fanfiction Mishmash Story ep7

سلاممممممممممم ، قسمت هفتم از فیک میش ماش با 4 تا از کاپل های اصلی (شیوچن،کایسو،هونهان،چانبک)و کاپل فرعیه کریسهو

این پوستر خوشگل هم باز از نهال عزیزمه heart 

بعد از وارد شدن به بار ، اوی یک نگاه دقیق به دور و اطراف انداخت تا بتونه پسری که اون روز دیده بود رو پیدا کنه ولی بعد از بی نتیجه بودن جست و جوش ، با قیافه ی پَکَر روی یکی از صندلی ها نشست

دوست داشت اونروز اون پسر اونجا بود و می‌تونست اون رو تعقیب کنه

ولی فعلا حتی مسئله ی مهم تر از اون پسر ، این بود که باید یه قربای برای خودش پیدا می‌کرد

نگاهش رو روی همه چرخوند و آخرش به یه دختر جوون رسید که حدودای بیست ساله می‌زد

از سرجاش پاشد و به سمت دختر رفت و البته در عرض کمتر از پنج دقیقه همراه با اون دختر در فاصله ی دوری از بار، پشت سری درخت توهَم تنیده بود و در حال مکیدن خون اون دختر

قبل اینکه دندونای نیشش رو توی گردن دختر فرو کنه نفوذ ذهنیش رو از روش برداشت ، خوشش میومد که عجز و ناله ی قربانیاش رو ببینه ، اینکه با گریه و التماس ازش بخوان اونا رو ول کنه ، یه طورایی بهش حس قدرت رو میداد ، حس اینکه اون میتونه روی بقیه سلطه داشته باشه

وقتی اونا دست و پا میزدن ، وقتی دستای بی جون و قدرتشون رو به بازوهاش می‌گرفتن و یا وقتایی که مثل الان ناخون های دختر توی گوشت بازوش میشِست و کم کم دستاش از شدته ضعف بی حس و حال از روی بازوهای سوهو سُر میخوردن و کنار بدنش میفتادن

نیشخندی از رضایت زد و دوباره شروع به قورت دادن اون مایه ی گرم با ته مزه ی آهن که از رگ گردن دختر بیرون می‌زد شد

مایعی که تمام دهنش رو پر می‌کرد و با گرمای لذت بخشی که بهش می‌داد اون رو مشتاق به نوشیدنه بیشتر و بیشتر می‌کرد

وقتی حجم خونی که وارد دهنش میشد رو به سمت کم و کم تر شدن رفت فهمید که دیگه آخرای خون بدنه اون قربانیه ، ناراضی از تموم شدنه این لذته غیرقابل وصفش بدن دختر رو روی زمین پرت کرد

دور دهنش رو با پشت دستش پاک کرد ، انگار کسی که یه وعده ی غذایی لذیذ خورده باشه و نوک انگشتاش آغشته به اون غذا ، دونه دونه نوک انگشتای خونی شده َش رو لیسید

نیشخندی به جنازه ی دختر زد و بعد در آوردن گوشیش به خدمتکار همیشگیش زنگ زد تا بیاد و از شَر جنازه راحت بشه

نمی‌خواست که با جا گذاشتن جنازه ها مردُم دخالت کنن و بتونن گیرش بیارن

*********

بعد از رفتنه لوهان ، کمی طول کشید تا سهون بتونه به عصبانیتش غلبه کنه و رگ های سبزِ برآمده ی صورتش به حالت نرمال و طبیعی و مخفی زیر پوست برگردن

قدیما خیلی زودتر می‌تونست عصبانیتش رو کنترل کنه ولی از وقتی که از دل طبیعیت بیرون اومده این ویژگیش هم رو به تحلیل رفته بود

ذهنش به سمت گذشته کِشیده شد ، کم کم مثل پر کاهی در میان باد ، بین خاطره ها به حرکت در اومد

به زمانی فکر کرد که پای چشمه ی مقدس پسری رو دیده بود که با تنی ب./هنه سعی بر وارد شدن به آب رو داشت ولی هر زمان با هر نزدیک شدن ، آب خروشان و عصبانی اون رو پس زده بود

پسری با موهای طلایی که زیر نور مهتاب مثل تکه ای از طلا در دل یه معدنه تاریخ می‌درخشید و با پوستی بی رنگ و سفید که رگه های خون روش مشخص بود.

سهون به صدای ناخشنود رودخونه گوش می‌داد، صدایی که به وضوح در حال نفرین اون پسر بود

و اون متعجب از دلیلی که ممکنه آب آروم و دوست داشتنی ای که همیشه صبح ها تصویر چهره َش رو توش می‌دید و همیشه با لحن مهربونی به سهون می‌گفت اون روح پاکی داره ، اینطور عصبانی کرده باشه

وقتی که نزدیک تر شد پسر انگار متوجه شده باشه چرا که برگشت و به پشت سرش جایی که سهون قرار داشت نگاه کرد و یه آن وحشتی سرتاپای سهون رو گرفت که شاید توی تموم سالهای زندگیش اولین باری بود که اینطور چیزی باعث ترسش می‌شد

چشمای اون پسر مثل دو یاقوت سرخ می‌درخشید

خیره به موجود روبه روش که ظاهری چون انسان داشت ولی قرمزی چشماش و خون دور دهنش اون رو شبیه به یه حیوون وحشی کرده بود موند

خودش هم نمی‌دونست چرا اما کم کم وحشتش رفته و حسی مثل گز گزه بعد از به خواب رفتنه قسمتی از بدن بهش دست داد

قدم های لرزونش رو برداشت و بهش نزدیک شد

اون می‌خواست در بره ولی سهون با صدای آروم ازش خواست که ازش نترسه

درسته

در کمال تعجب سهون ، پسر روبه روش ، از اون ترسیده بود

بهش نزدیک شد ، اینقدر که حالا کافی بود تا کمی دستش رو بلند و تنه روبه روش لمس کنه  ولی به جای این کار به سمت رودخونه رفت

کنار جریان پرخروشش زانو زد و زیر لب شروع کرد به حرف زدن باهاش

می‌خواست تا بهش اجازه بده که پسرک بتونه تَنِش رو توی اون بشوره ولی هنوزم با سهون مخالفت می‌کرد

بهش گفت وجود اون پسر پر از لَعن و نفرینه ، بهش گفت تاریکی جزئی از وجوده اونه

از پای رودخونه بلند شد ، خواست به سمت پسر برگرده ولی همون موقع جسم روبه روش به یه مِه تبدیل شده و از اونجا دور شده بود

******

بکهیون توی خواب غلطی خورد و سرش رو بیشتر توی بازوی گوشتی و از نظرش خوشمزه ی شیو فرو برد

شیو که از تکون های پی در پی بدنه بکهیون مقداری از خواب بیدار شده ولی هنوزم ذهنش نیمه روشن بود

– هی گمشو اونور ، اَه

بک با صدای شیو چشماش رو باز کرده و با تعجب به صورتش نگاه کرد

– شیو؟!

غلطی زده و روی کمر در اومد و با لحنی که مشخص بود شدیدا عصبانی و کلافه هَس

– چیه؟!چی میگی؟! ای خدا …مگه من مامانتونم که میاین تو بغل من می‌خوابید ، گمشید اونور ، چرا آخر شبی هم دست از سر من برنمی‌داریددددددددد

بکهیون با وحشت از جاش پریده رو نشست

آروم و با ترس و لرز با نوک انگشتش به شیو ضربه زد

– هی شیو ، هی

غرولندی زیر لب کرد و دوباره به حالت قبل برگشت و این دفعه چشماش رو کامل باز کرد ولی برعکس تصورش این چهره ی رنگ پریده و اندام لرزونه بکهیون بود که روبه ش قرار داشت

سریع نشست و با لحنی ترسیده

-بک…بکهیون چی شده؟

– تو…تو…بگ..بگو چی شده…نگ…نگو که ر…نگو که اونا پیشت میخوابن

و با انگشت به بغل دست شیو روی زمین اشاره کرد

– نه خوب…ببین بک

بی اختیار زد زیر گریه

– اونا پیشت می‌خوابن شیا ، اونا همینجایی که من خوابیدم می‌خوابن

شیومین نمی‌دونست باید با آیوتای روبه روش که ذرات ریزی به رنگ زرد کمرنگ از چشماش در حال ریختن بود چیکار کنه ، اینکه بکهیون اینطور روبه روش در حال گریه کردن باشه اصلا براش قابل تحمل نبود و باعث می‌شُد حس بدی پیدا کنه

جلوتر رفت و بدنه کوچولوش رو توی بغلش گرفت

– هی بکی ، گریه نکن ، گریه نکن عزیزم

اونو از خودش جدا کرد و به زور دستاش رو از روی چشماش برداشت

چشمایی که پر بود از دونه های زرد

– گریه نکن دیگه ، ببین اونا که الان اینجا نیستن ، الان اینجا

و به خودش اشاره کرد

– الان اینجا فقط و فقط جای بکهیونه منه ، هوم؟ گریه نکن دیگه ، باشه؟

در حالی که بینیش رو بالا می‌کشید

– ولی اونا همین جا می‌خوابن

– اونا گاهی وقتا می‌خوابن ، تازه من تا بفهمم از خودم دورشون می‌کنم ، الانم باور کن حتی یکیشون هم اینجا نیست بکهیون

بعدش هم خوابید و بکهیون رو توی بغلش خوابوند

– بگیر بخواب آیوتا کوچولو

– اینقدر من به نگو کوچولو

شیو خنده ای کرد

– خوب هستی دیگه

– ولی نیستم ، فقط ظاهرم کوچولوهه

– باشه باشه ، بخواب بزرگ مَرد

بعدش هم با خنده چشماش رو بست

مدتی طول کشید تا بکهیون تونست به ترسش کمی غلبه کنه و بخوابه و برای این کار در حدی توی بغل شیو چپید که اگه صبح بلند میشد و میدید با جسم شیو کاملا یکی شده تعجب نمی‌کرد

********

کریس بعد کلی فکر کردن بالاخره به یاد آورد که اون دستمال از کجا اومده ، زمنی که با اون کپتیو بی نزاکت آشنا شده بود

تصمیم خودش رو گرفت ، باید هر طور شده به این پسری که الان به خیال خودش خیلی زرنگ تشریف داشت و می‌خواست حال کریس رو بگیره درس ادبی می‌داد تا یاد بگیره دیگه هیچ زمان با اونی که نباید در بیفته در نیفته

نیشخند خبیثانه ای زد

*******

چانیول به آرومی سمت تخت چن رفت و کنارش دراز کشیده و از پشت سر بغلش کرد و با لحن لوسی گفت

– هیونگگگگگگگ

چن تکونی به خودش داد تا چان ولش کنه

– ولم کن

– هیونگ…

– میگم ولم کن چانیول

چان بلند شد و نشست و در حالی که روی تخت بالا پایین میپرید(روی همین حالت نشسته) هی پشت هم میگفت چن هیونگ و همینم باعث شد چن بشینه و سعی کنه چانیول رو از پریدن نگه داره

– نکن همچین ، الانه که تخته های کف تخت در بیان چان ، نکن

ولی گوش چان به این حرفا بدهکار نبود و چن می‌دونست که تا زمانی که نگه اونو بخشیده وضع همینه برای همچین چشماش رو بست و با صدای بلندی گفت

– باشه باشه بخشیدمت ، تمومش کن

چان دست از کارش کشید و محکم روی چن پرید

– عاشقتم داداشی

چن خنده ای کرد ولی بعدش جدی شد

– ولی چانی یه سوال

چانیول همونطوری که سرش رو روی قفسه ی سینه ی چن گذاشته بود و دستاش دور شونه هاش حلقه

– هوم؟

– جدی چطوری ماهی ها توی آب خفه نمیشن؟؟!!

و اینطوری بود که چانیول حس کرد هر آن ممکنه خودش رو از پنجره ی اتاق به پایین پرتاب کنه

*********

مارک با نارضایتی وارد خونه شد ، شب قبل شیو پیشش مونده بود ولی امشب دوباره مجبور به تنهایی بود ، البت همراه با رَفَقای قدیمیش ، ولی حقیقت این بود که مارک از وجود شیو همیشه لذت می‌برد و معمولا هم خوشش نمیومد شیو فقط یه شب در هفته رو پیشش بمونه اونم با اصرارهای پِی در پِی مارک

در روز که باز کرد با لی روبه روشد که کف اتاق نشسته و عمیقا توی فکره

نزدیکش رفت و پا لگدی به پهلوش زد

– روحَک چته؟

لی سرش رو بالا گرفت ولی چیزی نگفت

مارک خمیازه ای کشیده و کنارش روی زمین نشست

– چته لی؟

– دلم تنگ شده ، دلم واسه مامانم تنگ شده

و یه چی مثل بخار و یا مِه که نشونه ای از اشک برای ارواح بود از کنار چشمش به بیرون اومد

مثل یه بخار که به جای رو به بالا رو به سمت پایین در حرکت باشه

– چرا نمیری دیدنش لی؟

– نمی‌خوام ، نمی‌خوام خوش گذرونیش رو با اون مثلا شوهرش ببینم ، نمی‌خوام ببینم که توی فکر تنها پسرش که دیگه پیشش نیست ، نباشه

مارک با دستش پشت کمر لی رو نوازش کرد و ازش خواست که اینقدر به این مسئله فکر نکنه ، بهش گفت به جای مادرش فکر و تصمیم نگیره و اونو قضاوت نکنه

ولی خوب، لی اینقدر عصبانی و گرفته بود که این حرفا براش به مثابه ی یه مشت چرت و پرت بودن

حرفایی که به نظرش مارک فقط و فقط برای دلخوشی اون میگفت ، مثل اینکه برای اروم کردنه شکمه یه فرد گرسنه بهش بگی یکی از بدمزه ترین غذاهای دنیا پلو و مرغه ؛ مسلما اون می‌فهمه تو داری دروغ میگی و لی هم الان می‌دونست که مارک داره تمام اینا رو برای آروم کردنه اون میگه

همون موقع یکی از روح های اون سمت تر با عصبانیت دادی کشید که باعث شد مارک و لی هر دو هم زمان به سمتش برگردن

– هی تو ، بوگندو ، صدبار بهت گفتم اینقد مُفت رو نخور

روح اونوری در حالی که انگشت اشاره ش تقریبا تا نیمه توی سوراخ بینیش که تنگ و ریز هم بوده و مشخص بود انگشت به زور توش جا شده میچرخوند و سعی میکرد تیکه های بیشتری رو در بیاره

– به تو چه ، خوشمزه هَس

یه روح احمق از سمت دیگه ای گفت

– ولی اونا شورن ، ممکنه بیماری فشار خون بگیری

یکی دیگه شون با دست پشت کَلِه َش زد

– هی احمق روح ها مریض نمی‌شن

مارک مونده بود ، نمی‌دونست باید از این مکالمه عصبانی شه و یا بخنده و یا چندشش شه

لی نتونست بیشتر از این جلوی خودش رو بگیره و زد زیر خنده

همون روحی که دست توی بینیش داشت

– شماها تا الان امتحان نکردید ، اگه یه بار بخوریدش می‌فهمید که چقدر خوشمزه هست

لی و مارک و بقیه روح ها تقریبا هم زمان داد زدن

– دهنت رو ببند

اون شب طبق معمول با تو سروکله ی هم زدنه روح ها و مارکی که میانشون گیر افتاده و نمی‌دونست باید چه زمن عصبانی شده و چه زمون بخنده ، گذشت

لی از فکر مادرش بیرون اومده و سعی کرد به این فکر کنه که اون دیگه هیچ خانواده ای نداره و حالا خونواده ی جدید اون کنارش هستن ، خونواده ای که متشکل بود از تعدادی روح و یه کپتیوه مهربون

 

دوستانی که تیزر این فیک رو نخوندن ، حتما بخونن ، چون بعضی از سوالاتی که براتون پیش میاد رو من قبلا در تیزر گفته َم

ممنون از همه ی اون عزیزانی که کامنت میذارن heart 

Print Friendly

60 Responses

 1. هونهانم?
  لوهانکه قلب نداره یه وقت سهونؤ تنها نذاره و بره?
  سهونی من
  هونی عزیزززززززم?
  وای لی?
  مارک چقد مهربونه?
  وای خیلییییی روح های باحالی پیش مارک زندگی میکنن?
  نخور فشار خون میگیری :khande:

 2. من تازه فک رو خودنم :yes: ،خیلی عالیه :good: ،خیلی دوستش دارم :rose: ،و دوست دارم بدونم ادامه اش چی میشه، :heart: منتظر قسمت بعدی ام :yahoo: :yahoo: و
  کایسو رو هم بزار دیگه،کی دی او میاد :cry: oooo

 3. فقط قسمت گالوت و روحاش برام عجیب و یه نمه غیر قابل باوره اونم به خاطر ذهنامونه چون بارها از ومایرها داستان خوندیم ولی اینا جدیدن
  خلاصه ممنون فایتینگ

 4. عرررررررررر 1 _51_ 1 _51_ 1 _51_ فشار خون…..پاچیدم …..عالی بود ….معرکه….من تا چهارشنبه هفته بعد دق میکنم……ولی یه سوال…روحا که نمیتونستن مزه هارو حس کنن.پ چجوری فهمید اون شوره؟؟؟ عجب…اصن مگه روحا دماغ دارن… gdhhh 1 _51_ عاقا در هر حال معرکه بود…بکهیونم که عشقه منه نیازی به توضیح نیست…جای چانیولم بودم میرفتم نون بربری با اسید سیتریک میخوردم از دست این چنه خنگ :yahoo: 1 _51_ far

 5. چه بکهیونه گوگولییییی خوداااااا heart heart
  چن؟! heeey یه لحظه فک کردم جدی آدم شده againagain
  خخخ عاشق اون روحه شدم ک می گفت فشارخون میگیری خخخخ hahha hahha
  عالی بود عزیزم مرسیتم boooch heart

 6. سوهو ی بیرحمو دوس دارم heart
  دلم میخواد کریس حال این شیورو بگیره نه شیو حال کریسو :/ heeey
  من بکو خوردم loveee
  دلم برای چن میسوزه 1 _51_ چان خدابهت صبر بده 1 _51_ 1 _51_
  چه روح چندشی hahha daqun

 7. بررررررررررررررف همین الان داشتم زمینو گاز میگرفتم از خنده . چنش به نظرم خیلی مهربونه و لی خیلی مظلومه عررررر از لی مظلوم خیلی خوشم میاد چون بنظر شخصیت واقعیش البته توی وجود لی واقعی 30 درصد حدودا منحرفی خالص وجود داره . ولی خب مظلومیتش بیشتره … وای فیک گوگولی خیلی تو استایلمهههههه

 8. اینیکی پوستر هم خیلی کیوته bunny آخی،اشکای بکی زده کمرنگه و اشکای لی بخار
  شیوچنننننن،چقد باحال 4chsmu1 بکیه کیوتتتتتتت،ناززززز،خوردنییی،کوچولو،گوگولی مگولییی،هرچی بگم کمه،توصیفاتت در رابطه با بکی حرف نداره،فوقالعاده کیوت مینویسی bunny boooch heart

 9. وااااای خدایاااا اون بکی رو بدین من بخورمممممم far far far
  جیگرمممممم چقد گریه میکنه کوشولوووو far far far
  این چن .____. نابودم کرده این هوشه سرشارش رسما منهدم شدم اصن ._____.
  مرســـــــــــــــی عالی بــــــــــــود :heart: heart :heart:

 10. الان همه فکر میکنن من بکهیون شیپ میکنم 1 _51_ ولی من فقط بکهیون میش ماشو دوس oooo بکهیون میشماشششش خیلی چلوندنییی و خوردنیه *_* سو کیوت سو کیوت far
  سوهوی قدرتمند:/ دختر مردمو بلعید :||| خیلی ریلکس رفت :||| عجب….
  عاقااااا چن خیلی خوبه 1 _51_ چانیول اخر سر به بیابون میزاره 4chsmu1 خنگوول منه0_0 یه چنه دراز خنگ :||||| چقدر جذاب *_*
  چانیولم که قوربون قد و بالاش برم*_* لامپیش خاص من باهوش خوشتیپ جذاب 4chsmu1
  فک کنم خیلی غیر مستقیم دوباره اشاره کردم سه تا واس ماس:|||||||| heart
  اه اه اه حالمو بهم زد این روحه -________- بزنم کلشو نصف کنم احمق کودن -.- حال به همزن مفت خور-_- مارک چجوری این قبیله ی وسیع روحو توی خونش تحمل میکنه :/?!
  لی چه خوبه

  • نظرررمممم نصفههه اومد اه -_- لی خیلی خوبه فداش شم^~^ تنها روحه قابل تحمل :|
   خسته نباشی مای برفی love kiss
   هنوزم شکلکا نمیانsad

   • عاقا هونهانمو یادم رفت ذکر کنم smile))) سهون یه استارکه 0_0 یه انسان جاویدان که عاشق یه خون اشام جاویدان شده :/ رابطه ی بینشونو دوستت دارم smile اهان راستی برف روی تنوع مکالمه هات توی این فیک توجه داشته باش ازم پرسیده بودی :scratch:

  • کلا بکهیون میش ماش خیلی هوادار داره نهال
   خخخخخخخ سوهو وحشی شده توی این فیک
   دیرازجونت ، چانیول بسیار نایسه
   smile))))))))))
   عاشقتم

 11. واااااای الهی. :yahoo: :yahoo: loveee بکی کوچولوی خوشگلم.چقدم خوشگل میترسه و گریه میکنه. bunny با اون اشکای زردش.ای ناز بشی. loveee خیلی شیو رو دوس دارم.چقد مهربونه. :heart:
  وای مارک هم خیلی مهربونه. :heart: الهی لی عزیزم،غصه نخور. sad loveee
  خخخخ. 1 _51_ اون روحه خیلی چندششششششش بود.هووووق!! :wacko: 1 _51_
  اوووووف.سوهو چقد بیرحم و سکشیه!! :yahoo: B-) سوهوی ومپایر دوس دارم!!جوووووونزه!! B-) :good: :good:
  هوووووف.کریس!! :scratch: چقد دوس دارم شیومین درست حسابی حالشو بگیره!! hahha hahha خیلی تو فیگوره!! 309
  هونهان! inlove !الهی.سهون خیلی خوبه.خیلی پاک بنظر میاد! bunny !اون خاطره ای که یادش اومد ،اولین دیدارش با لوهان بوده،نه؟؟ 47b20s0 !!خیلی جالب بود. :good: :yahoo:
  واهاااااای. 1 _51_ چن چقد خنگه! 1 _51_ !ای خدااااا! 4chsmu1
  چانیولم چقد خوب بلده خودشو لووووس کنه واسه هیونگش!! 4chsmu1 :good:
  معرکه بود.مررررررسی. B-) :heart: :rose: heart
  فایتینگ hi :rose: heart

  • نارسیس ینی من عاشق این کامنتای طولانیت هستم ، خیلی ممنون ازت
   لی خیلی ملوسه
   آره خواستم مقادیری سوهو متفاوت باشه
   آره گلم اولین دیدارش با لوهان همون خاطره بود
   ممنون گلم و خواهش میکنم heart heart

 12. وااااااای خدا اون قسمت روحش خیلی معرکه بود! سوهو هم که فعلا در حال عشق و حاله! کریس هم خدا میدونه چه نقشه ای دارم! منم اخرش از دست چن خودمو میکشم!
  میگم اجی دوباره کرزسهو رو یادت نرفت?
  بعدش احیانا سهون یه انسان نما نیست?
  مررررررسی عزیزدلم

  • ای جانم ممنون گلم…نه عزیزی یادم بود…منتهی چون داشتم اصلی ها رو میگفتم و اون فرعی بود نگفتم ولی میرم الان ویرایش میزنم
   نه گلم ، سهون رو بعدا در موردش می‌فهمید…استارک هست ، انسان هایی که خواستگاهشون یه طورایی طبیعیت محسوب می‌شه و پیر نمی‌شن و همیشه جوان می‌مانن و پیوند قوی ای با طبعیت دارن
   خواهش مندم گلم

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *