تیزر دوم+آنچه در قسمت بعد خواهید خواندmy tumult love(عشق جنجالی من)fiction

میگی اشتباه کردم ؟

چرا ؟

چرا میگی اشتباه کردم ؟

اینکه دنبال قلبم رفتم .. عزیزه دلم .. این اشتباه نبود

خودمو فدای لبخندات کردم … اشتباه نبود

میگی میخای بری ؟

همین .. همین لحظه ای که کنارمی … واسه دله عاشقه من که هرثانیه و هر لحظه فقط واسه تو میکوبه…. همین یه لحظه بسه … بعدش اگه رفتی برو … بعدش اگه خواستی نمون …

میگی اشتباه کردم ؟

چرا ؟

چرا میگی اشتباه کردم ؟

اینکه دنبال قلبم رفتم .. عزیزه دلم .. این اشتباه نبود

خودمو فدای لبخندات کردم … اشتباه نبود

میگی میخای بری ؟

 

همین .. همین لحظه ای که کنارمی … واسه دله عاشقه من که هرثانیه و هر لحظه فقط واسه تو میکوبه…. همین یه لحظه بسه … بعدش اگه رفتی برو … بعدش اگه خواستی نمون …

Continue reading