :heartme: :heartme: :heartme: :kissme: :kissme: :kissme: :kissme: :kissme: :myheart: :myheart: :myheart: :myheart: :myheart: :myheart: :yehetohorat: :yehetohorat: :yehetohorat: :yehetohorat: :yehetohorat: :rose: :rose: :rose: :rose:

 2. وای. مرررررسی. خیلی خوووووب بووود.
  دم دی او گرم. ای جووونم. چقد شجاع بود.
  الهی، ببکم. عزیزم.گرخید بچم.
  مرتیکه بیشعور، دی او باید بیشتر کتکش میزد.
  خسته نباشی.
  ای جوووونم. بکی اینجا، چقد مردونه اس. عاشقشششششم.
  مکالمه ی چان و کای خیلی باحال بووود.
  فایتینگ

 3. وااااااااییییییییییییییی دلم برا کای خیلی سووختتتتتتتتت :nanahat: :nanahat: :nanahat: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
  عررررررررر شکلاتممممممممم :gerye: :gerye: :gerye: :gerye: :gerye:
  دی او بیشعور بی احساس :qorqor: :qorqor: :qorqor: :qorqor: :qorqor:
  :mazlum: :mazlum: :mazlum: :mazlum: :mazlum: :mazlum: :mazlum:
  چانبکشم که عالیه تو جشن بک چه دلبری از چان بکنه :khande: :khande: :khande:
  البته اگه یکی پیدا نشه گند نزنه به حالشون :heeey: :heeey: :heeey: :heeey:
  مرسی لاو :heartme: :heartme: :heartme: ولی خواهشا زیاد برای قسمت بعدی لفتش نده :myheart: :myheart: :myheart: :myheart: :kissme: :kissme:

 4. وایییی خیلی عالی بود :myheart: :myheart: :myheart: ………ولی دلم واسه کای سوخت :mazlum: :mazlum: :mazlum:
  خخخخخخخخخخخخ :khande: :khande: :khande: :khande: :khande:
  مرسییییییییی :heartme: :heartme: :heartme: :heartme: :like: :like: :like:

 5. :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: فقط میتونم همینو بگم :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh: :charkhesh:
  و این که ممنون و خسته نباشی اوووووووووونیییییییییییییییییییییی :kissme: :kissme: :heartme: :myheart: :rose:

 6. خیلی قشنگ بودخوشحالم برای بچم اتفاقی نیفتاد بکی چه جیگری شده با دل چانی چه میکنه
  ممنون عزیزم خسته نباشی بووووووووووووووووو
  :heartme:

 7. ممنون :charkhesh: :bunny: مرسی :heartme:
  دی او چ خشنه خخخ با قیچی :haha:
  لطفا بین قسمتا زیاد فاصله ننداز :cry: لطفاااا داستان یادمون میره :becharkh:

 8. وایییییی قبض رو ح شدم فک کردم کیونگی یه چیزیش شده???
  آخخخخخخخخخیییییی کاییی?
  آخییی بکی تو مهمونی ضایع میشه?
  لو لو?
  نامرد تو قرار بود به من آپ هارو خبر بدی??
  خسه نباشی حالا?

 9. خخخخخخخخخ وای خدا مکالمه هاشون خیلی باحال بود مردم از خنده مخضوضا بکی و لولو و دی او اریشگاه بکی گفت نه نمیشه لولو گفت عالیه وای خدا مردم خیلی باحال بود دی او پسرم به فحش های مزبت هیژده چیز دیگه ای بلد نیستی؟ الله اکبر :khande: omg مدرسه عرررررررررررررررر مدرسه ایزنات مای استایل عررررررررر :gerye:

 10. بکهیون با اون موهاش عررررررررررر :charkhesh:
  تونمیدونی من چقدر دی او و لو رو تو این فیک دوس دارمممم :bunny:
  بک چیزی نخریده نهههههههههه؟
  بکنه آبروش برههههههه :gerye:

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *