fanfiction the ugly twins 20

قسمت بیستم فیک ترجمه ای دوقلوی زشت 

قسمت بیستم                                                                                   (( چرخ و فلک ))

 

جونگین با هیجان از خواب بلند شد .. قرار بود با سهون بره سر قرار و سهون بهش نگفته بود که کجا میخوان برن ..

لباساشو پوشید و درحالی که منتظره دوست پسرش بود رفت جلوی آیینه تا ظاهرشو چک کنه …

گوشیش که زنگ خورد بلافاصله جواب داد …

 • دارم میام !!!

صدای خنده سهون از پشت خط اومد

 • منتظرت میمونم پس ..

لبخند هیجان زده ای زد و تماس و قطع کرد … وسایلاشو برداشت و از اتاق رفت بیرون …

خونه خالی بود … مادرش دوباره خونه ی داییش بود و پدرشم که سرکار بود .. به اضافه تمین که با مینهو رفته بود بیرون و خونه نبود …

دره خونه رو قفل کرد … رفت بیرون و ماشین سهون و دید …

لباش به لبخندی باز شد و رفت سمتش …

سهون درحالی که میخندید گفت

 • سلام خوشگله !!

جونگین هل کرد و قرمز شد ..

 • سلام …

سهون ماشین و روشن کرد

 • امروز میخوام یه جایی ببرمت … امیدوارم خوشت بیاد …

جونگین با کنجکاوی پرسید

 • کجا اونوقت .. ؟؟

بازیگوشانه جواب داد

 • حالا میبینی …

جونگین درحالی که سعی میکرد حدس بزنه لباشو بهم فشار داد …

از طرف دیگه سهون تنها کاری که میکرد موزیانه خندیدن بود … از تمین راجبه جایی که جونگین دوست داشته باشه بره پرسیده بود … و وقتی که تمین بهش گفته بود کاملا سورپرایز شده بود … چون از قضا مکان مورد علاقه خودشم بود …

در هر صورت مهم نبود … براش اهمیتی نداشت اگر مکان مورد علاقه ی جونگین ساحل ، جنگل … یا حتی فضا باشه … تمام تلاششو میکرد تا ببرتش اونجا .. چون فقط خواسته ی جونگین براش مطرح بود … و اینکه خوشحالیه اون  … خوشحالیه خودشم بود …

 

 

 • این خیلی درازه …

تمین درحالی که با مینهو بستنیه 32 سانتی متریش و میخورد خندید ..

 • باید سریع بخوریمش … وگرنه آب میشه …

مینهو نیشخندی زد

 • امم … خوشمزس .. میتونم ده تا ازشون بخورم ..

تمین درحالی که نخودی میخندید گفت

 • عمراااا … میدونم که چیزای شیرین و دوست نداری …
 • دوست دارم … بستنی … دسر .. پن کیک … و کلا از اینجور چیزا دوست دارم …
 • دروغگوووو … !!! چجور روحی تسخیرت کرده الان … ؟؟؟ … پری ه شیرینی آ … ؟؟ … تو از اون دسته از آدمایی نیستی که بستنی میخورن …

مینهو بی اونکه جوابشو بده بستنی شو خورد … دستش و دوره کمر تمین حلقه کرد و گفت

 • خب بعد از این چیکار کنیم … ؟؟

اون یکی دستشم بطری آبی بود که بلافاصله بعداز تموم شدن بستنیش خریده بود و فورا خورده بودتش …

 • چی میخوای …. ؟؟؟ … غذا … ؟؟ … نوشیدنی … ؟؟ … یا خرید … ؟؟
 • اممم …

تمین یذره اینور اونور و نگاه کرد و در آخر بازیگوشانه جواب داد

 • دسر یخ زده میخوام … !!!

مینهو برای چندلحظه بهش خیره شد … گیج میزد ..

تمین زد زیره خنده و گفت

 • چیه .. ؟؟؟
 • دسر یخ زده … ؟؟؟؟ … اوکی … اما … بیا اونو بعداز غذا بخوریم … یه چیزی مثل سونده یا شبیهش …

تمین با دیدن صورت متعجب دوست پسرش خندشو جمع کرد .. دوست پسرشو خیلی خوب میشناخت .. از چیزای شیرین خوشش نمیومد .. و اصلا نمیتونست باهاشون کنار بیاد ..

کاملا معلوم بود … از اونجایی که بعداز خوردن بستنی یه بطری آب و سر کشیده بود …

 • ولی تو گفتی که بخاطره من به چیزای شیرین علاقه مند شدی … !!!

مینهو پلکی زد و دستپاچه سرشو تکون داد

 • آره آره … درسته … پس بیا بریم کافه …

تمین زد زیره خنده و قبل از اینکه مینهو راه بیفته بره تا دنبال کافه بگرده دستشو گرفت

 • نه … فقط داشتم شوخی میکردم .. بیا بریم غذا بخوریم ..

با این حرف انگار زندگیه دوباره به مینهو بخشیدن … تمین دوباره زد زیره خنده ..

 • همچنان ادعا میکنی که میتونی شیرینی بخوری … خب چرا خودتو چیزی که نیستی نشون میدی .. درحالی که اصلا نمیتونی شیرینی رو تحمل کنی … ؟؟

مینهو برای چند ثانیه بهش خیره شد .. در آخر سرشو خاروند و گفت

 • خب … آخه … امروز بنظر ناراحت میومدی … !!

خنده ی تمین قطع شد

 • هان .. ؟؟
 • خیلی گرفته بودی .. و من فکر کردم که .. با خوردن شیرینی که دوست داری حالت خوب میشه ..

ادامه داد

 • تو به من نمیگی چرا ناراحتی … واسه همین من چاره ای جز خوروندنه شیرینی بهت ندارم …

تمین هیچی نمیگفت ….

مینهو دوباره گفت

 • یجورایم موفق شدم فکر کنم … یا نه … ؟؟

تمین یدفعه لبخندی زد .. اصلا توقع همچین جوابی رو نداشت ..

این چند روزه همش ناراحت بود .. ولی نمیتونست به مینهو دلیلش و بگه …

 • تمینا … ؟؟!!

چشماش پر اشک شد … قلبش گرم شد …

نمیتونست به مینهو راجبه اتفاقی که براش افتاده بود بگه … چون … چون از عکس العملش میترسید …

عصبانی میشد .. یا اصلا اهمیت نمیداد .. ؟؟

حتی جرات فکر کردن بهشم نداشت …

در آخر لبخندی زد و سرشو تکون داد

 • من خوبم …

مینهو بهش خیره شد … میدونست که حال دوست پسرش اصلا خوب نیست … اما مجبورش نکرد تا حرف بزنه …

به جاش ..

به آرومی دستشو گرفت و انگشتاشونو بهم قفل کرد …

تمین به دستاشو نگاه کرد …

مینهو با لبخند گفت

 • اگر بهم نیاز داشتی .. میدونی که همیشه پیشت هستم … !!

تمین چیزی نگفت .. با محکم تر شدن حلقه ی دستاشون پلکی زد  …

دستای مینهو بزرگ و گرم بود … و حس امنیت به تمین میدادن  …

لبخندی زد و گفت

 • میدونم … !!

درحالی که بهم لبخند میزدن تمین زد زیره خنده و گفت

 • خب حالا بریم غذا بخوریم … ؟؟
 • آره بریم …

پا گذاشتن توی خیابون تا دنبال رستوران بگردن …

تمین داشت گردن میکشید اینور اونور تا بتونه رستوران پیدا بکنه … اونقدر حواسش پرت پیدا کردن رستوران بود که متوجه نشد مینهو یدفه وایساده …

تو یه لحظه محکم خورد به پشت مینهو و جیغ آرومی کشید ..

درحالی که پیشونی شو که چند لحظه قبل به شونه ی مینهو خوره بود و گرفته بود گفت

 • مینهو … ؟؟

مینهو جوابی نداد و تنها به شخص روبروش خیره شد …

تمین کنجکاو شد … برگشت تا ببینه مینهو میخ کی شده .. یذره دورتر از مینهو دختری زیبا با موهای بلنده صورتی وایساده بود …

چشمای زیباش قفله چشمای مینهو شده بود …

تمین یذره سرشو کج کرد …

صبر کن … تا حالا این دختر و ندیده بود …

دختر یدفه با لبخندی رو لبش گفت

 • مینهو …

مینهو ام در جوابش خیلی سرد گفت

 • آیرن …
 • اینجا چیکار میکنی … ؟؟؟

دختر که اسمش آیرن بود برگشت طرف تمین و ادامه داد …

 • سره قراری … ؟؟

تمین متوجه قفل شدن فک دوست پسرش شد …

 • خودت داری میبینی … !!!

ابروهاش با شنیدن جواب ساده ی مینهو رفتن بالا … اما بعداز چند ثانیه برگشت به حالت اصلیه خودش .. نگاه خیرشو داد به تمین و گفت

 • خوشگله …

تمین با حرف آیرن قرمز شد … مینهو تو جاش تکونی خورد … دستشو دوره شونه ی تمین حلقه کرد و گفت

 • آره هست ..

آیرن با حالت غیرقابل تشخیصی بهش خیره شد …. در آخر لبخندی زد و گفت

 • خب .. من دیگه باید برم .. از قرارتون لذت ببرید …

مینهو چیزی نگفت .. اما تمین به رسم ادب لبخندی زد … و آیرن با نیشخندی که رو لبش بود از کنارشون گذشت …

با رفتنش مینهو آه آرومی کشید ..

تمین درحالی که از روی شونه ش داشت نگاه میکرد پرسید

 • اون کی بود … ؟؟؟
 • یکی از دوستای قدیمی م .. ولش کن … بیا بریم ..

تمین پلکی زد و ابروهاش رفت بالا .. یه چیزی عجیب بود …

لبش و گاز گرفت و سعی کرد افکار منفی رو از خودش برونه … اون دختر دوست قدیمی مینهو بود و بنظر دختر خوبی میومد …

اون دوتا به گشتن دنبال رستوران ادامه دادن … بی اونکه بدونن یه جفت چشم قهوه ای تمام کاراشون و زیر نظر داره …

اونجا … نه خیلی دور ازشون … آیرن با نگاهی عصبانی زیرنظرشون داشت …

 • پررو ا …

آهی کشید … برگشت و اونجا رو ترک کرد …

خب … این پررویی تون زیاد دووم نمیاره …

 

 

 

 

 • خب .. هیچ نظری راجبه اینکه کجا داریم میریم نداری … ؟؟؟

جونگین با نگاهی مظلومانه برگشت طرفش و ابروهاش و به حالت فکر کردن برد تو هم …

 • از اونجایی که هرچقدرم بپرسم یه نفر نمیخواد بگه کجا داریم میریم .. نظری ندارم ..

سهون به حرفش خندید ..

 • فقط چیزی که توی ذهنت هست و بگو …

جونگین چشماشو درشت کرد

 • صددرصد کافه ی جیب نمیریم …
 • پس .. ؟؟

شونه هاشو انداخت بالا

 • نمیدونم …
 • داری تسلیم میشی ینی … ؟؟

سرشو تکون داد

 • آره .. درهرصورت مهم نیست … چون من با هرجایی که بریم اوکیم ..
 • اگر ببرمت جایی که دوس نداری چی .. ؟؟
 • جایی که دوست ندارم .. ؟؟؟

سرشو کج کرد .. بیمارستان … ؟؟

سهون درحالی که قایمکی نگاش میکرد تکرار کرد

 • جایی که دوست نداری … اگر اینکارو بکنم عصبانی میشی .. ؟؟

جونگین با لبخندی جوابشو داد

 • نه …
 • واقعا .. ؟؟

دوباره سر تکون داد

 • چرا … ؟؟؟
 • چون که …

برای چند لحظه ساکت شد … درآخر روشو برگردوند طرف سهون و ادامه داد

 • هرجایی که باتو باشم برام لذت بخشه …

با جوابی که جونگین داد سهون شوکه شد … اون حرف و خیلی خالصانه زده بود  …

جونگین بنظر خیلی از حرفش مطمئن بود .. چون بعدش لبخندی به سهون زد و روشو برگردوند …

احساس کرد دلش تکون خورد  …  چیز کوچیکی بود  ..  اما سهون میخواست پرواز کنه  ..

چه بیان بی ریا ای … اونقدری که از نفس انداختش …

محکم به فرمون چنگ زد .. سعی کرد تا اون حس خوبشو نادیده بگیره ..

 • اوه … صبر کن …

جونگین سرشو میچرخوند و اینور اونور و نگاه میکرد … مشتاق و کنجکاو بنظر میومد …

 • صبر کن … تو … ینی میشه …

سهون درحالی که سعی میکرد نخنده پرسید

 • چی … ؟؟
 • ینی میشه که .. ؟؟ ….

چند لحظه سکوت کرد … برگشت طرف سهون و با شک و تردید گفت

 • امکان نداره …

سهون دوباره لبخند زد …

 • کجا میتونه باشه .. ؟؟
 • ینی داریم میریم …

جونگین احساس میکرد قلبش تندتر از هروقت دیگه ای داره میزنه …

 • ینی داریم میریم … به … لوته وورد … ؟؟؟
 • پرفکتتت …. ( نیشخندی زد ) … آفرین …

جونگین تقریبا تو جاش پرید و با دهن باز مونده پرسید

 • واقعا میگی .. ؟؟ … ینی واقعا داریم میریم اونجا .. ؟؟

سهون فقط لبخندی زد و سرشو تکون داد …

تو جاش تکونی خورد

 • اوووووووووو … واقعااااا … ؟؟؟

سهون زد زیره خنده …

 • وقتی برسیم اونجا باور میکنی …

زمزمه کرد

 • اوه خدا …

درحالی که  کف دستاشو گذاشته بود روی گونه های سرخش ادامه داد

 • من اونجا رو خیلییییییی دوست دارم … خیلی خیلی خیلییییییی …

سهون یجورایی از انفجار یدفه ایه جونگین تحت تاثیر قرار گرفته بود …

خیلی بامزه تو جاش وول میخورد .. چشماش میدرخشیدن و دستاشو از هیجان محکم بهم فشار میداد ..

کیوت بود … خیلییییییییییی کیوووووووووت …

جونگین یدفه ای متوجه شد که خیلی هیجانی شده … فورا صاف نشست سره جاش و با گونه هایی قرمز شده از خجالت گفت

 • ببخشید … خیلی ذوق زده شدم یه لحظه …

سهون زد زیره خنده و دست کشید تو موهای طلاییش …

اوه پسر … ینی جونگین کیوت تر از اینم میتونست باشه … ؟؟

به راهشون ادامه دادن تا وقتی که رسیدن به اونجا … جونگین شدیدا هیجان زده بود و نمیتونست قایمش بکنه ..

سهون کاملا متوجه درخشش چشماش زمانی که به دستگاه ها نگاه میکرد میشد …

جونگین داد زد

 • من عاشق اینمممم … !! … سوار شیییییم …

سرشو برگردوند و دوباره مشغول پیدا کردن بازی های جالب شد … سهونم میخندید و پشت سر جونگینه هیجان زده میرفت …

جونگین صداش کرد

 • سهونییی … بریم اون و بازی کنیم ..

سهون نگاهی به وسیله ای که جونگین انتخاب کرد بود انداخت ….. کشتی ..

 • اوه ..

با انتخاب جونگین یذره سورپرایز شد …

 • خب .. این انتخاب خوبیه …

جونگین لبخند زیبایی بهش زد و سریع اومد جلو  … به نرمی دستشو گرفت و کشید دنبال خودش …

سهون با دیدن کشتی آب گلوشو قورت داد .. تا حالا سوار این وسیله نشده بود .. ولی میدونست که وحشتناک ترسناکه ..

اصلا فکرشم نمیکرد که جونگین همچین چیزی رو انتخاب کنه …

صبورانه توی صف منتظر موندن .. سهون زیر چشمی نگاهی به جونگین انداخت .. خیلی هیجان زده بود …

 • خب پس از این جور بازیا خوشت میاد ..

تمام تلاششو میکرد تا ظاهره وحشت زده شو نشونه جونگین نده …

جونگین درحالی که لبخند میزد گفت

 • این یکی از وسیله های مورد علاقمه ..
 • اوه ..

دهن سهون به شکل (( او )) باز مونده بود .. دستاپاچه سرشو برگردوند تا هرجایی و نگاه کنه غیراز جونگین ..

جونگین با هیجان گفت

 • نوبته ماست !!! … بریم .. بریییییم ..

سهون باره دیگه آب گلوشو قورت داد و پشت سر جونگین رفت ..

مسئول اونجا درحالی که به صندلی ای اشاره میکرد گفت

 • لطفا ردیف اول بشینید !!

سهون زمزمه کرد

 • وات ده فااااک … !!!

این درحالی بود که جونگین با خوشحالی سرشو تکون داد …

 • باشه ممنون …

سهون با کشیده شدنش توسط جونگین تسلیم شد ..

نشستن تو جای خودشون  .. و سهون بی اونکه دست خودش باشه پاهاش شروع کردن به لرزیدن ..

درحالی که سرشو میچرخوند گفت

 • واااو ..

جونگین سریع برگشت نگاش کرد و پرسید

 • توام این بازی رو دوست داری … ؟؟

سرشو به معنی آره تکون داد … داشت تمام تلاششو میکرد تا ظاهره خونسرد و باحالشو حفظ کنه …

 • ا.. البته .. منم این بازی و خیلی دوست دارم …

جونگین سرشو کج کرد و لبخندی زد

 • خوبه پس …

سهون با شنیدن صدایی که داشت حرکت کشتی رو اعلام میکرد آب گلوشو قورت داد … دستش رو کمربندش قفل شد …

از طرف دیگه جونگین به اضافه هیجان زده بودنش .. آروم بود …

 • 3 ….

با شروع شمارش تو جاش لرزید …

 • 2 ….

با قرار گرفتن دستی گرم روی دستش از جاش پرید …

چشماشو باز کرد و برای یه ثانیه صورت خندون جونگین و روبروی خودش دید …

 • شروع ….

با حس حرکت کشتی به عقب و جلو چشماشو محکم بست …

یکم که گذشت حرکتش سریع تر شد …

با تمام توانش فریاد زد

 • آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ …

بلند داد میزد و دست جونگین و محکم فشار میداد …

اون چند دقیقه ای که قبل از ایستادن کشتی گذشت … جهنم و تجربه کرد …

 • واااه …

چشماشو باز کرد …

عرق سرد از گوشه ی شقیقش پایین میریخت و هنوز دسته جونگین و فشار میداد …

جونگین خندید و گفت

 • باحال بود … نه … ؟؟

سهون با قیافه ای که میگفت (( شوخیت گرفته ؟؟!! )) برگشت و نگاش کرد …

  جونگین با دیدن قیافه ش زد زیر خنده … دستشو دراز کرد تا عرق رو پیشونیشو پاک کنه …

سهون با حس گرمای دست جونگین روی پوستش یخ زد .. اوه لعنتی … حالا دیگه جونگین داشت از اون مراقبت میکرد … خجالت آور بود …

درحالی که کمربند ایمنی شو باز میکرد گفت

 • باحال بود … دوستش داشتم … خب حالا بازی بعدی چیه .. ؟؟

جونگین دوباره خندید و گفت

 • اممم … بعدی … نظرت راجبه .. حلقه غول پیکر چیه .. ؟؟

ابروهای سهون رفتن بالا

 • اینی که میگی چی هست حالا .. ؟؟

جونگین برگشت و به دستگاهی اشاره کرد … که اینکار باعث شد فک سهون بیفته رو زمین …

اون یه سواریه چرخشیه 360 درجه بود …

فاااک ….

 

 

 • باحال بود …

جونگین درحالی که هی اینور اونور وول میخورد دوباره گفت

 • خیلیییی باحال بود …!!
 • آ ..آره … البته …

پسر قد بلند با حالت بی روحی پشت جونگین راه میرفت .. ( منظور از ترس زیادشه )

جونگین برگشت

 • خب حالا کدوم و بازی کنیم … ؟؟

سهون درحالی که از حرفی که میخواست بزنه مطمئن نبود گفت

 • تو کدومو دوست داری .. ؟؟

جونگین با لبخند سرشو تکون داد و گفت

 • نه … تو دوست داری کدومو بازی کنیم .. ؟؟ تو همش به حرف من گوش دادی .. حالا نوبت منه ..

سهون یذره اینور اونور و نگاه کرد

 • بیا فعلا چوروس بخریم … ( ناموسا نمیدونم چیه .. فک کنم خوردنیه )

جونگین خندید و موافقت کرد ..

رفتن مغازه و دوتا بسته سفارش دادن … بعدش رفتن سراغ بازیه بعدی …

در آخر .. سهون تصمیم و به عهده ی جونگین گذاشت …

اونا تمام بازیا از نه خیلی ترسناک و تا فوق ترسناک و بازی کردن …

سهون از اونجایی که کل انرژی شو مصرف کرده بود … حس میکرد که میتونه یه روز کامل و بخوابه …

زمان گذشت و … عصر شد …

هوا داشت تاریک میشد .. ولی پارک هنوزم شلوغ بود ..

سهون درحالی که دست جونگین و میکشید گفت

 • بیا چرخ و فلکم سوار شیم !!

سوار شدن و روبروی هم نشستن ..

چرخ و فلک شروع به حرکت کرد و چیزی نگذشت که اون دوتا تونستن غروب آفتاب و ببینن ..

جونگین آهی کشید

 • آه .. خیلی قشنگه ..

سهون با دیدن دوست پسرش که تحت تاثیر زیبایی غروب آفتاب قرار گرفته بود لبخندی زد …  برگشت و به آسمون بنفش نگاه کرد ..

جونگین نگاهی بهش انداخت و خیره شد ..

سهون تو سکوت … محو منظره ی روبروش شده بود ..

نوری از غروب آفتاب .. روش میتابید و باعث درخششش میشد … چشماش جرقه میزد و پوست تنش برافروخته شده بود …

اوه سهون ..

فوق العاده زیبا بود …

جونگین .. آب گلوشو قورت داد .. نفس عمیقی کشید و روشو برگردوند ..

و درد به سراغش اومد …

با حس درد توی قفسه سینش .. چشماش گشاد شد ..

نفساش سخت شد …

درحالی که تلاش میکرد تا هوا رو به ریه هاش بکشونه دستاش مشت شدن ..

سهون با شنیدن صدای نفسای خفه ی جونگین برگشت … نگران شد ..

 • جونگین .. ؟؟ ….چیشده .. ؟؟

جونگین درحالی که چشماشو محکم روهم فشار میداد و قفسه سینه شو چنگ میزد .. سعی میکرد تا نفساشو آروم کنه ….

سهون سریع شونه هاشو گرفت و کشیدتش تو آغوشش ..

 • جونگین … ؟؟ .. جونگینااا … منو نترسون لطفا ..

با برخورد صورتش به پوست خوش بوی گردن سهون نفس نفس زد ..

سهون با نگرانی پرسید ..

 • جونگینااا … چه اتفاقی افتاده … ؟؟

جونگین احساس میکرد که گونه هاش دارن سرخ میشن .. و به شکل عجیبی نفساش دارن طبیعی میشن …

 • جونگین .. ؟؟ جونگین .. ؟؟

با برگشتن نفسش به حالت نرمال پلکی زد …

 • جونگینا .. لطفا منو نتر——-

جونگین با سختی و ضعف پرید وسط حرفش

 • من خوبم …
 • چی … ؟؟
 • من …

به آرومی و با خجالت خودشو از آغوش سهون کشید بیرون

 • من .. من خوبم …

سهون با شک بهش خیره شد …

جونگین درحالی که با حالت دستپاچه ای میخندید دست مشت شدشو از سینش فاصله داد

 • هههه … معذرت میخوام … ههه …
 • من الان جدی ام .. بهم بگو چه اتفاقی افتاد .. ؟؟ تو .. تو .. آسمی چیزی داری … ؟؟؟

جونگین پلکی زد و سرشو تکون داد

 • نه نه ..
 • پس این چی بود .. ؟؟

جونگین ضعیف خندید

 • هیچی نبود …
 • جونگیناااا …

چشماشو بست و به آرومی تو آغوش سهون فرو رفت …

 • جونگین … ؟؟؟

خودشو بیشتر تو بغل سهون مچاله کرد و عطر خوش بدنشو به ریه هاش کشید ..

سهون با حس نفسای جونگین روی گردنش به خودش لرزید

 • جونگینا ….

دستاشو دوره بدن دوست پسرش حلقه کرد و یذره از خودش فاصله داد ..

جونگین با حس از دست دادن گرمای بدن سهون چشماشو باز کرد ..

سهون با دیدن صورت جونگین .. اونقدر نزدیک به خودش .. آب گلوشو قورت داد ..

اون چشمای مبهم … اون لبای برجسته …

جونگین آروم زمزمه کرد

 • سهونا … من حالم خوبه …

سهون چیزی نگفت .. فقط به چشمای سیاهش خیره شد …

جونگین دوباره صداش زد

 • سهون …

چیزی درون سهون تکون خورد … و تنها چیزی که بعدش متوجه شد .. این بود که داره جونگین و میبوسه …

جونگین با حرکت ناگهانیش شوکه شد و به آرومی ناله کرد … اما سهون بی توجه به بوسیدنش ادامه داد …

عمیق تر … عمیق تر … عمیق تر … تا جایی که جونگین تو بوسه غرق شد …

دستای سهون محافظت گرانه دوره شونه های جونگین حلقه شد … بدنشو بیشتر به خودش فشرد و عمیق تر از قبل بوسیدش …

جونگین ناله ی آرومی کرد و دستای سهون تو موهاش لغزیدن … حلقه ی دستاشو دور بدن جونگین محکم تر کرد .. انگار که میخواست با هم یکی بشن … و از چشم بقیه دورش کنه …

حس مالکانه ای روز به روز درونش رشد میکرد و بزرگ تر میشد … نمیخواست که دست هیچکس به دوست پسرش بخوره …

کیم جونگین ماله اوه سهون بود …

آره …

فقط ماله اون …

 

 

 

سلاااام 

من بازم اومدم 

با تشکر از اونایی که نظر گذاشتن 

از این به بعد روال کارمون همین جوریه 

هروقت که نظرا 80 بشه من همون موقع میذارمش داستانو 

پوستره زیبامون و دیدید ؟؟  از برفی جونمه .. نویسنده ی سایته خودمون 

بچه ها یه چیزی … 

داشتم با یکی از دوستام حرف میزدم و ازتون گله میکردم که یه چیزی بهم گفت 

که شاید اون کسایی که لایک میکنن داستان و اونایین که نمیتونن نظر بذارن 

بعدش فکر کردم دیدم حرفش درسته 

گفتم به شماهایی که نمیتونید نظر بذاریدم اینو بگم 

اگر واقعاااا نمیتونید 

به جاش لایک بکنید داستانو 

خوبه نه ؟؟؟ 

ببینید چقدر باهاتون راه میام 

ولی منو از خوندن نظرای قشنگتون محروم نکنیدا 

بخدا کلی حال میکنم با دونه به دونشون 

خلاصه … 

دیدید چقدر گوگول بود این قسمتتتتتتتتتت … ؟؟؟ !! 

این قسمت و حال کردید ولی عوضش قسمت بعد استرسی ناجور بهتون وارد میشه 

یوهاهاهااااااااااا 

نظر بذارید زودی بذارمش 

فهلااااااااااااااا 

 

Print Friendly

93 Responses

 1. آیگووووو. :yehetohorat: خیلی خووووووووووب بود. :yeees: :bunny: بخصوص سکایش!! :nish: :yeees: :like: :myheart:
  الهی!! :mazlum: دلم واسه تمین خیلی سوخت!! :daqun: این دخترا از کجا پیداشون میشه یهوووویی؟؟؟ :qorqor: :qorqor: :huh: آیرن؟؟؟ :gijiviji: دوست قدیمی مینهو؟؟ :wooo: :qorqor: ؟ وات ذ هل؟؟ :heeey: من بجای تمین رگ غیرتم باد کرد! :qorqor: !تمین یه کم زیادی خوشبین نیس؟؟ :heeey: به دختری که نمیشناسه لبخند میزنه!! :huh: :chebedunam: عجبا!! :becharkh:
  خخخخ. :khande: سهووووون!! :khande: میترسه!! :khande: هههههههه! :khande: هاااهاااااهاااااااا!! :khande: وای خیلی باحال بود. :yeees: :nish: :like:
  چوروس یه نوع شیرینیه!! :nish: توی سکند باکس اکسو اگه دیده باشیدش،لی و بک و شیو میرن میخرن و کوفت میکنن!! :nanahat: :heeey: تنها خورا !!! :qorqor: منم میخواستم،بهم ندادن!!! :gerye: :mazlum: :khande:
  حلوای من!!! :nish: جونگین قلبش داشت کار دستش میداد که سهون نجاتش داد،البته با ب/وسه!! :khande: :kissme: :heartme: خخخخخ. :nish:
  عاااااااالی بود. :yehet: :like: :myheart:
  فایتینگ :kissme: :heartme:

 2. ایششششohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gifاین ایرن هم معلومه قبلن با مینهو یه رابطه هایی داشته دیگهohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/ejn5d7q2vqf4peufz6o.gifبیچاره تمینننننohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/5_572_.gif
  وووی سکایششششششششش محشررر بوددددددددددددohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/79.gifاونجاها که سهون میترسید من پرپر شدم از خندهohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifالبته خودمم از این وسیله ها میترسما =/
  یکی نیس به کای بگه عزیزم تو خیلی سالمی؟برمیداری از این وسیله ها سوار میشی که سر و تهت کنن؟ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/309.gif
  اون تیکه اخرش عصنن عالی بوددد اچکههه شوق ریختمممohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/154fs232528.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon-smile 21.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gifولی واسه کای خیلی نگرانم ینی مریضیش چیه؟

 3. ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/154fs232528.gifچ رمانتیییییک ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/154fs232528.gifچ خبیصانهههههههههohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/154fs232528.gifچ گریه داااارohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/154fs232528.gifایرن دیگه کدام موجودی استتتتohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/154fs232528.gifچ ترسوئه این سهونیااااااا خخخخ مرد گندههههohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifیدفعه نابود شدم از گریه به خنده تبدیل شدم ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifدست شما بی بلا ایشالاه بری کربلا خخخخ منتظر دلهره قسمت بعدی هستماااااا نری دیگه بر نگردیاااا زودی زوددد اپ کن قربانت نه دیگه خواسته ای نیس اصا ادمی به کم توقعی من دیدی؟؟ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif

 4. چه عاااشقااانه عررررر بوسه توی چرخ فلک همزمان با غروب آفتاب ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/jhsdhufF.gif
  آیییییش آیرن حاسوس کریستاله؟ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif
  استرسه چییییی؟؟؟خیلی نامردی….جونگین چشه چرا نمیره بیمارستان چک آپ…خیلی نگرانش میشم وقتی قلب درد میگیره….ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/begging.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_smile.gif

 5. ممنون عالی بود ….نگرانن تمینوو مینو شدمم ….عزیزم سهونییی الهی بچم سکته کرد ….کاش کای سر عقل بیاد بره دکتر ….مرسی ممنون

 6. ووووووووووووویی بالاخره کاره کیه …. کار کریستاله … کاره آیرنه … یا این دوتا با هم کار میکنن …. چرا به تمین و مینهو میگه پرو …. چیکارشون دارن آخه …. ای خدا از دست این دوتا استرس دارم اونم شدیدا ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif

  ووووووووووووووویی سکای …. عزیزم …. چقدر خوجل بود …. چقدر موقع بازی ها من از رفتارایه سهون و ترسش خندیدم …. مثل مینهو که نمیتونست شیرینی بخوره ولی به خاطر تمین میخورد …. چقدر این دوتا (سهون و مینهو) نمکین آخه ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gif

  واااااااااااااااااای جونگینی لطفا برو بیمارستان …. چرا انقدر پشت گوش میندازی آخه …. میترسم بالایی سرش بیاد ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif

  چقدر تو چرخ فلک بعد از اینکه جونگین نفس منظم شد صحنه هاش خوجل بود …. ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

  مررررررررررسی شقایق جونم بابت ترجمه خوشگلت ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 7. ینی این نویسنده هی با روح و روان من بازی میکنه :|
  پس اون دختره که تمینو تهدید میکرد آیرنه؟ ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif

  ها ها سهون ترسووو ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif
  جونگین چشه؟ چرا نمیره دکتر آخه؟ :|
  نکنه آخر چیزیش بشه؟یا میمیره؟ ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/twzonesmiley.gif
  مرسی برا ترجمه ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 8. آیرین بود پس!!!!
  یعنی کار اونه؟ من که زیاد به کریستال مشکوک نیستم! آیرین هم نقطه ی خطر نباشه همدست هست….!
  بیچاره مینهو چه تلاشی میکنه برای بهبود حال تمین…
  کای! کای چشه؟ چرا همچین میشه؟؟؟ علائم نارسایی قلبی داره! یعنی چی میشه؟

 9. این توضیح کوتاهی که درمورد قسمت بعدی میدی بیشتر هیجان انگیزش میکنه این داستان فوق محشرووو…ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gifوقتی دیدم ب این زودی اپ کردی دقیقا اینطوری بودمohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/154fs232528.gifازشدت هیجان….
  عررررررررر چقد عشقولانه و قشنگ بودohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/inlove.gifمای سکای ایز لابohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/79.gif
  ممنون ازشماohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon-smile 21.gif

 10. واییی خیلی خوب بود.عزیزم سهونohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/jhsdhuf6.gifالان بااینکه گفتی قسمت بعدی شوک وارد میشه بهمون ولی این قسمت اینقد خوب بود که من هنوزم خوشحالم .ممنون.ترجمه عالی بودohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif

 11. من بعد از چند وقت دوباره شروع کردم به خوندن قسمتهایی که عقب مونده بودم….همون قدری که خوب و احساسیه همون قدر استرس داره….
  واقعا نمیدونم میتونم این حرص و تحمل کنم یا نه ولی خیلی منتطر قسمت بعدم^^

 12. ینی ممکنه اون کسی که تمین وتهدیدمیکنه کریستال نباشه وآیرن باشه؟!!!
  واااووو…جونگین وااقعا کیووته
  سهون بدجورگرفتارشده…جونگین بیماری قلبی داره؟یای بیماری دیگ؟!!
  خیلی قشنگ بود…ممنوووون

 13. وییییییییییییییییییییی عررررررررررر مَمَنننننننننننن
  تیکه عاخر خیلییییی گوگول بوووووود
  مرسی قوقول خخخخ عالیهههههه

 14. ممنووووووووووووون خیلی خوب بود
  من تو کفه سهونم که ترسیدهohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/1 _51_.gif
  چه عجب یه حرکتی زدن یا بهتره بگم زد چون جونگین خجالتیه سهون باید شروع کنه تا این بچه راه بیوفته
  اصن انگار خوشی نیومده ب اینا استرس چی اخههههههههohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/begging.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/far.gif

 15. وای خیلی قشنگ بود بیماری کای چیه مشکل قلبی داره نکنه اتفاقی براش بیفته کاش سهون اونو برای چکاپ ترغیب کنه
  ممنون عزیزم بووووووووووووسohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/79.gif

 16. مشخصا قلب کای داره کار دستشون میده نه؟!
  آخرش یه اتاق بد میافته اینجوری برای وای
  خوبه اولین بوسه ی عاشققانشون بود؟!!یادم نیس خخخ

 17. میگم من میترسم کای مشکله قلبی چیزی داشته باشه …
  الهی سکای فوق العاده بود خصوصا آخرش و ماچشون ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon-smile 21.gif
  مرسی عزیزم ادومه ادومه
  امیدوارم کای از خوده سهون بشنوه اون راز اشتباه سهونو نه از کس دیگه ای

 18. وات د فاک ؟؟
  الان دختری که تمینه تهدید کرده کریستاله یا آیرن ؟؟ من که هنگ کردم !! شاید دوتایی باهم همکاری می کنن !!
  بدبخت سهون !!سوار کشتی شده اونم ردیف اول !! زنده موندنش واقعا معجزس !!
  بعلـــه در اینجاس که خداوند می فرماید بعد از هر آسانی سختی است !!
  یعنی برا قسمت بعد کاملا دهمنون سرویسه !!
  خسته نباشی آجی !! ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon-smile 21.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/icon-smile 21.gif

 19. عااالی بود عاااالیییی ترین بود امیدوارم با یه جریانه خیلی خفن تموم شه
  مثلا کای یه بیماری داشته باشه بعدش بره شیمی درکانی ای یا مثلا بچم بمیره عررررررر نه نمیره…ولی هیجانی میشه
  خیلی قشنگه مچکر

 20. منکه میگم دو نفر دارن تمینو اذیت میکنن. کریستال و ایرن. البته حس میکنم بیشترن!
  شقایق جوووووووووونم ادامه شو زودتر بزار!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *