fanfiction you are you,i am me season 3 ep1

سلام به همه ، قسمت اول از فصل سوم فیک “تو تویی ، من منم” که میشه قسمت سی دوم از کُل فیک


فصل سوم (دلخوشی‌های کوچک)
قسمت اول
قسمت 32 از کل فیک

وضعیت روحی لوهان هر روز از قبل بدتر می شد .
اکثر وقتا خواب بود و زمان بیداری هم یا خودشو توی اتاقش حبس می کرد و یا اگر در جمع بود کاملا ساکت و بی حوصله یه گوشه می نشست.
هیچ کدوم نمی دونستن برای بهتر شدن اوضاعش چه کاری باید انجام بدن
چندبار باهاش صحبت کرده بودن تا پیش مشاور ببرنش ولی هربار مخالفت کرده بود
وزنش از سابق هم کمتر شده و زیر چشماش گود رفته بود
دائم حسی مثل دلشوره رو در قلبش پیدا می کرد … چیزی مثل ترس و یا عذاب وجدان از درون در حال خوردن وجودش بود
مثل اینکه همیشه یه مار در درونش در حال حرکت باشه و بهش نیش بزنه
نبودن کریس هم این عذاب ها رو براش بیشتر می‌کرد.
حس اینکه دوباره مثل چندسال قبل اون رو از دست داده و این دفعه خودش مقصر این جداییه
مدرسه نمی رفت و روز به روز بیشتر از درساش عقب میفتاد…تقریبا مثل یه مرده ی متحرک شده بود…یکی که فقط در ظاهر نفس می کشید
—–
بکهیون نگاهشو روی وسایل دور تا دور اتاق گذروند
– چه عجب پارک چانیول … اتاقت شبیه زباله دونی نیست
خندید و دست بکهیون رو کشید و همراه خودش روی تخت نشوند
– نیست خودت خیلی مرتبی
پشت چشمی برای چان نازک کرد
– از تو یکی بهترم
– هه هه اینجا رو ببین … زبون در آوردی بکهیون
لباش رو داد به سمت جلو
– منه بی زبون … اصلا صدا از این دیوار در میاد که از من بیاد ؟
-اصلاااااااااا
– یاااااا پارک چانیول
خندید و محکم بک رو توی بغلش گرفت
– آخ که من غش می کنم واسه همین حاضر جوابیات
– چانیول ؟
– هوم ؟
– به نظرت حال لوهان خوب می شه؟
چان چونه ش رو روی شونه ی بک گذشت و دستاش رو بیشتر پشت شونه های اون حلقه کرد
– نمی دونم بک…حتی حاضر نمی شه با سهون درست حرف بزنه … اون کریسه حروم./اده هم که به کل ولش کرده
– هی درمورد کریس اینطور نگو … اونم حق داره
چان از بک جدا شد و با حالت طلبکاری دستاش رو به پهلوهاش زد
– کدوم حق ؟ مگه لوهان چیکار کرده ؟ آدم کشته ؟ آره کشته ولی اونیو که کشته یه عوضی پست فطرت بوده … باید چیکار می کرد ؟ می ذاشت سهون کشته شه ؟! اونوقت همین شماها نمی گفتید چرا سهونو نجات نداده ؟ چرا گذاشته کشته شه ؟
بک با بُهت و ترس به صورت عصبانی و رگ های بیرون زده ی گردن چانیول خیره مونده بود و نمی تونست هیچی بگه
چان از روی تخت بلند شد و کلافه یه دستش رو روی پهلو نگه داشت و اون یکیو میون موهای سرش فرو برد
– شماها که ندیدین…گریه ها و غصه هایِ قبلا لوهانو ندیدین…
شماها ندیدین چطوری بعضی وقتا خودشو به خاطر گذشته زجر می داد…چطور شبا چند ساعت فقط گریه می کرد
بک اومد حرفی بزنه ولی چان بهش مهلت نداد و باز خودش شروع کرد حرف زدن
– فکر می کنید الان راحته ؟ چرا یه کم خودتونو جای اون نمی ذارید و درکش نمی کنید…
بکهیون سمت چان رفت
– تو چه مرگته؟ مگه من گفتم کار کریس درسته ؟ مگه من گفتم لوهان گناه نداره ؟ من فقط دارم می گم بهتره یه کمم به کریس حق بدیم … چرا یهو همچین می کنی ؟ چرا عین طلبکارا سرم داد می زنی؟!
چان تازه فهمید چقدر زیاده روی کرده و بیخود و بی جهت به خاطر یه جمله ی بکهیون سرش داد و بیداد راه انداخته
سریع جلو رفت و سعی کرد که براش توضیح بده
– ببخشید بک…من فقط اعصابم خیلی خورده از اینکه می بینم لوهان اینقد داره زجر می کشه … من واقعا معذرت می خوام … نباید اینقدر سرت داد می زدم
بکهیون اخم کرد
– بار آخرت باشه پارک چانیول…بدم میاد سرم داد بزنی و بهم دستور بدی ، فهمیدی؟
چان بی اختیار از بک که سعی داشت قیافه ی جدی ای به خودش بگیره خندید
– باشه باشه ، حالا بیا اینجا
– هی نره غول ، هی ولم کن ، هی با تو َم
چان بی توجه به اعتراض و سروصدای بکهیون اونو روی تخت هُل داد و خودش روش قرار گرفت
– راه فرار نداری
___________
سهون دلش برای کای تنگ شده بود و به دنبال یافتن بهونه ای برای رفتن به خونه ی اون بود…توی ذهنش چیای مختلف رو کنار هم قرار می‌داد
بگم مامان نبود اومدم پیش تو حوصله م سر نره؟ نه نه اینطوری عینه بچه های سه ساله به نظر میام
بگم دلم برات تنگ شده بود؟ نه نه اینطوری هم خیلی لوسه
بگم اومدم در مورد لوهان حرف بزنیم؟ نه اینطور هم تمام مدت مجبوریم در مورد لوهان صحبت کنیم و اصلا نمی‌شه خودمون برای خودمون باشیم
با حرص شروع کرد توی اتاقش راه رفتن و با دست فکرایی که زیرلب زمزمه می‌کرد رو برای خودش توضیح دادن
آخرشم به این نتیجه رسید خیلی عادی به بهونه ی سر زدن پیشش بره
توی کمد لباساش دنبال چیزی گشت که بیشتر از همه بهش بیاد
خنده َش گرفته بود…باورش نمی‌شد اینقدر عاشق کای شده باشه.
یه پیراهن بافت سبک طوسی رنگ با یه شلوار لی روشن پوشید و بعد از اینکه موهاش رو یه کم مرتب کرد و تقریبا نصف شیشه ی عطر رو روی خودش خالی کرد به سمت خونه ی کای رفت
وقتی اونجا رسید حدود ساعت 7 شب بود
کای با قیافه ای که مشخص بود همین الان از خواب بیدار شده در رو روش باز کرد
سهون نیشخند پت و پهنی تحویلش داد
– سوپرایززززززززززز
– هی سهون … بیا تو
لباش رو آویزون کرد و با یه حالت لوسی که ازش خیلی بعید بود گفت
– آیگووووو ، ملت دوست پسر دارن منم دوست پسر دارم ، می‌میری وقتی اومدم خونه ت برای خوشامدگویی بغلم کنی؟
کای با چشمایی که از تعجب درشت شده بود بهش نگاه کرد
– فکر می‌کردم از این کارا بدت بیاد و بگی لوس گریه
– تو خیلی بیجا فکر کردی ، بیشعور…گمشو اونور…برو کنار بیام تو خونه
کای خندید و به زور سهون رو بغل کرد
– گاهی وقتا عینه بچه ها می‌شی سهون ، خِیر سرت هجده سالته ها…از هیکلت خجالت بکِش
– تو روحت کای ، گمشو اونور…عین آدم نمی‌تونی بغلم کنی نه؟
بدون اینکه منتظر کای بمونه کفشاش رو درآورد و بعد از پوشیدن روفرشی توی خونه رفت و کای به این فکر کرد که از کِی سهونه خجالتی اینقدر رو دار شده؟!
خودشو روی مبل انداخت
– برو یه چی بیار تشنمه
– اَمری اوکی؟ نوکرتم مگه؟
– اون که باس باشی ، ولی فعلا یه لیوان آب بیار خفه شدم از تشنگی …نه نه ….اوممممممم یه نوشیدنی سبک ولی ا./کلی بیار
کای چندبار پلک زد و بعدش با تحلیل حرفی که سهون زده خیلی ریلکس و راحت اومد جفتش روی مبل نشست
– تنه لشت رو جمع کن و تشریفت رو ببر بار ، تو خونه از این بساطا نیست
سهون با حرص بالشتک پشت سرش رو برداشت و توی صورت کای زد
– حال بهم زن
– هی اوه سهون حالت بده ها ، چته تو؟
بالشتک رو بغل کرد و با اخم به صفحه ی خاموش تلویزیون خیره شد
– هیچی
کای پشت سرش رو خاروند و برای اینکه حوصله شون سر نره تلویزیون رو روشن کرد
چند ساعت بعد وقتی که دیگه دیروقت شده بود سهون به کای گفت امشبو همونجا می‌مونه
– خوب پاشو بریم تو اتاق
– ها؟ اتاق واسه چی؟!
– خوب برای اینکه بخوابیم دیگه ، این وقت شب می‌رن تو اتاق چیکار کنن؟ من خوابم میاد تو هم فکر نکنم روی این کاناپه بتونی بخوابی ، می‌تونی؟
– آهان نه ، بریم
– هوی فکر کردی برا چی می‌گم بریم تو اتاق؟!
سهون سریع بلند شد و با خنده ی الکی ای سمت اتاق کای رفت
– هیچی بابا ، فقط تعجب کردم ، وا…برا چی باید فکر کنم؟ اصلا چه فکری باید کنم؟ می‌ریم تو اتاق استراحت می‌کنیم دیگه
کای با تعجب به سهونی که از اول اومدنشون به توی اتاق به پرده و دیوار و پنجره و هرجایی به جز صورت کای خیره می‌شد نگاه کرد
نمی‌تونست بفهمه چرا اینقدر سهون نگاهش رو ازش می‌دزده
– سهون می‌خوای من توی سالن بخوابم؟
همونطور که مشغول نگاه کردن به لکه ای که اصلا روی پتو وجود نداشت بود زیرلب اوهومی گفت
کای با سردرگمی کمی بهش نزدیک شد و آروم دستش رو روی پشت دست سهون که تکیه گاهش روی تخت بود گذاشت
– سهون؟
انگار آدمایی که بهشون شوک الکتریکی داده باشن دستش رو سریع از زیر دست کای بیرون کِشید و کنار تر اومد تا فاصله َش با اون بیشتر بشه
– سهون چته؟ چرا از سرشب همچین می‌کنی؟ تو خودت خواستی امشب خونه ی ما بخوابی…الان چت شده یهو؟
سهون که لکنت گرفته بود و سعی می‌کرد کای رو از نگرانی در بیاره
– مَ.ن؟ نه…کِی؟
کای با لحن کلافه شده ای گفت :
– سهون من توی اون پرده یا کف زمین نیستم که دائم بهش زل می‌زنی
– کای …
از سرجاش پاشد
– من میرم توی سالن و یا اتاق مامان بابام می‌خوابم تو هم اینجا بخواب
تا اومد بره دست سهون با لرزش دور مچ دست کای حلقه شد
– لطفا نرو…
برگشت و به سر سهون که به زیر انداخته بود نگاه کرد
با دست آزادش مچ دست سهون رو گرفت و کنارش نشست و اونو توی بغل خودش کِشوند
همونطور که با دست به مهربونی موهای سرش رو نوازش می‌کرد :
– چی شده سهون؟ چته آلوچه جنگلیه من؟
خندید :
آلوچه جنگلی؟
– هوم…
– ولی من از چیزای تُرش بدم میاد
– می‌دونم
از بغل کای بیرون اومد و با چشمای خیسش بهش نگاه کرد
تعجب کرد
– سهون داری گریه می‌کنی؟ آخه چت شده یهو تو؟!
سعی کرد لبخند بزنه …سرش رو به دو سمت تکون داد
– هیچیم نیست کای
– چطور هیچیت نیست؟ صورتت خیسه اشکه
– من خیلی دوستت دارم کای… خیلی خیلی
– منم دوستت دارم عزیزم…ولی الان نمی‌تونم بفهمم چته و تا وقتی خودت چیزی نگی من علم غیب ندارم که بفهمم
آروم صورتش رو جلو بُرد و لب های لرزونش رو روی لب های کای گذاشت و زمزمه کرد
– دلم می‌خواد باهات باشم کای…دوست دارم بدون اینکه به چیزی فکر کنم ببو./مت…بدون اینکه تصویر بدی توی ذهنم بیاد ببو./مت…ولی نمیشه کای…نمیشه
صورتشو عقب کِشید و با دست پوشوندش ، شونه هاش شروع کردن به لرزیدن و با صدای بلندی زد زیر گریه
کای مچ دستای سهون رو گرفت
– سهون گریه نکن…هی دستات رو بردار…سهون به من نگاه کن… می‌گم به من نگاه کن
دستاشو از روی صورتش برداشت و بینیش رو بالا کِشید و با چونه ی لرزون به کای نگاه کرد
آروم نزدیکش شد و دست سهون رو بالا آورد و انگشت های دست اونو روی لب های خودش گذاشت
– ببین سهون…این لبای منه…لمسش کن…این فقط و فقط لبای کیم کایه…اونی که الان روبه روته پارک نیست…هیچکس دیگه ای نیست…فقط و فقط کیم کایه….فقط کیم جونگینه….لمسشون کن سهون…لبام رو لمس کن
با مکث آروم انگشتاش رو روی لب های نرم کای حرکت داد
دست دیگه ی سهون رو روی قفسه ی سینه َش گذاشت
– ببین سهون… این بدنه منه… بدنه کیم کای…
کف دست سهون رو روی بازوی خودش گذاشت:
– این بازوهایی که بغلت می‌کنن بازوهای پارک نیستن…
سهون با بغض گفت :
– فکر می‌کنی اینا رو خودم نمی‌دونم؟ فکر می‌کنی اینا رو خودم به خودم نمی‌گم؟
کای سرش رو تکون داد :
– ازت نمی‌خوام اینا رو به خودت بگی سهون…ازت می‌خوام اینا رو باور کنی…نمی‌خوام که اینا رو دائم با خودت تکرار کنی…نمی‌خوام دائم سعی کنی به زور اینا رو جایگزین فکرای توی سرت کنی …فقط می‌خوام اینا رو باور و قبول کنی …مثل دنیایی که پذیرفتیش…مثل عشقمون که پذیرفتیش…مثل پذیرفتن روز و شب سهون…
سعی کرد حرفای کای رو برای خودش تجزیه و تحلیل کنه…سعی کرد اونا رو قبول کنه
کای آروم صورتش رو نزدیک صورت سهون کرد
کمی سرش رو به سمت راست کج کرد و لباش رو نزدیک لبای اون نگه داشت
با چشمای فندقی رنگش به چشمای سهون خیره شد
– منو ببو./ بدون اینکه قبلش به چیزی فکر کنی…بدون اینکه به خودت نهیب بزنی این لبای کایه…اونی که قراره ببو./مش کایه…به هیچی فکر نکن سهون…از قبلش ذهنت رو درگیر این نکن که الان وقتی ببو./مش یادم میفته به گذشته… بدون هیچ پیش داوری ای ببو./م
سهون سعی کرد همون کاری رو که کای ازش خواسته انجام بده
سعی کرد به هیچی به جز اون لبا و بو./یدنشون فکر نکنه
آروم لباش رو روی لبای اون گذاشت و بعد از مکث کوتاهی بو./ه ای به لب پایین کای زد
دستاش رو با عدم اطمینان بالا آورد و دور گردن کای حلقه کرد
هنوزم سعی می‌کرد به افکاری که به سرش هجوم میوردن محل نذاره….سعی کرد کاری که خیلی وقت پیش کای ازش خواسته بود انجام بده
سعی کرد خودش رو مثل یه برگ روی رودی از افکارش شناور ببینه
بذاره اون فکرها به سرش بیان و رد بشن و برن
مثل ایستگاهی که روزانه هزاران مسافر میان و روی صندلی هاش میشینن و بعد میرن
اون صندلی ها هیچوقت اسم اون مسافرا و یا چهره شون رو به خاطر نمیارن
واسه اینکه هزاران نفر از اونا رو هر روز میبینن
سهون هم سعی کرد اون افکار رو نشنوه…نبینه و به خاطر نسپاره
بهشون بی محلی نکرد تا اونا تصمیم بگیرن هرطور شده جلب توجه َش رو کنن
بهشون پرخاش نکرد تا اونا لج کنن و برای دعوا جلو بیان
اون فقط مثل یه تماشاچی کنار ایستاد و به عبور و مرور افکارش خیره شد بدون اینکه بهشون فکر کنه و یا بخواد تجزیه و تحلیلی براشون انجام بده
نتیجه ی تمام این تلاشش این بود که بعد یه مدت شروع کرد به مکیدن لب پایین کای و خودش رو بیشتر سمت اون کِشوند
با علاقه ی زیادی لب های به نسبه درشته کای رو میون لب های برجسته خودش می‌گرفت و میبو./ید
غرق لذتی که از بو./یدن لب های کای بهش وارد می‌شد شده بود
و هر لحظه بیشتر و بیشتر از قبل دلش می‌خواست اون رو ببو./ه
گرمای دهن اون رو با تمام وجودش حس می‌کرد
انگار که همه چیز در اطرافش محو شده باشه و فقط نرمی لذت بخش و طعم دوست داشتنی لب های کای رو حس کنه
همه چیز اون بو./ه رو دوست داشت… از خیسی ای و لیزی ای که به خاطر بازی زبون هاشون روی همدیگه ایجاد شده بود تا گرمایی که هر لحظه بیشتر و بیشتر در تمام بدنش ایجاد می‌شد
وقتی دید سهون حالا داره بدون هیچ حد و مرزی میبو./تش اونم شروع کرد به همراهی باهاش
حلقه ی دستاش رو پایین کمره سهون تنگ تر کرد و اونور بیشتر توی بغل خودش کِشوند
وقتی از هم جدا شدن لبخند رضایت بخشی روی لب های سهون به چشم می‌خورد
با شرم و خجالت سرش رو زیر انداخته بود و مثل دختربچه ها گونه هاش سرخ شده بودن
کای خندید و محکم بغلش کرد
– عاشقتم سهون…عاشقتمــــــــــــــــــــم
خندید و کمی سرش رو از شونه ی کای دور کرد و بو./ه ی ملایمی به گونه َش زد
– منم عاشقتم کای… خیلی خیلی بیشتر از چیزی که فکرشو کنی
کای دراز کشید و آروم سهون توی بغلش خزید
سهون :
– میشه همینطوری بخوابیم؟
– چرا نشه؟
پتو رو روی خودش و سهون کِشید
بو.ه ای به موهای نرم سهون زد :
– بگیر بخواب آلوچه جنگلی من…
چشماش رو روی هم گذاشت و حدود بیست دقیقه بعد به یکی از دلنشین ترین خواب های زندگیش فرو رفت

____________________________________________

پ.ن : قسمت بعدی زمان آپش معلوم نیست عزیزان

دوستان عزیز الان فصل سه تازه شروع شده ، ازتون می‌خوام هر کدومتون که فیک رو می‌خونه تا اینجا ینی تا این قسمت هر نظری که به نظرش میاد تا الان به من نگفته رو بهم بگه ، ایرادی اگر توی فیک می‌بینید…چیزی هست که به نظرتون باید عوض بشه و…
من مسلما وقتی می‌تونم ایراد فیکم رو بفهمم که شما خواننده های عزیز بهم بگید
اگر دوست داشتید توی کامنت بهم بگید نظرتون رو

Print Friendly

55 Responses

 1. مرررررسی. خیلی خووووب بوووود. :like: :myheart:
  الهی. لوهان عزیزم. :gerye: :gerye:
  چرا کسی نمیره دنبال کریس؟ :gerye: لوهان گناه داره :cry:
  واااای، سکایش چقد خووووب بووووود. :kissme: :bunny:
  الهی، چانبکن. چانی :qorqor: سر ببکم داد نزن، بچم گناه داره :mazlum: :myheart:
  خسته نباشی.
  فایتینگ :myheart: :like:

 2. سلام سلام امروز امدم قسمت اول فصل سوم خوندم واقعین عالی بود
  سکای رمانتیک ولی لوهان بیچاره این کریس باید دل دردش میده نه این ترکش کن دلم برای لوهان میسوز مثل همیشه عالی مینویس ه عالی عالی من بقیه خوندم حتمن نظر میزارم مرسی خسته نباشی ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 3. مررررررررررررررسی خوف بود
  فقط من مرررررررگ کریهانم
  عرررررررررررر کریسهان فنا شد
  عررررررررررررررررر
  مرررررررررسی آجو

 4. – تنه لشت رو جمع کن و تشریفت رو ببر بار ، تو خونه از این بساطا نیست

  نمیدوم چرا جدیدا از هرچی دیالوگه کایه خوشمم ید
  فک کنم همتون باهم قرار داد بستید ک من رو ناکام کنید

 5. من اول فکر میکردم فیک هونهانه خیلی هم دوست داشتم هونهان باشه جون برادر ناتنین خب.ولی الان یا اینکه اونجوری که می خواستم نشود ولی باز خیلی خوبه . خیلی میدوستمش

 6. با عرض خسته نباشید یه نقدی میخواستم بکنم!
  چرا انقد لوهان بدبخته؟
  نه واقعا چرا؟
  چرا از چپ و راست براش بلا نازل میشه؟ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif
  ممنون میشم اگه جوابه سوالات منو بدین!
  اخه یه چندمدته خیلی رو مخمه!ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_wacko.gif
  کایهونم که اووووفففف
  اینام از دست رفتن!
  با خداروشکر کای هست برا سهون! کریس خیلی نامردی کرد!
  دستت مرسیییییییohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 7. اخی من کریس درک نمیکنم ادم عشقش چطور میتوانه بخاطر ماری که مجبور بوده انجام بده رها کنه هیییی
  اوووم ایراد نداری سرتا پا داستانت گله ^_^
  راستش بیشتر منتظر فصل دوم بر بلد رفته بودم ولی اینم دوس
  بعد یه سوال دیگه ام دارم قبل از این جا به جا شدنای سایت یه سه شاتی کایلو قرار بود اپ شه دو قسمتشم اپ شد پلی بعد به فنا رفت ،چراایا دوس داشتم میخوندمش ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif

 8. بنظر من خیلیییییییی قشنگ بود خسته نباشی عزیزم واقعا زحمت کشیدی??? من سکااااای خیلییییییییییی دوس……. لطفا بیشتر تر تر بزار و اینکه دوس دارم برا سهون اتفاقات زیادی بیفته…بثچاره لولوووومممم?? عررررر…هیچکی این لوهانو درک نمیکنه

 9. آخه داستانت به این خوبی!! ایراد نداره کهohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_good.gif
  فقط…من نمیتونم سهونو انقد ضعیف تصور کنم! ینی از اون قسمت اول مشخصات و اخلاقیاتی که سهون داشت، یه پسر قوی و خشن که کلی درد کشیده….اصن با این سهون خجالتی و لوس جور در نمیادohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_mail.gif البته این به معنای بد بودنش نیستا!!!!!! ولی یه کم تصویر ذهنی من قر و قاطی شدهohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_scratch.gif
  در کل که من عاشق این داستانم و با هر تم و فضایی که باشه میخونمشohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 10. سکایش خیلی رومانتیک بود♡~♡ کای خیلی خوب میتونه سهونو درک کنه و هیلی خوبه که به خاطر گذشته اس هیج وقت نسبت بهش حس بدی پیدا نمیکنه، امیدوارم حال لواان زودتر خوب شه و کریسم برگرده پیشش sad
  مرسی آحی، عالی بود ^^

 11. همچی عالیه…
  عالیه عالی این قسمتم عالی بود.
  فقط یه چیز…چانبک….
  میدونی دیگه اجی چقد چانبک شیپرا زیادن لطفا چانبکش بیشتر باشه و خلی بازم ممنون

  ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 12. سهون چرا انقد بی خیاله؟؟؟ انگار نه انگار که لوهان بخاطر اون قاتل شده و انقد افسردست به فکر لاو ترکوندنش با کایه؟؟؟ بکو چان بیشتر به فکر لوهانن تا برادرشو دوست پسرشohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gifکریسم که اصن از چشمم افتاد مرتیکه بی منطقohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_negative.gif
  مرسییی خیلی قشنگ بودohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_rose.gif

 13. واااهاااااییییی…
  ووووهووو…
  عالییییییییییی بوووود…
  عخیییی…
  حس سهونو کاملا درک میکنم…
  بد حسیه…
  عررر…
  چرا سهون انقد شبیه منه آخه؟؟؟
  عخییییی…
  لولویی من؟؟؟چت شده آخه؟؟؟چرا انقد زجر میکشه آخه؟؟؟
  هووی گلکسی…کدوم گوری رفتی تو آخه در به در زده؟؟؟
  اوه اوه…
  چانبک قشنگ معلومه که…بعللللله…
  خخخ…
  خسته نباشی عشقم…
  بوس بوس…ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gifohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 14. مرسی خسته نباشی
  خوشحالم که فصل سه شروع شده
  اما همچنان من فکر می کینم سر گذشت لوهان چی میشه؟ بچه خیلی گناه داره .
  کریسم خیلی نامرده . الان وقت پشتیبانی و همایت از عشقته نه رها کردنش َ

 15. نظر کلی مم تا اینجا اینه که واقعا از خوندنش لذت بردم همیشه!با اینکه صحنه های غم انگیزش قلبمو واقعا فشرده میکرد ولی چون من یکم سادیستیکم از angst و تراژدی خیلی خوشم میاد!:| smile) دیگه اینکه عالیییییی ای تو و فیکت و من مشکلی ندیدم تا حالا توش!smile :* و ببخشید که هی جدا جدا کامنت میدم چون میترسم پاک کنه کامنتمو
  پی نوشت :یه اوه راستی دیگه م توی این یکی کامنتم باید میذاشتم نمی شد!

 16. در حد کوتاه میگم که محو نشه! لوهانم TTTTTT-TTTTTTکریس عنتر با اینکه حق داره از لو بترسه ولی خیلی عنه!:”(
  سهون چه لوس شده!:|!جم کن خودتو بچه جان!:|!کایم که اصلا خوشش نیومد! smile)))اصلااااااا!smile)))))) او راستی من.با گوشی مامانمم اومدم دو تا از سین شده ها منم! دیگه میترسم نیاره کامنتمو بای

  • اوه راستی تو رو خدا به مدیر سایت بگید این تبلیغا رو برداره من هر بار میام تو سایت میپره تو صفحه تلگرامم میگه do you want to join channel ایران پاتوق!!!!!!!دیوونه شدم بقرعان!هر دفعه باید نود.و هفت دفعه سایتو ریلود کنم که بالاخره بیاد تو خود سایت!:|!
   مرسی اه!smile)

 17. سلام عزیزم به نظر من تااینجای داستان که خیلی خوب بوده اون عیده اولیه که در ذهنت جرقه زده باعث پیدایش این پدیده شده همونو دنبال کن نزار نظر دیگران خیلی روی فیکت تاثیر بزاره شالوده داستانتو تغییرش نده
  نظر ما فن های فیکت در حد شاخه و برگ های کوچیک میتونه باشه ریشه و تنه وساقهای اصلی ساخته ذهن تو
  تا الان که از خوندنش لذت بردیم در اینده نیز چنین خواهد بود
  ممنون خسته نباشی بوووووووووووووووووووووووووووووووووووسohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 18. واقعا چرا کریس اینقد راحت لوهانو ولش کرد؟؟؟!!ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_unsure.gif
  البته که آخر فیک همه چی درست میشه،،،و من منتظر اون روزمohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif
  با همین قلمه عاالیت ادامه بده،،ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_heart.gif

 19. واقعا کریس لیاقت لوهان و ندارهohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_sad.gif
  واقعا نمیفههم مگ اون سرپیازه یا ته پیاز ک از مردن یه خلافکار ناراحت میشه
  به نظر من برای لو دنبال یه کاپل دیگ باش
  این رابطه بعد دوبار جدایی رابطه نمیشه
  یکی دیگه رو بیارواسش
  شیومین,لی,سوهو,..

  مرسی

 20. این وسط تنها کسی که به فکر لوهانه و درکش میکنه چانیه
  سهون و کای که دنبال عشق بازین (که البته لازم بود)
  کریسم که شورش رو درآورده اون از چند سال قبل که به لو میگه باید بهم میگفتی دوستم داری تا نمیرفتم اینم از الانش که میدونه لو چقدر دوستش داره و بدون اون میمیره باز بهانه ی دیگه ای میاره دلم میخواد بزنم تو دهنش

 21. من به کریسم حق میدم که بترسه و بره .. ولی به نظرم بسه دیگه تا الان باید خودشو جمع و جور میکرد و به این فکر کنه لو اگه اینکارو نمیکرد باباش یهونو میکشت و همین کریس مطمعنا سرش غر میزد که اره تو میتونستی ولی اینکارو نکردی
  واااااااایییی سکای محشر بود و فوق العاده رمانتیک
  مرسی عزیزم

 22. در هر حال لوهان باید یه نفر رو میکشت اما کریس چرا نمیخواد درک کنه که لوهان کار درستو انجام داده….اونکه از شرایط روحی لو خبر داره….اگه دوسش داره چرا برنمیگرده پیشش?
  سکایییییی? بعله دیگه اینم روشیه واسه فراموش کردن گذشته….روشی بسی کار ساز??
  و در آخر بجان شوهر نداشتم بنظر من فیکت خیلی عالی و محشر…. هیجانی و رازآلود ….باهاش خیلی حال میکنم و بسیار دوسش دارم
  ممنون عزیزم خسته نباشی ????

 23. لوهان ohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif چقدر عذاب میکشه انگار قرار نیست یه روز خوب داشتخ باشهohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_cry.gif
  چان داداش بزنمت نمی تونستی به کریس نگی حروم /زاده -_- (حساسم )
  سکای عاااااااااالی بودohsehunfansfiction1.in/wp-content/plugins/wp-monalisa/icons/wpml_yahoo.gif
  خسته نباشی

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *