Fanfiction Three Night ep6

سلام ، اومدم با قسمت ششُم از فیک ” سه شب ” به نویسندگی Jeengul

CH: -2
EP: 6/
ساعاتی بعد، وقتی وارد آشپزخونه شد، کیونگسو و بکهیون رو دید که دور میز نشستن و آروم مشغول گفتگوان. سلام کرد. در حالی که کیونگسو سر میز و بکهیون کنار نشسته بود، خودش سر دیگۀ میز نشست.
کیونگسو با لبخند بلند شد. برای چانیول قهوه ریخت و مقابلش گذاشت. “امروز بکهیونم باهات میاد دفتر کارت. من بهش گفتم که بعد از ازدواجمون، تو دیگه کاراتو تو خونه انجام نمیدی.”
چانیول به کیونگسو که سر جاش می نشست سر تکون داد و سوالی نگاه بکهیون کرد.
بکهیون با سر تایید و کمی از چایشو مزه کرد.
کیونگسو ظرف مربا رو به بکهیون نزدیک تر کرد و گفت: “خوبه. پس من برای شام منتظرتون می مونم.”
چانیول به این فکر کرد که پنگوئن مهربونش، نمی دونه دوستش چه روباه حیله گریه.
خداحافظی با کیونگسو یه کم به بکهیون سخت گذشت چون دیدن ب./سۀ اون دو تا یه جورایی راه نفسشو می بست. ذاتا صبور بود و می دونست نهایتا چانیول مال خودشه ولی این موضوع تازه همه چیزو سخت تر هم می کرد. چرا یکی که مال خودته باید یکی دیگه رو بب./سه؟ کاملا متوجه بود چانیول حتی تا حدودی از این که بکهیون می بیندشون راضیه. می دونست سعی داره با نشون دادن علاقه ش به کیونگسو بکهیونو از سر خودش باز کنه ولی خب، کور خونده بود!
بعد از اون سوار ماشین شدن و حرکت کردن. اما همین که یه کم از خونه دور شدن، چانیول ترمز کرد.
بکهیون نگاش کرد تا ببینه چی شده.
“پیاده شو.” سردترین لحنی که می تونستی تصور کنی البته با کمی لرزش.
بکهیون اخم کرد. خب این یکی، یه کم خارج از مهندسیاش بود اما می تونست بفهمه چندان جدی نیست. “-و چرا؟”
شونه بالا انداخت. “چون تو هیچ کاری تو دفتر من نداری. پس دلیلی نداره بخوای با من بیای. مگه خودت نگفتی اگه می تونی بندازم بیرون؟” خیله خب تو می تونی بگی که چانیول بعد از اون سرویس سه ستارۀ دیشبش، یه عوضیه ولی اون هنوز حتی سرشو کامل بالا نیاورده و به چشمای بکهیون نگاه نکرده. ممکن نیست که یه آدم اون قدر افکار دورکنندش روش تاثیر بذاره که یهو فراموش کنه داره با کی حرف می زنه؟
و جالب تر از اون که بکهیون می دونست چی بگه تا چانیولو متوجه خودش کنه: واقعیت. “اما تو اون جایی. این دلیل کافی نیست؟”
چانیول کاملا از این جواب شوکه شد. سرشو بالا آورد تا بگه “نه”، بگه “نه” و خودشو راحت کنه، خودشو از این کرم درختی که یهو سراغ زندگیش اومده بود راحت کنه اما وقتی صورتشو دید ،،، خدایا چی کار داشت می کرد؟ می خواست کیو از خودش برونه؟ کسیو که مدت ها برای از دست دادنش، خودشو لعنت کرده بود؟ کسیو که بی وقفه می خواست؟ “چی کار می خوای بکنی؟” نهایتا با یه بازدم عمیق اینو گفت.
رو صورت بکهیون پوزخندی نشست. “بهتره بهم اعتماد کنی عزیزم.”
چانیول آهی کشید. سعی می کرد زیاد رو چشمای بکهیون تمرکز نکنه. “اعتراف می کنم خیلی خواستنی هستی. احتمالا خیلیا آرزوتو دارن و من به یاد دارم که سهون چه طور عین پرنسسا باهات رفتار می کرد-اما من ازدواج کردم، خب؟ من به کیونگسو تعهد دارم.”
پوزخند بکهیون پابرجا بود. “خوشحالم که می شنوم پیونددهندۀ شما فقط یه تعهده-و نه عشق!”
این پسره یه چیزیش بود، نه؟ “اون طور که میگی هم نیست.”
لحن بکهیون جدی و اون پوزخند کوچیک پاک شد. “ببین چانیول. من قرار نیست عشقمو ازت گدایی کنم. تو نمی تونی پسم بزنی و این کاملا واضحه. من فقط کارایی رو انجام میدم که تو قادر نیستی.”
هوفی کشید. “-و اگه من نخوام؟”
پوزخند کمرنگش برگشت و لحنشو کنایه دار کرد. “تو که می خوای. ولی فکر کن یه ذره اهمیت بدم!”
وقتی رسیدن، از ماشین پیاده شدن، چند قدم جلو رفتن و مقابل ساختمون کم ارتفاعی با تزئین کاشی هایی قدیمی ایستادن.
نگاه بکهیون به ساختمون بود. “پس اینه؟”
چانیولم همون جلو رو نگاه می کرد. “این دفتر هم مثل خونه، یادگار پدرمه. دوسش دارم و به یکی بهترش فکر نمی کنم.”
بکهیون سر تکون داد.
هر دو بالا رفتن و بعد از پیمودن پله ها، به طبقۀ اول رسیدن. از یه در چوبی باز گذشتن و وارد سالن انتظار کوچیک دفتر چانیول شدن.
دختر زیبایی از پشت میز بلند شد و لبخند زد. “سلام چانیول. امروز حالت چه طوره؟”
چانیول لبخند بی جونی بهش زد. “سلام لوهان. خوبم. کسی برای امروز وقت قبلی گرفته؟”
لوهان سرشو به نشونۀ نفی تکون داد.
چانیول اوهومی گفت و به سمت در اتاقش رفت.
وقتی چانیول از کنارش رد می شد، پسر ریزنقشیو دید که اونو دنبال می کرد. چه قدر چهره و اندام این مراجعه کننده براش آشنا بود. “پارک شی؟ باید برای ایشون پرونده تشکیل بدم؟”
دست چانیول روی دستگیرۀ در متوقف شد. یه نگاه به بکهیون پشت سرش انداخت. رو به لوهان گفت: “نه. لازم نیست.” و با بکهیون وارد اتاق شد.
به محض این که چانیول پشت میز روی صندلی گردونش نشست، بکهیون که به سمت مبل اداری روبروی اون می رفت، گفت: “فکر نمی کردم دفترت این قدر خلوت باشه.”
چانیول از زیر چشم نگاش کرد. “انتظارت چی بود؟”
بکهیون شونه بالا انداخت و نشست. “انتظاری نداشتم.”
زمان می گذشت. چانیول با پرونده هاش ور می رفت و گاهی به تلفناش جواب می داد. اما جالب تر از همه نگاه هایی دزدکی بود که به بکهیون می نداخت. هر بار سعی می کرد نگاش کنه به این امید بود که اون حواسش جای دیگه ایه اما هر بار به این نتیجه می رسید که بکهیون واقعا حقیقتو گفته: “اما تو اون جایی. این دلیل کافی نیست؟” چون بدون یک لحظه قصور، در حال خیره نگاه کردن به چانیول بود و حتی کوچک ترین حرکاتشو هم زیر نظر داشت و از اون جایی که گاهی لبخند می زد چانیول متوجه می شد که اون داره از این نگاه کردن بهش لذت می بره. یک ساعت قبل از ظهر که کاراش سبک تر شده بود، سرشو بالا آورد، در حالی که از دقایقی قبل سعی کرده بود جرئت مکالمه و مناظره با بکهیون رو تو خودش به وجود بیاره. “خسته شدی؟” لحنش چندان هم دلسوزانه نبود.
بکهیون که دستاشو رو س\ینه ش صلیب کرده بود، لبخند مهربونی بهش زد. “حتی یه ذره.”
دلش می خواست بهش بگه چه قدر این لبخندشو دوست داره _وقتایی که ساده و فقط به خاطر چانیول لبخند می زد. از طرفی هم می خواست دربارۀ دیشب حرف بزنه و حتی اون شبی که سه سال پیش با هم داشتن. دوست داشت ازش بپرسه که درد داره یا نه، این که می تونه درست راه بره یا نه. آه.
ـ چیه؟
چانیول متوجه شد مدت زیادیه که در سکوت به بکهیون خیره مونده. “اشکالی داره اگه منم بخوام نگات کنم؟” از ته دل گفته بود اما همون لحظه پشیمون شد.
لبخند بکهیون بزرگ تر شد. “نه.” از جاش بلند شد و سمت چانیول رفت. میزشو دور زد و کنارش ایستاد. مقابل چشمای متعجب چانیول جلو رفت و روی پاهای اون نشست. دستشو رو صورت اون گذاشت و ب./سۀ آرومی به ل\باش زد. در حالی که فاصلۀ کم صورتاشونو حفظ می کرد، خیره به چشماش گفت: “حالا هر چه قدر می خوای از نزدیک نگام کن.” می دونست که خود چانیول هم همینو می خواد.
چانیول یه کم هول بود. حالا می فهمید نزدیکی تو شب با نزدیکی تو روز خیلی فرق داره. کلا انگار میزان هوشیاری آدم تو روز بالاتره. با چشمای درشتش که حالا گشادتر هم شده بود، به بکهیون نگاه می کرد.
بکهیون ل\باشو جمع کرد و با اخم دستشو پایین آورد و دور شونۀ چانیول انداخت. پیشونیشو رو کتف چانیول گذاشت و با حالت قهر گفت: “نگاه کردن بهم این قدر بده؟ نمای نزدیکم زشته؟”
چانیول که دلش از این حرکت کیوت بکهیون قنج رفته بود، دستشو زیر چونۀ اون گذاشت، سرشو بالا آورد و صورتاشونو دوباره مقابل هم قرار داد. با جرئت و جدیت گفت: “تا حالا از تو زیباتر ندیدم.”
و به همون راحتی لبخند رو ل\ب بکهیون اومد _لبخندی که چانیول به راحتی عاشقش شده بود.
خیلی سریع چونۀ بکهیونو کشید، صورتشو نزدیک آورد و ل\باشونو رو هم گذاشت. نمی خواست حرکتی کنه. فقط می خواست حسش کنه و از نرمیش لذت ببره. سعی می کرد نفساشو رو ل\بای بکهیون بکشه تا بوی خوبشو بیش تر حس کنه. تا اون جا که چانیول فهمیده بود بکهیون معمولا از لوازم آرایشی و خوشبوکننده استفاده نمی کرد اما صورتش و به خصوص ل\باش از نزدیک یه بوی کهنۀ تازگی می داد که چانیول اصلا نمی شناختش اما جایی در سیاه چاله های حافظۀ درازمدتش احساس آشنایی باهاش داشت (می تونید دربارۀ سیاهچاله های فضایی سرچ کنید). و همین باعث می شد که هم اون بو رو دوست داشته باشه و هم براش دیوونه کننده باشه. بیش تر رو بکهیون خم شد. هلش داد و رو میز کارش خوابوندش. ب./سه رو عمیق کرد و زبون اونو داخل دهن خودش کشید.
پوزیشن بکهیون افتضاح بود ولی زیر چانیول بودنو دوست داشت. هر جا بود، خوب بود. یادش میومد که سه سال پیش هم چانیول روی میز غذاخوری آشپزخونه _که امروز روش صبحونه خورده بودن_ ب./سیده بودش. دستاشو تو موهای پرپشت چانیول فرو برد. سرشو جلو کشید و ل\بشو بیش تر م\کید.
چانیول پایین تر رفت و ل\بای داغشو رو گردن بکهیون گذاشت. عمیقا م\کش زد و از بکهیون ممنون بود که گردنشو کج کرده تا فضای بیش تری بهش بده.
بکهیون خوشحال بود که تا این حد برای چانیول جذابیت داره اما از این که دوباره رابطه (ی ج.\سی)شون شروع شده بود، دل خوشی نداشت. آخه رابطه هایی که با هم داشتن، با این که با رضایت کامل هر دوشون بود اما یه ورژن نرم از س./س خشک به حساب میومد چرا که هیچ حرفی _حتی دوسِت دارم_ بینشون رد و بدل نمی شد. درسته که بکهیون یه آدم خیلی کم حرف بود ولی واقعا دوست داشت با چانیول حرف بزنه. به هر حال اون کسی بود که عاشقش بود بنابراین از حرف زدن باهاش، درست مثل س./س داشتن، لذت می برد. اما چانیول انگار از این موضوع اجتناب داشت و این بکیهونو اذیت می کرد.
چانیول پوست نرم گردن بکهیونو محکم کشید و تو دهنش بهش زبون زد.
نالۀ بکهیون بلند و احساس سختی توی پایین تنه ش شروع شد.
چانیول عاشق صدای قشنگ و گیرای ناله های بکهیون بود. نمی تونست تحمل کنه. دستش سمت دکمه های بکهیون رفت و تند تند از زیر کتش بازشون کرد تا س\ینه هاشو لمس کنه.
ناله های نامنظم بکهیون به آه های کوتاه و بلندی وصل می شد.
دردی که چانیول تو پایین تنه ش داشت، حالا دیگه واقعا غیر قابل تحمل شده بود. بکهیون رو از کمر گرفت و رو دستاش بلندش کرد. جلو رفت، روی مبل گذاشتش و قبل از این که دوباره روش قرار بگیره، درو قفل کرد.

Print Friendly

46 Responses

  • عاغا این یکی فرق داره … نمی دونم چرا تو این داستانم عصن بارتم نیست که تا مرحلۀ اصلی پیش برم … که بس بعید است از من :| (بارت کسی نبودن: کنایه ایست بختیاری، تو مایه های همون استایلم نیست)!
   قربونت ^^

  • جوابیو که به کامنتت تو پارت 5 دادم، خوندی؟!
   اوه! چه تفسیری … عایا؟!
   دلیل علمی ،،، حس ،،، باید دید ،،، تا حالا همچین تجربه ای نداشتی؟ حس آشنا بودن کسیو میگم …

  • الله اکبر!
   عررر من بچه هامو بگیرم بغ\لم فرار کنم، این جا امنیت جانی ندارن انگار :|
   واقعنم -_- بچه های بد :/ چه طور می تونین به بچه پنگوئنم خیانت کنین >< ؟!
   فدات!

 1. حلوای من ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif
  خیلی خفن بووود.ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif
  بکی چه جونوریه ها.ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yes.gifچانی و چه قشششنگ بازی میده و کنترل میکنه.ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif
  لوهان راس راستی دختره؟!!ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif
  دوس دارم زودتر ببینم بقیه ی ماجرا چی میشه.ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif
  فایتینگohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

  • حلوا عاره، ولی حلوا شکریااا!!!
   خفنیّت از خودتونه ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cool.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif
   چه صفات جالبی تو کامنتا می بینم برای بکهیون! بلییی بکهیون اییینههه!!!
   عررررر عاره -_- انقد بدم میاد لوهان دختر باشه ولی خب دیگه چه میشه کرد :|
   بقیۀ ماجرا هم دوست داره زودتر تو رو ببینه ^^^^ (چار تا چون عینکی ام!)
   فایتینگ ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif !

  • مثلا زورو؟ یا سوپر من؟ بتمن؟ می خوای خودت بری اصا؟ ککک شوخی می کنما ببخشید … امیدوار باش ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif
   چانیول و بکهیون جدا نشن یا چانیول و کیونگسو؟

 2. خیلی قشنگ بود این بکی چه بلاییه به یه اشاره چانم رو انگتش میچرخونه
  خدا کنه بکی بتونه چانی رو کامل برای خودش کنه دلم برای کیونگی یه کمی میسوزه ولی چانبک از تمام اخلاقیات مهمتره
  ممنون عزیزم بوووووووس ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

  • چشماتون قشنگ می بینه ^^^^ (چار تا چون عنکی ام!) عررر بکیِ بلا دوست دارم! از این کنایۀ “به یه اشاره…” خوشم اومد smile
   واسه فرج دعا کن مؤمن!! خخخخ “یه کمی”؟! خدایی “یه کمی”؟! خدا از چانبک لاوری کمتون نکنه ><
   خواهشمندم خجالتم نده دیه عر عرووو ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wink.gif

  • انقد از این احساسات واسه فیکای مختلف داشتم،،، خدایی تو مخیّله مم نمی گنجید کسی (اونم نه هر کسی!!!! فیک خون معروف! اف جِی بکی عرررر) واسه فیکم اشتیاق داشته باشه … واقعا شگفت زده شدم TT ! لطفته!
   قربان شما ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 3. سلام من خواننده ی جدیدم
  به یاد ندارم زمانیرو که سر دوست داشتن چیز خاصی خیلی حساس باشم واین که فعلا سر چیزی که بشدت حساسم و اولین حساسیت طولانیم شده
  چانبکه واقعا چانبک شیپر خیلی خیلی حساسی هستم
  پس این فیک که من میبینم میتونه برام مهم باشه و خیلی تاثییر گذار باشه

  درباره ی بکهیون فعلا نظری ندارم چون چپتر های قبلیرو نخوندم بزودی میرم کهبخونم
  حس اولیش منو یاد شکارچی های روسی گوزن میندازه د)یه شکارچی خیلی سرسخت که ت. بوران هم دنبال شکارش میره که البته برا جونش خطرناکه
  چانیول میتونه یه شکار خوب باشه پوست گوشت استخون و شاخای خوبی داره …
  برخلاف خیلی از فیکا که همش بکهیون مورد ظلم واقع میشه اینجا یه شخص باهوشه و میتونه درنده باشه
  یه سوال : فیک تراژدی که نخواهد بود؟کشش خوندن تراژدی ندارم.
  ممنون

  • سلام خوانندۀ جدید ^^ (یاد این جتماعات ترک اعتیاد افتادم خخخ البته بلا به نسبتتون!)
   ولی من تا دلت بخواد سر دوست داشتن چیزای مختلف حساس شدم! البته حساسیتم رو چانبک طوریه که دهن اطرافیانمو باز نگه داشته! تا یه مدت غیر قابل تحملی، این کسی که شعرای عارفانه می گفت، به حدی چانبک شیپر شده بود که نمی تونست جز چانبک بنویسه! چانبک برای من منبع الهام بوده! ولی از یه جایی به بعد، نقش تثنوی این کاپل کم تر و تاثیر فردیت بکهیون برای من بیش تر شد … در واقع این ماشین کوکی (بکهیون) رو هر چی بیش تر شناختم، بیش تر از بقیۀ چیزایی که می شناختم دور شدم! و حالا بکهیون طوری برای من منبع الهام شده که … خدای من! بیش تر از جذاب بودن، این علاقه و شیفتگی به نظرم ترسناک و خطرناک جلوه می کنه!
   از دیدن چانبک لاورای حساس بسی ذوق زده میشم *-* ! از خیلی وقت پیش می شناسمت و از این صفتت آگاهم smile
   مهم ،،، اوایل این هدفو نداشتم ولی الان که کامنتا رو دنبال می کنم، با خودم میگم ممکنه بتونم بکهیونو حتی شده یه کم تو ذهن بقیه تغییر بدم … البته “سه شب” از پارسال تا آخر نوشته شده و اضافه شدن هدفی جدید به اهداف قبلی نویسنده شاید فقط رویا باشه چون قرار نیست کاری جز ویرایش فنی و علمی انجام بدم! اما امیدوارم برات تاثیرگذار باشه واقعا smile من عاشق تاثیرم!
   خیلی جالبه این حسو داشته! چون از معدود دفعاتیه که نوشته م حسیو برای کسی به دنبال داشته که از قبل برنامه ریزیش نکرده بودم!! واقعا شگفت زده شدم!
   اگه من بخوام نظرمو بگم،،،، نه! چانیول شکار خوبی نیست! بوران ممکنه برای بکهیون گرون تموم بشه، چرا که توی بوران، فرق خوب ترین شکار از شکار خوب خیلی سخت میشه! و شاید بکهیون اون قدرا هم که به نظر میاد شکارچی حاذقی نباشه!
   کلا دستم نمیره بکهیونو باهوش ننویسم -_- حتی اگه به نظر باهوش نیاد، تو جاهای حساس داستان، هوشش نمایان میشه :| و خب این دست منه که برای اطرافیان رو شده … تو تمام داستانای من، شخصیت بکهیون یا دقیقا مطابق با شخصیت منه و یا وجهی از شخصیت منو به طور تمام و کمال به عنوان یه شخصیت کامل داره یا یه همچین چیز مشابهی … و این خصوصیت نوشته های منه که هیچ وقت خودم دربارش تصمیم نگرفتم! همیشه ناخودآگاه بوده!
   یه جواب: تا مفهوم تراژدی تو ذهن تو چی باشه! برای بزرگ ترین دخترعموی من، تو فیلمای اکشن، مرگ شخصیتای سیاه تراژدی و برای کوچک ترین دختر عموم، مرگ شخصیتای سفید تراژدیه! این تنها داستانمه که خوندنشو به هیچ کس توصیه نکردم (البته جلوی کسی رو هم نگرفتم!) و نمی دونم چرا … به هر حال تصمیم با خودته ^^ ضمن این که خونده شدنش همیشه منو مفتخر می کنه
   خواهشمندم جانا!
   ببخشید که زیاد حرف می زنم :|

 4. عالی بود^^
  مرسی
  خیلی کنجکاوم ببینم سهون چ بلایی سرش اومده!!
  در اخرش ک چانبک داریم^^
  و من اصلا دلم برای دی او نمیسوزه●_●با اینکه دوسش دارم-_-
  چ سنگدل شدم:|
  لاویا❤

  • شما نیز عالی هستید دوست جان smile
   خواهشمندم!
   بازم از اون کنجکاویایی که من ندارم!
   در آخر، بازگشت همۀ ما به سوی اوست، عزیزم :| !
   عاخی سوسوییم! احتمالا داری با خودت میگی خب دوست داشتنم حدی داره دیگه، نه به قیمت چانبک ککک!
   نچ نچ نچ -_- حیف کیونگیم نیست عاخه؟!
   ما بیشتر جانا ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

  • عه وا یاد یه چیزی افتادم … چند وقته هی راه میرم رو در و دیوار می نویسم “چانبک عیزنت ریل” … نمی دونم چه مرگم شده … اگه مقدوره، یه راه درمانی پیشنهاد بده smile

 5. چانبک خیلی خفن شکل گرفته….هر لحظه آدمو به سرزمین هنگولستان میبره?
  بدبخت کیونگی ??
  فدای چان چان که به هیچی نه نمیگه??
  ممنون عالی بود خسته نباشی ??

  • نمی دونم جریان چیه همه فکر می کنن این چانبکه خفنه، الّا خودم! خدایی چانبک از این مزخرف ترم داریم مگه :| ؟! فکر کنم موضوع سر اینه که چانبک همه جا و در همه حالت خفن به نظر میاد *-* ! از این کلمۀ “هنگولستان” خوشم اومد! ویزاشو چه طور میشه گرفت؟
   ممنون که دلسوز کیونگسویی ^^ من نیز با تو همدردم!
   چانی عصن یه چیزیه خخخ!
   قربان تو! عالی بودن از خودتونه smile خستگیم در رفت ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif !

  • منظورتو از “بازم” به طور دقیق نمی فهمم >< من واقعا عذر می خوامت پری جان ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
   شاید اشکال از تعریف ما از این واژه، یعنی “کاپل”ه!
   من بازم متاسفم ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif

  • اوه ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif من جینگول بکهیونم نیستم، چه برسه به تو بچه ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif ککک شوخی می کنما! بله می خونم و جواب میدم … دیر و زود داره ولی سوخت و سوز نداره خخخ
   اون “هم” اضافی نیست؟ لولوی دختر عیز نات مای استایل ولی اقتضای داستان بود دیه :|
   جالبی از خودتونه جانا ^____^

 6. هــعی
  کیونگسو باید با وجود این دوتا چی‌کار کنه؟ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  خیلی جالب بود که لوهان نقش دختر داشت ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_whistle3.gif
  کمتر از یه روز، یه رابطه‌ی دیگه برای بک!! صدمه‌ای نبینه خوبه!! ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif
  مشتاقم بدونم رفتار بکهیون با سهون چطور بوده، که چانیولو به خاطر ازدواجش سرزنش کرد!!ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif

  مرسی ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

  • اوخخخییی خو این طوری نگو گریه م گرفت ><
   ککک خیلی با خودم کلنجار رفتم به خاطر لوهان!
   پتانسیلش بالاست بچم ککک نگران نباش، مورد داشتیم ده بیست بار بهش ت\\جاوز شده! این که چیزی نی :|
   نمی دونم چرا همتون در این موردی که من دربارش مشتاق نیستم، مشتاقین -_-
   فدات smile

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *